Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
28Ланцута З. Я.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
29ШКВ-11Ланцута З. Я.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання»: ознайомлення з різними формами, жанрами, видами сценічного та екранного мистецтва; оволодіння методикою сценарно-режисерської роботи; формування у студентів предметних мистецьких компетентностей, які забезпечать здатність до художньо-творчої самореалізації майбутнього вчителя і вдосконалення його сценічної майстерності.

Основні завдання курсу:

 • ознайомлення з історією виникнення сценічного та екранного мистецтва, його розвитку, особливостями;
 • засвоєння теоретичних понять про специфіку та складові техніки акторської майстерності, сценічного мовлення та сценічної дії;
 • оволодіння методикою роботи на сцені, формування умінь і навичок аналізувати драматичні твори, створювати на самостійно відібраному матеріалі сценічний образ;
 • формування умінь і навичок практичного застосовування театрально-педагогічних та екранних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

 • теоретичні основи навчального курсу;
 • історичні аспекти розвитку театрального та екранного мистецтва, їх види, жанрові особливості;
 • методику організації та проведення театралізованих тематичних вечорів у початковій школі.

 вміти :

 • володіти технікою мовлення (голосом, диханням, дикцією);
 • відтворювати образ театрального персонажа, використовуючи різні засоби та прийоми;
 • під час перегляду і постановок театралізованих вистав використовувати знання про специфіку і синтетичність театрального мистецтва, висловлювати судження і давати оцінку театральним дійствам;
 • за твором художньої літератури (байка, казка, п’єса) складати сценарій, організовувати та проводити театралізоване дійство;
 • оформляти афіші, запрошення театралізованих дійств;
 • застосовувати театрально-педагогічні та екранні засоби в навчально-виховному процесі початкової школи.

У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

СК1 Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК7 Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.

СК9 Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами.

СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Програмні результати навчання:

PH1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

PH2 Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

PН5  Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

РН8 Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

РН14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Биченко Н. А. Стратегія роботи над інсценізацією драматичного твору. Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2019. № 1. С. 186-190.
 2. Грицан Н.В. Техніка сценічного мовлення: навч.-методичний посібник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Івано-Франківськ, 2020. 286 с.
 3. Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько- викладацького складу, докторантів, аспірантів і магістрантів. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. 195 с.
 4. Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. 199 с.

Допоміжна:

 1. Коленко А. В. Використання елементів сценічної мови як засобу формування комунікативної компетентності педагога. III міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання». Секція «Теоретико-методичні підходи до професійного розвитку майбутніх фахівців педагогічної освіти в контексті соціальної мобільності» : збірник тез. Львів : Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського університету імені Івана Франка, 2018. С. 27–29.
 2. Косінова О. М. Сценарна майстерність театралізованих видовищ: підручник. Київ: НАККІМ, 2018.164 с.
 3. Крипчук М. В. Тональний образ масового театралізованого видовища в контексті створення загальносценічного художнього образу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал. Київ, 2018. № 1. С. 187-191.
 4. Пацунов В.П. Експериментальна режисура: курс лекцій для студентів спеціалізації «Сценічне мистецтво». Київ : КНУКіМ, 2017. 100 с.
 5. Романчишин В. Г. Режисерська діяльність у структурі масового свята: досвід опрацювання проблеми. Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 119-124.
 6. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.) / редкол. О. Яковлев, Г. Овчаренко [та ін.]. Київ : КМАЕЦМ, 2021.123с.
 7. Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення сценічного простору: навчальний посібник. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 314 с.

Інтернет-ресурси:

 1. https://zmist.pl.ua/news/eduard-kirich-enejida-ivanakotlyarevskogo-dlya-hudozhnika-ce-yak-klondaik
 2. https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/kursu-lektsij-z-istoriyi-ukrayinskogo-teatru-ukrayinskyj-teatr-vid-kozy-do-postdramy/
 3. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Tyzhden-10_Teatr-pdf-1.pdf
 4. http://screenplay.com.ua/screenplays/?id=262.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус