Основи інклюзивної освіти

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Гриньо Л. Я., ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420Гриньо Л. Я.
ШКВ-21Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є:  ознайомлення студентів із підходами держави та суспільства до організації освіти дітей, які мають порушення психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, особливостями та закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними порушеннями,  а також диференційованими та індивідуальними механізмами та прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей; засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність професійно здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
 • формувати у студентів навички та вміння творчо засвоювати професійні знання на практиці;
 • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами;

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

2.Спеціальні компетентності 

СК10 Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

СК11 Здатність до роботи в команді з профільними фахівцями для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами.

СК12 Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.

СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами.

СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Результати навчання

РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

РН 11. Створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього процесу, використовувати прийоми попередження та протидії булінгу, надавати домедичну допомогу.

РН 12. Складати індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та знаходити оптимальні шляхи її реалізації.

РН 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

Основна:

 1. Колишкін О.В. Корекційна освіта.Вступ до спеціальності: навчальний посібник.Харків, 2020. 392с.
 2. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТВО «Агнство «Україна», 2019.  300с.
 3. Сергійчук О.М., Багно Ю.М., Плужник О.В. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. Переяслав: Видавництво, 2020.224с.

Допоміжна:

 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с.
 2. Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 32 с.
 3. Войтко В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Копивницький: КОІППО імені Василя Стефаника, 2016. 84с.
 4. Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. 52 с.
 5. Войтко В. В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями: практикум для педагога Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 40 с.
 6. Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами / В.В. Павлюх. – Кропивницький, 2017. – 44 с.
 7. Порошенко М.А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Київ, 2018.252с.
 8. Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. 44 с.
 9. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 239с.

Інтернет ресурси:

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/3-korekczijna-programa-tpm-2016-ost-doc.pdf

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdfhttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35172

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія

 

https://drive.google.com/file/d/0B5TBSEUGLeH1d3d1TFcya0NCU2M/view?resourcekey=0-G9zK1ebW4A_YwnA0MlKC6A

Концепція розвитку інклюзивної освіти

https://www.pedrada.com.ua/news/4320-perelk-spetsalno-navchalno-lteraturi-na-20172018-navchalniy-rk

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році.

Матеріали

Самостійна робота.

1. Особливості процесу аномального розвитку. 4
2. Саламанська декларація.Закону України «Про спеціальну освіту». 4
3. Принципи відбору дітей у спеціальні заклади. 4
4. Основні напрямки педагогічної корекції. 4
5. Принципи корекційно-педагогічної роботи в інклюзивному навчальному закладі. 4
6. Компенсаторні та допоміжні засоби для дітей з особливостями розвитку. 4
7. Педагогічна етика 4
8. Структура ІПР 4
9. Залучення батьків до розроб ки ІПР. 4
10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 4
11. Завдання батьків як членів навчальної команди 4
12 Волонтерство та адвокатство батьків 4
13. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми потребами 2
Разом за IV семестр 50

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

1 блок

 1. Назвати об’єкт, предмет та завдання корекційної педагогіки.
 2. Галузі корекційної педагогіки.
 3. Типи спеціальних навчальних закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 4. Психолого-медико-педагогічна консультація та її завдання завдання.
 5. Принципи відбору дітей в спец заклади та класи з інклюзивною формою начання.
 6. Види інтегрованого навчання осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
 7. Класифікація порушень  психофізичного   роз­витку.
 8. Причини порушень психофізичного розвитку.
 9. Діяльність мультидисциплінарної команди в умовах освітнього закладу.
 10. Причини виникнення ЗПР.
 11. Класифікація затримки психічного розвитку за Лебединською.
 12. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з затримкою психічного розвитку в умовах інтегрованого навчання.

13.Психолого-педагогічна характеристика дітей з ЗПР.

14.Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами зору.

15.Організація корекційно-педагогічної роботи із дітьми з порушеннями зору.

 1. Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами слуху.
 2. Організація корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями слуху.
 3. Особливості розвитку дітей з ДЦП.
 4. Організація корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарата.

21.Особливості психофізичного розвитку дітей з порушеннями мовлення.

22.Організація  корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями     мовлення.

23.Особливості психофізичного розвитку дітей з порушеннями інтелекту.

24.Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

2 блок

 1. Шляхи впровадження інклюзивної освіти
 2. Базові моделі інклюзивної освіти.
 3. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілтаційної допомоги в Україні.
 4. Принципи корекційно-педагогічної роботи в інклюзивному навчальному закладі.
 5. Рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл для успішної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.
 6. Переваги інклюзивної освіти
 7. Доступність і концепція універсального дизайну як важливі принципи інклюзивної освіти.
 8. Компенсаторні та допоміжні засоби для дітей з особливостями розвитку.
 9. Функції асистента вчителя: організційні, навчально-розвивальні, діагностичні, прогностичні, консультативні.
 10. Компетентності асистента вчителя: знання, уміння, особисті характеристики.
 11. Формування ефективних стосунків між учителем та асистентом учителя. . Роль асистента вчителя в забезпеченні навчальних та інших потреб учнів.
 12. Функції індивідуальної програми розвитку.
 13. Структура індивідуальної програми розвитку.
 14. Залучення батьків і залучення учнів з особливими освітніми потребами до розроб ки ІПР.
 15. Завдання та функції контролю навчальних досягнень. Об’єкти, види, методи контролю.
 16. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами початкової школи.
 17. Портфоліо учня початкової школи
 18. Портфоліо вчителя інклюзивного класу
 19. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб учнів
 20. Роль ПМПК у розв’язанні проблем інклюзії
 21. Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами у межах інклюзивного навчання
 22. Компетентність вчителів як запорука ефективності інклюзивної освіти
 23. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини в соціокультурне середовище
 24. Напрямки та форми роботи з сім’ями, що виховують дитину з особливими освітніми потребами
 25. Технології соціальної реабілітації з різними категоріями осіб з обмеженими можливостями.

 

3 блок

1.Розкрити зміст поняття «Абілітація»

 1. Розкрити зміст поняття «Адаптація (лат. adaptare — пристосовувати) »
 2. Розкрити зміст поняття « Аномальний розвиток»
 3. Розкрити зміст поняття « Індивідуальний підхід»
 4. Розкрити зміст поняття « Дефект»
 5. Розкрити зміст поняття «Дефектологія»
 6. Розкрити зміст поняття «Дизонтогенез»
 7. Розкрити зміст поняття « Олігофренопедагогіка»
 8. Розкрити зміст поняття «Діагностика психічного розвитку»
 9. Розкрити зміст поняття «Діяльність провідна »
 10. Розкрити зміст поняття «Загальне недорозвинення мовлення»
 11. Розкрити зміст поняття « Сурдопедагогіка»

13 Розкрити зміст поняття «. Логопедія »

 1. Розкрити зміст поняття « Затримка психічного розвитку (ЗПР) »
 2. Розкрити зміст поняття «Компенсація порушення (дефекту) »
 3. Розкрити зміст поняття « Комбінований мовленнєвий дефект»
 4. Розкрити зміст поняття « Корекція»
 5. Розкрити зміст поняття «Тифлопедагогіка»
 6. Розкрити зміст поняття « Педагогічна занедбаність»
 7. Розкрити зміст поняття « Соціалізація»
 8. Розкрити зміст поняття «Структура дефекту»
 9. Розкрити зміст поняття « інклюзія»
 10. Розкрити зміст поняття ««інтеграція»
 11. Розкрити зміст поняття « інклюзивна освіта»

25.Розкрити зміст поняття «Індивідуальна пограма розвику»

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 10 балів (10х2=20);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати  24 балів. Програмою передбачено 8 практичних занять. За одне заняття студент отримує  3   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій) впродовж семестру студент набирає  6 балів.

На іспиті студент максимально може набрати 50 балів.

Перше та друге питання передбачає виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється максимально по 20 балів.

Третє питання потребує короткої відповіді, котра розкриває сутність того чи іншого поняття або теоретичного положення, оцінюється максимально  10 балами.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Початкове відділення

Завантажити силабус