Логопедія, основи корекційної педагогіки

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Гриньо Л. Я.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШВ-21Гриньо Л. Я.
Гриньо Л. Я.

Опис курсу

 Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедія, основи корекційної педагогіки» є ознайомлення студентів із підходами держави та суспільства до організації освіти дітей, які мають порушення психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, особливостями та закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними порушеннями,  а також диференційованими та індивідуальними механізмами та прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей; у формуванні професійної педагогічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів шляхом оволодіння знаннями й уміннями діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дітей раннього і дошкільного віку, організації роботи з дітьми, що мають порушення мовлення.

   Предмет: теорія і практика навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність професійно здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
 • формувати у студентів навички та вміння творчо засвоювати професійні знання на практиці;
 • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами;
 • формування уявлення про значущість своєчасного виявлення порушень мовленнєвого розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дітей раннього і дошкільного віку;

 

Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 знати:

– особливості розвитку дітей з психофізичними порушеннями, інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;

-причини порушень психофізичного розвитку, комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування, форми організації навчально-виховного процессу;

 • психолого-педагогічну характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивної освіти;
 • зміст та форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку.

вміти:

 • здійснювати інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;
 • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти, формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку, проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
 • впроваджувати в практику різні профілактичні засоби з метою попередження виникнення мовленнєвих порушень або вторинних відхилень у психічному розвитку дитини;
 • добирати дидактичний матеріал, який зорієнтований на формування мовленнєвої діяльності дітей;

Набудуть компетентності:

1.Загальні компетентності:

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

2.Спеціальні  компетентності:

СК5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК10 Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

СК16 Здатність забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами.                                                          

Результати  навчання:

РН 1. Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини

РН 2. Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії

РН 3. Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей

РН 12. Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.

РН21 Дотримуватись нормативно-правових вимог щодо організації інклюзивного навчання під час професійної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Логопедія. Підручник, п’яте видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет  Київ: Видавничий Дім «Слово», 2019. 672с.
 2. Момот Т. Книга корекцій дислексій. Дидактичний матеріал. Київ: Навчальна книга- Богдан, 2021. 16с.
 3. Сергійчук О.М., Багно Ю.М., Плужник О.В. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. Переяслав: Видавництво, 2020.224с.

Допоміжна:

 1. Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 32 с.
 2. Войтко В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Копивницький: КОІППО імені Василя Стефаника, 2016. 84с.
 3. Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. 52 с.
 4. Войтко В. В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями: практикум для педагога Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 40 с.
 5. Колишкін О.В. Корекційна освіта.Вступ до спеціальності: навчальний посібник.Харків, 2020. 392с.
 6. Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами / В.В. Павлюх. Кропивницький, 2017.  44 с.
 7. Порошенко М.А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Київ, 2018.252с.
 8. Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. 44 с.
 9. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 239с.

Інтернет ресурси:

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm  Засенко В. Сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdfhttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35172

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm  Колупаєва, А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні

https://drive.google.com/file/d/0B5TBSEUGLeH1d3d1TFcya0NCU2M/view?resourcekey=0-G9zK1ebW4A_YwnA0MlKC6A

Концепція розвитку інклюзивної освіти

https://www.pedrada.com.ua/news/4320-perelk-spetsalno-navchalno-lteraturi-na-20172018-navchalniy-rk

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році.

http://er.ucu.edu.ua/handle/1/536  Швед М. Основи інклюзивної освіти.

Матеріали

 

Самостійна робота:

Особливості процесу аномального розвитку.

Базові моделі інклюзивного навчання

Діяльність та функції ПМПК.

Система освіти дітей з вадами слуху.

Навчання та виховання дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання

Прични виникнення порушень поведінки у дітей та підлітків.

Особливості розвитку, навчання та зулучення в інклюзивний простір дітей із ДЦП.

Міжпредметні зв’язки логопедії з дисциплінами фізіологічного, медичного, педагогічного та психологічного циклів.

Роль слуху і зору у формуванні мовлення дітей.

Основні причини порушення звуковимови у дітей з нормальним інтелектом і слухом.

Поняття про артикуляційну гімнастику

Характеристика рівнів ЗНМ у дітей за Левіною.

Основні методи постановки звуку.

Основні методи постановки звуку. Поняття про артикуляційну гімнастику.

 

Питання, які винесені на залік:

1.Шляхи становлення корекційної педагогіки.

2.Галузі корекційної педагогіки.

3.Труднощі на шляху реалізації інтегрованого навчання.

4.Причини порушень психофізичного розвитку.

5.Первинні порушення в розвитку аномальних дітей.

6.Вторинні порушення в розвитку аномальних дітей.

7.Класифікація дітей із вадами психофізичного розвитку.

8.Поняття диференційної діагностики у корекційній педагогіці.

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ЗПР.

10.Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами зору.

11.Особливості психофізичного розвитку дітей з вадами слуху.

12.Особливості розвитку дітей з ДЦП.

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з розумовою відсталістю.

14.Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери

15.Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні.

16.Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища.

17.Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими потребами в загальноосвітнє середовище.

18.Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

 1. Мультидисциплінарна навчальна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.
 2. Логопедія як окрема галузь дефектологічної науки.
 3. Предмет, мета та завдання, зв’язок логопедії з іншими науками.
 4. Структурні компоненти мовлення, їх розвиток в онтогенезі.
 5. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності.
 6. Причини та механізми порушень мовлення.
 7. Класифікація мовленнєвих порушень.
 8. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення.
 9. Попередження вад мовлення у дітей дошкільного та шкільного віку.
 10. Загальні принципи обстеження дітей-логопатів.
 11. Класифікація дислалії.
 12. Етапи корекційної роботи при дислалії.
 13. Розвиток фонематичного сприймання та формування фонематичних уявлень у дітей з дислалією.
 14. Розвиток артикуляційної моторики при порушеннях звуковимови.
 15. Методики логопедичної роботи при   сигматизмі.
 16. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання.
 17. Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх адаптація та модифікація.

 

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

Денна форма навчання

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 20 балів (20х2=40);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 40 балів. Програмою передбачено 8 практичних занять. За одне заняття студент отримує 5   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій ) впродовж семестру студент набирає 20 балів.

Заочна форма навчання

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено модульну контрольну роботу. Студент може отримати максимально30 балів.
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 50 балів. Програмою передбачено 5 практичних занять. За одне заняття студент отримує 10   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій) впродовж семестру студент набирає 20 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 012 Дошкільна освіта

Завантажити силабус