Педагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21.5Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Михайлишин Р. Р.ШКВ-12,
218Михайлишин Р. Р.ШКВ-12, , ШКВ-11
318Михайлишин Р. Р.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-12Михайлишин Р. Р.
ШКВ-11Михайлишин Р. Р.
216ШКВ-12Михайлишин Р. Р.
ШКВ-11Михайлишин Р. Р.
318ШКВ-21Михайлишин Р. Р.
ШКВ-22Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

 

Мета і завдання навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Педагогіка» – одна зі складових цілісної психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів. Покликана сприяти оволодінню теоретичними основами сучасної педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки, шкільної практики, зарубіжної підготовки.

Метою курсу є: вивчення студентами праць українських та зарубіжних педагогів, нормативно-законодавчих документів про  освіту; отримати уявлення про навчання та виховання особистості, навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій у сім’ї, колективі; розвивати практичні вміння, професійне мислення, комунікативні вміння, творчий потенціал, ініціативу в різних видах діяльності.

Завдання курсу: оволодіння майбутніми вчителями теорією педагогічної науки, досягненнями вітчизняного та світового педагогічного досвіду; основними педагогічними категоріями і поняттями; методами науково-педагогічного  дослідження;  формування у студентів системи педагогічних знань; набуття студентами умінь планувати педагогічний процес, моделювати різні форми його організації; використовувати інновації, перспективні технології навчання і виховання; розвиток здатності до науково-педагогічного аналізу та прогнозування педагогічних явищ; здійснювати їх педагогічну корекцію; закладення основ професійної компетентності та майстерності, гуманістичної спрямованості.

У результаті вивчення дисципліни  майбутній фахівець повинен знати:

 • предмет, завдання, етапи розвитку педагогіки;
 • філософські засади педагогіки;
 • систему педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками;
 • логіку і методи науково-педагогічних досліджень;
 • основні положення Концепції національного виховання в Україні;
 • стан освіти в Україні, її структуру, основні принципи організації національної освіти; нормативні документи, які регламентують зміст освіти;
 • сутність процесів розвитку, формування, виховання, соціалізації особистості та їх взаємозв’язок, фактори розвитку особистості;
 • вікову періодизацію в педагогіці;
 • особливості діяльності учнів у навчально-виховному процесі;
 • основні види, функції, особливості педагогічної діяльності вчителя;
 • професійно-педагогічні вимоги до особистості педагога.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:

 • пояснити місце педагогіки серед інших наук;
 • визначити основні завдання педагогіки;
 • визначити особливості педагогічної науки на різних етапах історичного розвитку суспільства;
 • доводити цінність педагогічного знання в загальній культурі людства;
 • визначати особливості та можливості використання різних методів педагогічного дослідження;
 • визначати специфіку мети виховання в різні історичні періоди розвитку суспільства;
 • доводити цінність національного виховання на сучасному етапі розвитку суспільства;
 • оцінювати можливості індивідуального професійного саморозвитку в системі безперервної педагогічної освіти;
 • характеризувати взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку особистості;
 • враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у педагогічному процесі;
 • аналізувати структуру навчальної діяльності, розкривати сутність її компонентів;
 • аналізувати документи про школу та освіту;
 • працювати з додатковою педагогічною літературою;
 • володіти навичками педагогічної техніки.

Рекомендована література

 1. Аненкова І.П., Байдан М.А., Горчакова О.А., Руссол В.М. Педагогіка: модульний курс [текст]. Навчальний посібник / І.П. Аненкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол: – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 567с.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2– ге, перерероб., доп.. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.
 3. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528с.
 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес., 2003. – 418с.
 5. Левківський М.В. Історія педагогіка: Навч. – метод. посібник. Вид. 3-є, доп. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190с.
 6. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: Навчальний посібник / І.В. Малафаїк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 632с.
 7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене. – К., 2007. – 656с.
 8. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: Навч. посіб. – Рівне:Волинські обереги, 2013. – 168с.
 9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 2002. – 368с
 10. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав. 2003. – 528с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму