Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
29ШКВ-11Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-12Цигилик-Копцюх О. О.

Опис курсу

Назва курсу             “Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання”

Спеціальність           Початкова освіта

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                        2

Кількість годин – 54 (лекційні – 8; практичні -9;  самостійне опрацювання – 28)

Кількість отримуваних кредитів – 1,5.

Мета курсу – набуття знань з історії та теоретичних основ сценічного та екранного мистецтва, особливостей сприймання учнями початкової школи театральної, циркової вистави, естрадного концерту, кінофільмів різних жанрів, теле- та відеопродукції, телекомунікацій, умінь та навичок використання набутих знань на уроках у початковій школі, у позашкільній та позанавчальній роботі, у роботі з сім’єю.

 Основні завдання курсу:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами даного курсу, історичним  аспектом розвитку мистецтва, його видів (сценічного та екранного) та їх різновидів (театрального, циркового, естрадного, кіномистецтва, телебачення, відео, комп’ютерного);
 • вивчити загальні функції мистецтва і специфічні функції естрадного та екранних видів мистецтва;
 • виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою курсу;
 • ознайомити студентів з педагогічними технологіями формування естетично грамотної особистості молодшого школяра. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 •  теоретичні основи навчального курсу;
 • історичні аспекти розвитку сценічного та екранного мистецтва, їх різновиди, функції;
 • основи режисури масових і театралізованих видовищ;
 • техніки дихання, жестів, міміки.

вміти : використовувати набуті знання з  теоретичних основ та методики навчання сценічного та екранного мистецтва на уроках у початковій школі, у позашкільній та позанавчальній роботі;

 
Програма навчальної дисципліни
 

 Модуль. Основи сценічного та екранного мистецтва, методика  їх використання у навчально-виховній роботі початкової школи

 Тема 1. Артистизм і сценічність вчителя – важливий компонент його педагогічної компетентності і культури. Специфіка педагогічного артистизму. Сценічна культура в педагогічному просторі.

 Тема 2. Система К.Станіславського в контексті формування педагогічного артистизму. Методика оволодіння сценічною майстерністю. Робота над образом. Гімнастика почуттів. Акторський тренінг.

 Тема 3. Розвиток якостей голосу педагога. Мовний апарат та його тренування. Техніка дихання та постановка голосового апарату. Дикція й артикуляція. Тренувальні вправи на вироблення  навичок правильного дихання, вдосконалення правильної дикції та розвиток чіткої артикуляції.

 Тема 4. Невербальні засоби педагогічного артистизму. Техніка жестів і міміки.

Тренувальні вправи для оволодіння технікою жестів і міміки. Сценічна композиція: зіграйте ситуацію.

 Тема 5. Створення та виконання етюдів з деталізацією дійової лінії на основі музичного, художнього та літературного твору.

 Тема 6. Основи режисури масових і театралізованих видовищ. Специфіка театралізованих тематичних вечорів у початковій школі, методика їх організації та проведення.

 Тема 7. Кіномистецтво як вид екранних видів мистецтв. Основні етапи розвитку кіномистецтва. Художні засоби в кіномистецтві. Тенденції  розвитку  українського  кінематографа. Види і жанри кіно.

 Тема 8. Контрольна модульна робота.

 Тема 9. Форми і методи роботи з фільмом. Кіносценарій як літературно-сценічна розробка тематичних заходів. Складання кіносценарію на основі художнього твору.

 Тема 10. Підсумково-узагальнююче заняття.

 

Рекомендована література

Базова література:

 • Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996.
 • Антонович Д. Український театр// Дмитро Антонович. Українська культура. Лекції. –К.: Либідь, 1993. – 592 с.
 • Дятчук В.В., Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики. – К.: Видавничий центр “Просвіта” , 2002.
 • Злочевський П.О. Оформлення театральних і концертних виступів у школах та позашкільних установах. – К., 1993.
 • Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання / Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.
 • Корифеї українського театру. – К.: Мистецтво, 1982.
 • Красильникова О. В. Історія українського театру XX сторіччя— К.: Либідь, 1999. — 208с.
 • Масол Л. та ін. Методика навчання мистецтва у початковій школі. – Х.: Ранок, 2006.
 • Масол Л., Ганнусенко Н., Комаровська О., Ничкало С., Оніщенко О., Рагозіна В. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. / Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. – 2004. – №10. – С. 9-32.
 • Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – №10. – С.4-9.
 • Соболєв Р. Як кіно стало мистецтвом. – К., 1990.
 • Художня культура України: Навч. посіб./ Л.М.Масол, С.А.Ничкало, Г.І.Веселовська, О.І.Оніщенко; За заг. ред.. Л.М.Масол. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.

Допоміжна  література:

 • Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру. – К., 1987.
 • 2. Бичко А.К., Ігнатенко П.І., Феоктистов А.М. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. – К.: Либідь – 1993.
 • Брехт Б. Про мистецтво театру. – К.: Мистецтво, 1977. – 364 с.
 • Васильков І. Історія кіно. – М., 1982.
 • Госейко Л. Історія українського кінематографа (1896–1995). – Київ, 2005.- 464 с.
 • Історія української культури: У 5-ти т. – К.: Наукова думка, 2001. – Т.2. – Українська культура ХIII-XVII століть. – 848 с.
 • . Кисіль О. Український вертеп. – Ч., 1982.
 • Копець З.А. Театральне мистецтво в школі. – К.: Рад. школа, 1971. – 128 с.
 • Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття). Вид.третє. – Х.: Одісей, 2004.
 • Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика ХVIII століття. – К.: Муз. Україна, 1993. – 186 с.
 • . Крижанівський Б. Як народжується кіно. – К.: Либідь, 2003.
 • Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник / За заг. ред. О.П.Рудницької. – К.: 1998. – 183 с.
 • Ревуцький, Дмитро. Живе слово: Теорія виразного читання для школи: Перевидання. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 200 с.
 • Скляренко В.М. Українські традиції та звичаї. Дитяча енциклопедія.- Харків, 2006. – 318 с.
 • Софронова Л . Старовинний український театр. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 336 с.
 • Театр у школі: Книга для вчителя / Упорядник Н.Є.Миропольська. – К.: Рад. школа, 1990. – 155 с.
 • Українська культура: історія і сучасність: навч. Посібник / За ред.. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.