Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Гриньо Л. Я.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

– особливості розвитку дітей з психофізичними порушеннями, інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;

-причини порушень психофізичного розвитку, комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування, форми організації навчально-виховного процессу;

 • психолого-педагогічну характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивної освіти;
 • зміст та форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку;
 • теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інклюзивної освіти.

Вміти:

 • здійснювати інклюзивний підхід до навчання дітей з особливими потребами;
 • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти, формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку, проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку;
 • уміти використовувати ефективні стратегії взаємодії з з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами;
 • здійснювати необхідні адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання;
 • вміти розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб;
 • впроваджувати в практику різні профілактичні засоби з метою попередження виникнення мовленнєвих порушень або вторинних відхилень у психічному розвитку дитини;
 • добирати дидактичний матеріал, який зорієнтований на формування мовленнєвої діяльності дітей.

Студент набуде компетентностей:

1.Загальні компетентності

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 2.Спеціальні компетентності

СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінювання потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

Результати навчання

РН 1. . Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи соціальної роботи для вирішення професійних задач.

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів соціальної роботи.

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та сучасного інструментарію в професійній діяльності.

РН 11. Визначати зміст співпраці та залучати ресурси для задоволення потреб осіб та розв’язання їх проблем.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Колишкін О.В. Корекційна освіта.Вступ до спеціальності: навчальний посібник.Харків, 2020. 392с.
 2. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТВО «Агнство «Україна», 2019.  300с.
 3. Сергійчук О.М., Багно Ю.М., Плужник О.В. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. Переяслав: Видавництво, 2020.224с.

Допоміжна:

 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172 с.
 2. Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 32 с.
 3. Войтко В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Копивницький: КОІППО імені Василя Стефаника, 2016. 84с.
 4. Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. 52 с.
 5. Войтко В. В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями: практикум для педагога Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. 40 с.
 6. Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами / В.В. Павлюх. Кропивницький, 2017. 44 с.
 7. Порошенко М.А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Київ, 2018.252с.
 8. Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. 44 с.
 9. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 239с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm  Засенко В. Сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdfhttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35172

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія

http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm  Колупаєва, А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні

https://drive.google.com/file/d/0B5TBSEUGLeH1d3d1TFcya0NCU2M/view?resourcekey=0-G9zK1ebW4A_YwnA0MlKC6A

Концепція розвитку інклюзивної освіти

 

https://www.pedrada.com.ua/news/4320-perelk-spetsalno-navchalno-lteraturi-na-20172018-navchalniy-rk

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році.

 

http://er.ucu.edu.ua/handle/1/536  Швед М. Основи інклюзивної освіти.

 

 

 

 

Матеріали

Самостійна робота

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

К-сть

Год.

1. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні. 2
2. Особливості процесу аномального розвитку. 2
3. Діяльність та функції ПМПК. 2
4. Основні напрямки педагогічної корекції. 2
5. Технології соціальної реабілітації з різними категоріями осіб з обмеженими можливостями. 2
6. Психолого-педагогічна характеристика  дітей із ЗПР 2
7. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелекту 2
8. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 2
9. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи. 2
10. Роль слуху в розвитку людини 3
11. Класифікація порушень зорової функції 3
12. Принципи корекційно-педагогічної роботи в інклюзивному навчальному закладі. 3
13. Функції членів команди ППС. 3
14.  Компетентності асистента вчителя 3
15. Залучення батьків і залучення учнів з особливими освітніми потребами до розроб ки ІПР. 3
16. Формування ефективних стосунків між учителем та асистентом учителя 3
17. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 3
18. Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини 3
19. Рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл для успішної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

 

3

 

 1. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ
 2. Шляхи становлення корекційної педагогіки.
 3. Галузі корекційної педагогіки.
 4. Взаємозв”язок корекційної педагогіки з іншими науками.
 5. Поняття “діти з вадами психофізичного розвитку”.
 6. Предмет і завдання корекційної педагогіки.
 7. Розкрити поняття “інтеграція”, “інклюзивна освіта”.
 8. Розкрити поняття “дефект”, “аномальний розвиток”.
 9. Розкрити поняття “корекція”, “компенсація”.
 10. Розкрити поняття “абілітація”, “реабілітація”.
 11. Розкрити поняття “соціалізація”.
 12. Труднощі на шляху реалізації інтегрованого навчання.
 13. Поняття “норма і аномалія” в корекційній педагогіці.
 14. Причини порушень психофізичного розвитку.
 15. Первинні порушення в розвитку аномальних дітей.
 16. Вторинні порушення в розвитку аномальних дітей.
 17. Класифікація дітей із вадами психофізичного розвитку.
 18. Поняття диференційної діагностики у корекційній педагогіці.
 19. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні.
 20. Характеристика спеціальної освіти та її ,ресурсні можливості.
 21. Інклюзивні школи – ефективні школи.
 22. Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища.
 23. Педагоги як провідники змін.
 24. Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими потребами в загальноосвітнє середовище.
 25. Батьки як члени навчальних команд.
 26. Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
 27. Мультидисциплінарна навчальна команда та її діяльність в умовах інклюзивного навчального закладу.
 28. Співпраця фахівців як умова успішності інклюзивного навчання.
 29. Курикулум  (навчально-методичне  забезпечення  інклюзивної освіти.) визначення та складові.
 30. Загальноосвітні,спеціальні та корекційно-розвивальні програми, їх адаптація та модифікація.
 31. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.
 32. Аналіз   основних  компонентів  індивідуального   навчального плану.
 33. Оцінювання навчальних досягнень та розвитку учнів з особливими освітніми потребами.
 34. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень.

 

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 15 балів (15х2=30);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 60 балів. Програмою передбачено 15 практичних занять. За одне заняття студент отримує 4   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій) впродовж семестру студент набирає 10 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус