Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
26ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
228ШКВ-11
ШКВ-12

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування” є формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики та програмування, умінь і навичок побудови алгоритмів та їх реалізація та ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування” є

 • формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання комп’ютера у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
 • розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; побудови алгоритмів та їх реалізація з допомогою мови програмування;
 • формування у студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • класифікацію та призначення операційних систем та програмного забезпечення;
 • можливості текстового і табличного процесорів;
 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;
 • принципи функціонування комп’ютерних мереж та послуги електронної пошти;
 • поняття електронної книги;
 • основи мови програмування Pascal.

вміти:

 • створювати та зберігати текстові документи;
 • створювати та показувати презентацію;
 • створювати діаграми у середовищі табличного процесора;
 • володіти практичними прийомами побудови алгоритмів та їх реалізація на мові Pascal.

Рекомендована література

 1. Злобін Г.Г. Посібник користувача ПК. Навч. посібник – Львів, СПОЛОМ, 2003 – 272 с.
 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура і апаратне забезпечення IBM-подібних ПЕОМ. Навч. посібник – К.: Каравела, 2005 – 304 с.
 3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 384с.
 4. Костів О. В., Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.

Задачники

 1. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. – М.: Наука, 1988.
 2. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. – М.: Наука, 1989.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.gimp.org
 2. Костромин В. Linux для пользователя / В.Костромин. – Режим доступу: http://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/_index#toc12
 3. Руководство по OpenOffice – Режим доступу:
  http://community.asplinux.ru/documents/guide/oo
 4. Практическое руководство по OpenOffice.org, 2005 – Режим доступу: http://linux.zp.ua/doc/ru/notes/openoffice-html/index.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму