Основи інформатики та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Галата Д. Р.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ШКВ-11Галата Д. Р.
Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування” є формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики та програмування, умінь і навичок побудови алгоритмів та їх реалізація та ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування” є

 • формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання комп’ютера у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
 • розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; побудови алгоритмів та їх реалізація з допомогою мови програмування;
 • формування у студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • класифікацію та призначення операційних систем та програмного забезпечення;
 • можливості текстового і табличного процесорів;
 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;
 • принципи функціонування комп’ютерних мереж та послуги електронної пошти;
 • поняття електронної книги;
 • основи мови програмування Pascal.

вміти:

 • створювати та зберігати текстові документи;
 • створювати та показувати презентацію;
 • створювати діаграми у середовищі табличного процесора;
 • володіти практичними прийомами побудови алгоритмів та їх реалізація на мові Pascal.