Основи інформатики та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Галата Д. Р.ШКВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ШКВ-11Галата Д. Р.

Опис курсу

Головною метою курсу є формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням; ознайомлення студентів із роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку обчислювальної техніки; започаткування основи інформаційної культури студентів.

Завдання вивчення дисципліни:

ознайомлення з основами сучасної інформаційної технології;

-ознайомлення з основними галузями застосування нових інформаційних технологій;

-формування теоретичної бази знань у галузі інформатики;

-робота з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й цільового призначення: редакторами текстів, графічними й музичними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами. Студенти повинні знати:

-структуру ПК, загальні принципи функціонування її основних пристроїв;

-призначення, функціональні можливості і правила використання основних системних програм;

-призначення, функціональні можливості і правила використання прикладних програм загального призначення;

-функціональні можливості основних служб міжнародної комп’ютерної мережі Internet, правила пошуку і обробки інформації в глобальній мережі.

Вміти:

-використовувати ПК, основні системні та прикладні програми для вирішення практичних завдань;

-створювати та редагувати текстові документи, електронні таблиці та презентації;

-виконувати елементарні операції з обслуговування ПК та її пристроїв за допомогою сервісних програм.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 240 с.
 2. Руденко І. Д. Інформатика. Алгоритми і програми: навч.посібник. Харків: Ранок, 2021 р. 128 с.
 3. Федько Н. Ф. Створення дистанційних навчальних курсів на базі платформи Moodle : методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія). Одеса : Одес. нац. ун-т ім.. І. І. Мечникова, 2021. 68 с.

Допоміжна:

 1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультетукомп’ютерних наук та кібернетики.Київ, 2017. 110 с.
 2. Архітектура комп’ютерів та периферійні пристрої: Навч. посібник / С.Є. Бантюков, О. В. Чаленко, В. С. Меркулов та ін. Харків: УкрДУЗТ, 2018, 116 с.
 3. Вовкодав О. В Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 501 с.
 4. Ганжела, С. І., Шлянчак С. О. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. 2. Кропивницький: РВВ ЦДПУім. В. Винниченка, 2017.  61 с.
 5. Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : навч. посібник. Харків : Міленіум, 2019. 307 с.
 6. Погребняк Б. І., Булаєнко М. В. Операційні системи : навч. посібник.  Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 104 с.
 7. Руденко  В. Д. Математичні основи інформатики: навчальний посібник. Харків: Ранок, 2021. 144 с.
 8. Черних О.О.Онлайк: навчально-методичний посібник.Київ: ВАІТЕ, 2020. 108 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Каталог освітніх ресурсів. – URL:http://osvita.org.ua/.
 2. Короткий посібник роботи з командами Microsoft для педагогів. – URL:https://support.microsoft.com/uk-ua/topic/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39#ID0EHF=Educators.
 3. Короткий посібник роботи з командами Microsoft для студентів. – URL:https://support.microsoft.com/uk-ua/topic/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39#ID0EHF=Students.
 4. Короткі посібникикористувача Office.  – URL:  https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e.
 5. Операційна система Мicrosoft Windows. – URL: http://books.br.com.ua/23664.
 6. Основні відомості про PowerPoint. – URL:http://books.br.com.ua/23664.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус