Методика навчання інформатики

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики»

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» є сформувати у студентів знання, уміння та навички, необхідні для навчання основам інформатики в початковій школі, ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій при викладанні інших дисциплін, для управління навчальним процесом., для формування через предмет інформатики  елементів інформаційної та загальної культури учнів початкових класів.

Завдання :

Ø розкрити значення основ інформаційної культури в загальній та професійній освіті майбутнього фахівця, з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки початкового курсу інформатики з іншими навчальними предметами;

Ø забезпечити ґрунтовне вивчення студентами шкільних програм, підручників, навчальних  та методичних посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі шкільної комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, розуміння методичних ідей використання сучасної інформаційної технології;

Ø виховати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв’язування проблем викладання інформатики та використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності, сформувати знання, уміння та навички, необхідні для самостійного аналізу навчального процесу, дослідження різноманітних методичних проблем та психолого-педагогічних ситуацій, розвинути здатність до постійної самоосвіти, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання основам інформатики;

Ø сформувати у студентів знання, уміння та навички, необхідні для практичного проведення навчально-виховної роботи в умовах широкого використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

Ø  місце і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя інформатики;

Ø основні компоненти методичної системи навчання інформатики в школі та їх взаємозв’язків у навчальному процесі;

Ø знання основних компонентів концепції навчання інформатики, а також програм і підручників розроблених на основі розуміння суті й призначення освітніх стандартів навчання, знання змісту стандартів інформатики;

Ø знання принципів диференціації навчання інформатики, володіння методикою навчання одного-двох профільних курсів інформатики, що відповідають спеціалізації освіти на старшому ступені в конкретній школі;

Ø знання функцій, видів контролю та оцінки результатів навчання, уміння розробляти і використовувати засоби перевірки, об’єктивно оцінювати знання, уміння учнів, коригувати методику навчання за результатами різних видів контролю;

вміти : 

Ø застосовувати на практиці методику навчання тем і питань шкільного курсу інформатики;

Ø використовувати програмну підтримку курсу і оцінювати її методичну доцільність;

Ø планувати навчальний процес з інформатики, вибирати  ефективні організаційні форми і методи навчання.

Структура і зміст навчальної  дисципліни “Методика навчання інформатика” повинна відповідати сучасному стану і тенденціям розвитку інформатики як науки.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму