Основи риторики ШКМ

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Соболевська О. Б.ШКМ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ШКМ-31Соболевська О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб формувати у здобувачів навички публічного мовлення, відчуття краси і сили слова, його значущості у спілкуванні.  Ораторські навички знадобляться для ведення комунікативних диспутів, дискусій, екскурсій, усного спілкування з відвідувачами;  уміння аналізувати й продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої педагогічної роботи.

Мета дисципліни: дати знання з основ риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, вплив,  досягнення цілей у процесі мовної комунікації; розкрити  загальні  закономірності мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах діяльності  та  практичних  можливостей їх  використання; виробити у студентів уміння й навики аналізу­вати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, при­значення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої роботи;ознайомити студентів з мовною майстерністю оратора, вимогами мовної культури та мовленнєвим етикетом; розвинути творче мислення та вміння вільно висловлювати свої думки, своє бачення певної  ситуації.

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • вивчення   історії  риторики, загальної  теорії та практичної риторики;
 • дослідження загальних ознак мовної  культури  та  елементів  художності мовлення;
 • оволодіння технікою мовлення у єдності її елементів;
 • засвоєння методом риторичного аналізу текстів різних типів промов;
 • оволодіння навичками підготовки та публічного виголошення промов;
 • удосконалення навичок самостійної роботи.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення риторики;
 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;
 • основні поняття загальної риторики;
 • прийоми словесної наочності;
 • етапи підготовки усної промови;
 • критерії оцінки промови;
 • жанри красномовства;
 • види промов;
 • невербальні засоби спілкування.

вміти:

 • вміло оперувати  отриманими  знаннями  з  даного  курсу  та  застосовувати їх в подальшому навчанні та житті;
 • володіти технікою  мовлення  як  необхідною  передумовою  словесної  дії  і правильно нею користуватися;
 • користуватися засобами логіко-емоційної виразності мовлення в тому числі і позамовних (поза, жест, міміка) ;
 • володіти прийомами полемічної майстерності;
 • кваліфіковано виконувати роботи з написання промови та виголошення  її  в  залежності  від  мети,  завдання,  місця,  часу  виступу  з  урахуванням складу аудиторії, її особливостей.

Рекомендована література

Основна:

 1. 1. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво: підручник. Київ: Алерта, 2021, 250 с.
 2. Нищета В. Риторика: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 220 с.
 3. Онуфрієнко Г.С. Риторика: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 625 с.

 

Допоміжна:

 1. Благун Н.М. Основи культури й техніки мовлення: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2017. 41 с.
 2. Гапотій В.Д. Основи ораторського мистецтва: навчально-методичний посібник. Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019. 168с.
 3. Голубчик Н., Кучерук О., Горошкіна О. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. 2018. 258 с.
 4. Заболотний О., Заболотний В. Правильне мовлення. Київ: Літера, 2020, 224 с.
 5. Ісаєнко Т.К., Лисенко А.В. Риторика: навч.посібн. Полтава: ПолтНТУ, 2019. 247 с.
 6. Прокопчук Л.В. Риторика. Модульний курс : навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 206 с.
 7. Сарапин В.В., Боберська К.Г. Риторика: навчально-методичний посібник. Полтава, 2016. 260 с.
 8. Середа Н. В. C 32 Основи ораторської майстерності: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 304 с.
 9. Теслюк В.М. Основи красномовства: навч.посіб. Київ: Ліра К, 2020. 524 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Іван Вишенський та його послання. http://www.utoronto.ca/elul/Vyshenskyi/Shevchuk-vstup.html
 2. http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm

3.Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVII–XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm

 1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php
 2. http://www.gurutestov.ru/test/311/

Силабус:

Завантажити силабус