Основи медичних знань (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Гриньо Л. Я.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШС-11Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Основна мета вивчення курсу “Основи медичних знань ” – надати студентам уявлення про методи збереження здоров’я, формування здорового способу життя; розпізнавання та запобігання захворювань; надання першої допомоги при отруєннях, травмах та нещасних випадках. Державні освітні стандарти передбачають перелік навичок, знань та умінь, зв’язаних зі збереженням життя та здоров’я людини, які мають бути в наявності у бакалаврів, після проходження даного курсу.

Завдання курсу: прогностичне – попереджувати негативні прояви поведінки сту­дентів, які мають знати наслідки необачної поведінки на вулиці (травмування, ДТП); наслідків недотримання правил протипожежної безпеки – можливість опіків тощо.

гностично-дослідницьке – забезпечити накопиченні мінімуму на­укових знань, необхідних для підтримування повноцінного життя та збереження фізичного та психічного здоров’я.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– основи анатомії та фізіології організму людини;

– питання загальної та особистої гігієни;

– основні ознаки патологічних станів у дітей;

– основи надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях, в звичайних умовах, та в екстремальних ситуаціях;

– основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань та патологічних станів;

– техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та спасіння життя потерпілого.

Студенти повинні вміти :

– вміти використовувати отримані знання на практиці у педагогічної роботи, а також в побуті та особистому житті;

-володіти навичками реанімації;

– володіти навичками діагностики та класифікації раптових захворювань, патологічних станів;

– володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, крово­течах, утопленні, задусі, ураженнях хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

– володіти навичками надання першої допомоги при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин;

– володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації;- вміло користуватись доступними лікарськими препаратами.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 1. Спеціальні компетентності

СК 8. Здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним клієнтам групи.

СК 12. Здатність дотримуватися етики професійного спілкування і стандартів соціальної роботи.

Результати навчання

РН 3. Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності.

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту і соціальної безпеки громадян.

РН 17. Зберігати та примножувати  цивілізаційні цінності і соціально-економічні досягнення суспільства, знати правила ведення здорового способу життя і надання першої медичної допомоги.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчинський В.І., Ільчинська У.В., Рафалюк М.І., Цимбал Н.М.. Основи медичних знань туриста: навчальний посібник. Київ: Олді-Плюс, 2021. 152с.
 2. Денесюк В.І. Внутрішня медицина: підручник для студентів закладів вищої медичної підготовки III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини. Київ: Арістей, 2019. 960с.
 3. Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф.Основи медичних знань. Київ: Олді-Плюс, 2020. 160с.

 

 

Допоміжна:

1.Будзин В., Гузій О. Основи медичних знань: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2018. 160с.

2.Волянський П.Б., Гризовський А.М., Гурєв А.М. Домедична підготовка на місці події: практичний посібник. Херсон: Гельветика, 2020. 224с.

3.Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / Бодулев О. Ю., Дикий О. М., Могильник А. І., заг. ред.: Шкурупія Д. А.

2-ге вид.,  Вінниця : Нова Книга, 2018.  240 с.

 1. Екстренна та невідкладна медична допомога. Том I: допомога травмованим на догоспітальному етапі: національний підручник / В.О. Крилюк, С.О. Гур‘єв, Г.В. Загорій, А.А. Гудима, Н.І. Іскра, Київ. 2017. 504 с.
 2. Козлова О.Ф. Домедична допомога: навчально-методичний посібник.Київ: Медицина, 2017.49с.

6.Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації / В. А. 2-е вид., Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018.  515 с.

7.Тарасюк В. С. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги . Київ: Медицина, 2017. 528 с.

8.Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар І.В. Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі :навчальний посібник. Київ: Медицина, 2021. 480с.

9.Федоняк Я.І. Основи медичних знань та долікарська допомога: підучник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Київ: Богдан, 2017. 728с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://healt.ucoz.ua/

Сайт «Основи медичних знань» [Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://www.newlibrary.ru: Нова електронна бібліотека

Основи медичних знань [Електронний ресурс]

http://www.twirpx.com/file/1198103// Р. О. Валецька // Режим доступу до ресурсу.

Матеріали

Завдання до самостійної роботи

Самостійна робота

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

К-сть

Год.

1. Фізичний розвиток та його оцінка. Обслуговування дітей і підлітків у поліклініці. 3
2. Види та форми ліків (тверді, м’які, рідкі та ін. ). 3
3. Профілактика захворювань дихальної системи. 3
4. Коклюш: епідеміологія, джерела інфекції, етіологія, патогенез, клінічні ознаки, ускладнення, принципи лікування, профілактичні заходи 3
5. Чинники що впливають на здоров’я. 3
6. Загальне поняття про перитоніт: причини, симптоми та ознаки, невідкладна допомога. Профілактика захворювань травної системи. 3
7. Причини виникнення сколіозу, плоскостопості, ознаки та профілактика оцих захворювань у дітей 3
8. Перевтома, довготривалий стрес Методи запобігання та принципи лікування. 3
9. Вимірювання гостроти зору у дітей 3
10. Перша невідкладна допомога при інфаркті міокарду. Види реабілітації після перенесеного інфаркту міокарду. 3
11. Профілактика захворювань сечовидільної системи. 3
12. Причини виникнення сколіозу, плоскостопості, ознаки та профілактика оцих захворювань у дітей. 3
13. Перевтомлення, довготривалий стрес. 3
14. Методи і способи тимчасової зупинки кровотечі. 3
15. Перша медична допомога при укусах отруйний комах, змій, тварин. 3
16. Отруєння, перша допомога. 3
17.  Методи визначення площі опіку. Поняття про «опікову хворобу». 2
18. Послідовність надання першої медичної допомоги при відмороженні 2

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичний блок

 1. Здоров’я та його складові. Хвороба як порушення життєдіяльності організму людини.
 2. Закономірності росту та розвитку дитячого організму.
 3. Диспансеризація, особливості її проведення в дошкільному віці.
 4. Групи здоровя дітей.
 5. Оцінка фізичного стану здоровя дітей та підлітків.
 6. Інфекційний процес, його періоди. Класифікація інфекційних захворювань.
 7. Дифтерія, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 8. Кашлюк, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 9. Кір, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 10. Краснуха, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 11. Скарлатина, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 12. Вітряна віспа, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 13. Інфекційні хвороби органів дихання (грип, атипова пневмонія)
 14. Туберкульоз, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Кишкові інфекції. Сальмонельоз, дизинтерія. Особливості, збудники, профілактика.
 • Гастрит. Основні симптоми, причини, профілактика.
 • Гельмінтози та їх профілактика.
 • Порушення зору. Причини, ознаки, попередження цих порушень.
 • Причини порушень слуху, їх причини, ускладнення.
 • Професійні захворювання голосового апарату (ларингіт, вузлики, контактні виразки, фонастенія).
 1. Ознаки нормальної постави. Сколіози, лордози, кіфози, їх причини, профілактика.
 2. Плоскостопість вроджена та набута, її перші ознаки. Профілактика плоскостопості.
 3. Неврози у дітей: неврастенія, невроз страху, невроз нав’язливих станів, істерія, їх причини, запобігання.

23.Бронхіальна астма, її характерні симптоми. Перша медична допомога.

 1. Ішемічна хвороба серця, її форми прояву, причини, перша медична допомога.
 2. Гіпертонічний криз, причини, ознаки, перша медична допомога, профілактика.
 3. Гостре отруєння, причини, ознаки, перша медична допомога.
 4. Печінкова колька, ниркова колька, цистит, їх причини, ознаки, перша медична допомога.
 5. Поняття про цукровий діабет, їх причини, ознаки, перша медична допомога.
 6. Травми, фактори, що їх спричиняють. Закриті та відкриті травми, ускладнення. Дитячий травматизм.
 7. Травматичний шок, його причини. Перша медична допомога при травматичному шоку.
 8. Визначення кровотеч. Патологічні і травматичні, зовнішні і внутрішні, приховані, первинні і вторинні кровотечі.
 9. Класифікація кровотеч за типом ушкоджених судин.
 10. Методи тимчасової зупинки кровотечі.
 11. Поняття про реанімацію. Термінальні стани (передагонія, агонія, клінічна смерть), причини, тривалість, ознаки.
 12. Методи проведення реанімації, їх загальна характеристика та анатомо-фізіологічні основи.
 13. Проведення реанімації у дітей, штучна вентиляція легень, техніка закритого масажу серця дітям.
 14. Рани як механічні ушкодження шкіри і слизових оболонок. Види ран. .
 15. Основні ознаки ран. Перша медична допомога при пораненнях, послідовність надання.
 16. Асептика та антисептика – засоби запобігання раневої інфекції.
 17. Перша медична допомога при пораненнях.

41.Закриті ушкодження тканин і органів, причини, види, ознаки, перша медична допомога.

 1. Переломи, їх види, ознаки переломів. Особливості переломів кісток у дітей, перша медична допомога.
 2. .Іммобілізація кісток при переломі. Показання до транспортної іммобілізації.

44.Види опіків, їх ознаки. Опіки очей, дихальних шляхів. Перша медична допомога.

45.Відмороження та замерзання, основні ознаки, перша медична допомога.

46.Електротравма,      ураження блискавкою, ознаки, перша медична допомога.

47.Закриті черепно-мозкові травми, причини, види, ознаки, перша медична допомога.

48.Травми хребта і спинного мозку, ознаки, перша медична допомога.

 1. Гострі захворювання органів черевної порожнини. “Гострий” живіт, перша медична допомога.

50.Поняття  про пов’язки. Види пов’язок (тверді, м’які).

