Основи науково-педагогічних досліджень (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Проц М. О.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКМ-11Проц М. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» є: засвоєння студентами теоретичних і практичних основ курсу; формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності; ознайомлення студентів з особливостями організації науково-педагогічних досліджень (з ураху­ванням фахового спрямування); професійно-педагогічна підготовка фахівців освітнього рівня «бакалавр» до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й курсових), а також проведення науково-педагогічних досліджень загальноосвітньому навчальному закладі під час різних видів педагогічної практики тощо.

       Основні завдання вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень»:

 • осмислення теоретико-методологічних основ та логіки організації науково-педагогічних досліджень;
 • формування адекватного розуміння сутності науки, наукового пізнання, методологічних підходів до дослідження науково-педагогічних проблем;
 • оволодіння кон­цеп­туальними ос­новами науково-педагогіч­ного дослідження, поета­пним моделю­ванням, методичним та математичним інструментарієм;
 • ознайомлення з плануванням, організацією та проведенням досліджень, констатувального етапу педагогічного експерименту в науково-дос­лідній роботі;
 • оволодіння теоретичними і практичними основами опра­цювання, аналізу та інтерпретації резуль­татів науково-педаго­гіч­ного дос­лідження;
 • підготовка до написання різних видів наукових робіт.

Програма навчальної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» передбачає:

 • вивчення теоретичних, методологічних і методичних основ курсу, логіки і методологічних підходів до організації науково-педаго­гічних досліджень;
 • роботу з науковими літературними джерелами, підготовку й оформлення курсових та інших видів науково-дослідної роботи студентів;
 • ознайомлення студентів з плануванням, організацією та проведенням науково-педагогічних досліджень;
 • з’ясування особливостей організації та проведення констатувального етапу педагогічного експерименту;
 • опра­цювання, ана­ліз та інтерпретацію резуль­татів науково-педагогічних дос­ліджень;
 • виконання навчального проекту;
 • реалізацію міждисциплінарних зв’язків з іншими навчальними дисциплінами.

Рекомендована література

Базова література

 1. Завгородня Т.К., Стражнікова І.В. Методологічні засади педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 120 с. URL: https://kpibs.pnu.edu.ua/wp-content
 2. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Koval-chuk-L.-Modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-.-Posibnyk.pdf
 3. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020.  226 с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-naukovykh-doslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf
 4. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за редакцією Р. О. Крохмального. 2-ге вид., перероб. і допов. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 464.с. URL: https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OND_2020-1-1-8.pdf

Додаткова література

 1. Кириленко О. П., Письменний В. В. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 227 с.
 2. Колесников B. Основи наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури, 2011. 144 с. URL: http ://www. bookh га і ns. com/book_206. htm 1
 3. Корягін М. В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. К.: Алерта, 2014. 620 с.
 4. Лузан П.Г., Сошвник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних досліджень. К., 2012. 219 с. URL: http://elibrary.nubip.cdu.Ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf
 5. Пєхота О.М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи: навч.-метод. посіб. Миколаїв: Іліон, 2011. 339 с.
 6. Тушева В. В. Основи науково-педагогічних досліджень: навч.-метод. посібник. X.: Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди., 219 с.
 7. Філіпенко C.        Основи       наукових      досліджень. 2019. URL:  http : //ukrl і brary. at. ua/1 oad/osno v t naukovikh doslidzhen/osnovi_naukovikh doslidzhen/a _s_fil ipenko_osnovi_naukov ikh_doslidzhen/26-1 -0-1

Силабус:

Завантажити силабус