Методика трудового навчання з практикумом

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Бача О. В.ШКВ-21,
414Бача О. В.ШКВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Бача О. В.
Бача О. В.
416ШКВ-21Бача О. В.
Бача О. В.

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Методика трудового навчання з практикумом» є:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів що дозволяють передавати його образний зміст;
 • формування у студентів необхідних практичних  умінь й навичок  виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою трудового навчання дітей молодшого шкільного віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

Студент повинен знати:

 • теоретичні основи методики трудового навчання з практикумом;
 • завдання трудового навчання і виховання, вимоги до нього, організацію трудового навчання;
 • зміст трудового навчання, методику проведення уроків і позакласних занять з трудового навчання;
 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;
 • мати уявлення про характер праці робітників, майстрів народних промислів;
 • види різних матеріалів їх властивості, технологію їх виготовлення, обробки і застосування;
 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;
 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів, вимоги гігієни праці;
 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів;
 • форми деталей, розгорток, викрійок, креслень виробів об’ємних діючих моделей;
 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;
 • підприємства художніх промислів України.

Студент повинен вміти:

 • володіти методикою трудового навчання і проводити заняття з трудового навчання, реалізуючи принципи трудового навчання при використанні різних форм і методів навчання;
 • організовувати трудове навчання учнів молодших класів на уроках праці та позакласних заняттях;
 • спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво, характер праці виробників різних професій;
 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів;
 • роз’яснювати технологію отримання різних матеріалів, їх властивості і застосування при виготовленні різних виробів;
 • користуючись інструментами для обробки матеріалів, виконувати технологічні операції та прийоми;
 • дотримуватись правил безпечної праці і вимог гігієни праці;
 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми, розгортки, виготовляти креслення, ескізи, технічні рисунки та технологічні картки;
 • виконувати макетування архітектурних споруд.

Студент набуде компетентностей:

Загальні:

 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Спеціальні компетентності:
 • Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти;
 • Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі;
 • Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
 • Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів;
 • Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.
 1. Результати навчання:
 • Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.
 • Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
 • Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.
 • Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.
 • Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

 

Рекомендована література

Базова

1.Кондратюк С.Ю. Основи конструювання :  посібник. Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2018. 38 с.

2.Павич Н. Про викладання трудового навчання, технологій та креслення у 2021-2022 н.р. [Електронний ресурс] Режим доступу:  https://znayshov.com/FR/8942/metod_pracya_2021_2022.pdf

3.Базоока Н.О. Мотивація навчання – основна умова успішного навчання в рамках Нової української школи на уроках трудового навчання. [Електронний ресурс] Режим доступу:  https://vseosvita.ua/library/motivacia-navcanna-osnovna-umova-uspisnogo-navcanna-v-ramkah-novoi-ukrainskoi-skoli-na-urokah-trudovogo-navcanna-5412.html

Допоміжна

 1. Антонова О.П. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти». Київ: Генеза, 2019. 96 с.
 2. Большакова І.,Пристінська М.,Ареф’єва В. Квести в початковій школі.  Київ: Вид. дім «Перше вересня», 2016. 136 с.
 3. Гущина Н.І. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Київ.: Видавничій дім “Освіта”, 2020. 112 с.
 4. Кірик М. Ю., Данилова Л. І. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Львів: Світ, 2019. 136 с.
 5. Ларіонова Н.Б., Стрельцова Н.М.  Інтегративний підхід : актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навчально-методичний посібник.  Харків: Друкарня Мадрид, 2018. 76 с.
 6. Мачача Т.С. Дизайн і технології. 1 клас. Навчально-методичний посібник для вчителя. Київ: Видачний дім “Освіта”, 2018. 64 с.
 7. Нова українська школа: порадник для вчителя/ за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с.
 8. Роговська Л.І. Альбом-посібник “Маленький трудівничок”. Трудове навчання. 1 клас  Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. 96 с
 9. Роговська Л.І. Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну та технологій. 2 клас Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. 96 с.
 10. Рома О. Гра по-новому, навчання по-іншому. : методичний посібник  The LEGO Foundation, 2018. – 44 с.

Інформаційні ресурси

 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”), (затверджена від 3 листопада 1993 р. N 896). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. URL: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/http://www.mon.gov.ua/ua

 

Матеріали