Практичний блок

 1. Розкрити суть поняття «Абсцес » , профілактику та надання долікарської допомоги.
 2. Розкрити суть поняття «Алергія », , профілактику та надання долікарської допомоги.
 3. Розкрити суть поняття «брадикардія, тахікардія » , профілактику та надання долікарської допомоги.
 4. Розкрити суть поняття «Вади серця »
 5. Розкрити суть поняття «Вивих », профілактику та надання долікарської допомоги.
 6. Розкрити суть поняття «Гарячка », профілактику та надання долікарської допомоги.
 7. Розкрити суть поняття «Гіпертензія артеріальна –  », профілактику та надання долікарської допомоги.
 8. Розкрити суть поняття «Гіпоксія (кисневе голодування)  », профілактику та надання долікарської допомоги.
 9. Розкрити суть поняття «Гострота зору»,профілактика захворювань очей.
 10. Розкрити суть поняття «Дисбактеріоз», профілактику та надання долікарської допомоги.
 11. Розкрити суть поняття «Діарея (пронос)», профілактику та надання долікарської допомоги.
 12. Розкрити суть поняття «Дихальна недостатність » , надання долікарської допомоги.
 13. Розкрити суть поняття «Жовтяниця ».
 14. Розкрити суть поняття «Імунітет »
 15. Розкрити суть поняття «Ішемічна хвороба серця», профілактику та надання долікарської допомоги.
 16. Розкрити суть поняття «Колапс », надання долікарської допомоги.
 17. Розкрити суть поняття «Кома », надання долікарської допомоги.
 18. Розкрити суть поняття «Некроз », та надання долікарської допомоги.
 19. Розкрити суть поняття «Остеохондроз »
 20. Розкрити суть поняття «Перитоніт», надання долікарської допомоги.
 21. Розкрити суть поняття «Реаніматологія »
 22. Розкрити суть поняття «Сколіотична хвороба »
 23. Розкрити суть поняття «Фурункул », надання долікарської допомоги.
 24. Розкрити суть поняття «Ціаноз», надання долікарської допомоги.
 25. Розкрити суть поняття «Шок », надання долікарської допомоги.

 

 

Питання, які винесено на залік:

 • Здоров’я та його складові. Хвороба як порушення життєдіяльності організму людини.
 • Інфекційний процес, його періоди. Класифікація інфекційних захворювань.
 • Дифтерія, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Кашлюк, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Кір, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Краснуха, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Скарлатина, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Вітряна віспа, збудник, шлях передачі, основні симптоми, ускладнення та профілактика.
 • Інфекційні хвороби органів дихання (грип, атипова пневмонія, туберкульоз).
 • Кишкові інфекції. Сальмонельоз, ботулізм. Особливості, збудники, профілактика.
 • Кишкові інфекції. Холера, дизентерія. Особливості, збудники, профілактика
 • Інфекційні захворювання шкіри. Гельмінтози.
 • Порушення зору. Причини, ознаки, попередження цих порушень.
 • Причини порушень слуху, їх причини, ускладнення.
 • Ознаки нормальної постави. Сколіози, лордози, кіфози, їх причини, профілактика.
 • Плоскостопість вроджена та набута, її перші ознаки. Профілактика плоскостопості.
 • Травми, фактори, що їх спричиняють. Закриті та відкриті травми, ускладнення. Дитячий травматизм.
 • Визначення кровотеч. Патологічні і травматичні, зовнішні і внутрішні, приховані, первинні і вторинні кровотечі.
 • Класифікація кровотеч за типом ушкоджених судин.
 • Рани             як механічні ушкодження шкіри і слизових оболонок. Види ран.
 • Основні ознаки ран. Перша медична допомога при пораненнях, послідовність надання.
 • Асептика та антисептика – засоби запобігання раневої інфекції.
 • Поняття про анаеробну інфекцію. Правець, газова гангрена, причини, ознаки, профілактика.
 • Перша медична допомога при пораненнях.
 • Закриті ушкодження тканин і органів, причини, види, ознаки, перша медична допомога.
 • Травматичний токсикоз, ознаки, перша медична допомога.
 • Переломи,      їх види, ознаки переломів. Особливості переломів кісток у дітей, перша медична допомога.
 • Перша медична допомога при травмах кінцівок.
 • Види опіків, їх ознаки. Опіки очей, дихальних шляхів. Перша медична допомога.
 • Відмороження та замерзання, основні ознаки, перша медична допомога.
 • Електротравма,      ураження блискавкою, ознаки, перша медична допомога.

 

Критерії оцінювання (231 Соціальна робота):

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту  з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 7 балів (7х2=14);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 30 балів. Програмою передбачено 15 практичних занять. За одне заняття студент отримує 2   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій) впродовж семестру студент набирає 6 балів.

На іспиті студент максимально може набрати 50 балів.

 • Іспит передбачає три питання. Перше і друге питання передбачає виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється максимально по 20 балів.

Третє питання потребує короткої відповіді, котра розкриває сутність того чи іншого поняття або теоретичного положення, оцінюється максимально  10 балами.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус