Педагогіка (спеціальність 013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Михайлишин Р. Р.ШКВ-11,
218Михайлишин Р. Р.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Михайлишин Р. Р.
ШКВ-11Проц М. О.
216Михайлишин Р. Р.
ШКВ-11Проц М. О.

Опис курсу

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: вивчення студентами праць українських та зарубіжних педагогів; нормативно-законодавчих документів про освіту; засвоєння професійно-педагогічних знань для організації навчання та виховання учнів, співпраці з батьками, громадськими організаціями; розвиток комунікативних вмінь, професійного мислення, творчого потенціалу, ініціативи в різних видах діяльності.

Завдання: оволодіння майбутніми вчителями теорією педагогічної науки; досягненнями вітчизняного та світового педагогічного досвіду; основними педагогічними категоріями і поняттями; методами науково-педагогічного дослідження; набуття студентами умінь планувати педагогічний процес,  моделювати різні форми його організації; використовувати інновації, перспективні технології навчання і виховання; розвиток здатності до науково-педагогічного аналізу та прогнозування педагогічних явищ, здійснювати їх педагогічну корекцію; закладення основ професійної компетентності та майстерності, гуманістичної спрямованості.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

 • предмет, завдання, етапи розвитку педагогіки;
 • філософські засади педагогіки;
 • функції та завдання педагогіки;
 • систему педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками;
 • логіку і методи науково-педагогічних досліджень;
 • фактори, що впливають на визначення мети виховання;
 • основні положення Концепції національного виховання в Україні;
 • стан освіти в Україні, її структуру, основні принципи організації національної освіти, нормативні документи, які регламентують зміст    освіти;
 • сутність процесів розвитку, формування, виховання, соціалізації особистості та їх взаємозв’язок, фактори розвитку особистості;
 • вікову періодизацію в педагогіці;
 • особливості діяльності учнів у навчально-виховному процесі;
 • основні види, функції, особливості педагогічної діяльності вчителя;
 • професійно-педагогічні вимоги до особистості-педагога.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:

 • пояснити місце педагогіки серед інших наук;
 • визначити основні завдання педагогіки;
 • визначити особливості педагогічної науки на різних етапах історичного розвитку суспільства;
 • доводити цінність педагогічного знання в загальній культурі людства;
 • визначити особливості та можливості використання різних методів педагогічного дослідження;
 • визначати специфіку мети виховання в різні історичні періоди розвитку суспільства;
 • оцінювати можливості індивідуального професійного саморозвитку в системі безперервної педагогічної освіти;
 • характеризувати взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку особистості;
 • враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у педагогічному процесі;
 • аналізувати структуру навчальної діяльності, розкривати сутність її компонентів;
 • аналізувати документи про школу та освіту;
 • працювати з додатковою педагогічною літературою;
 • володіти навичками педагогічної техніки та майстерності.

Студент набуде компетентності:

Загальні:

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні:

СК 1. Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК 2. Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК.10. Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

СК.14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Результати навчання:

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН 7. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.

РН 9. Залучати батьків до освітнього процесу в початковій школі на засадах партнерства.

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Кодлюк Я.П. Дидактика початкової школи: практичний курс: навч.-метод. посіб. Тернопіль:Астон, 2013. 160 с.
 2. Козловський Ю.М. Педагогіка: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 372 с.
 3. Концепція «Нова українська школа». Київ, 2016. 34 с.
 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. Kиїв: Знання, 2008. 447 с.
 5. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. Kиїв: Видавничий Дім «Слово», 2015. 632с.
 6. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання: підручник. Київ: ЦП «Компринг», 2019. 376 с.
 7. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг.ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с
 8. Пащенко М., Красноштан І. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 228 с.

Додаткова

 1. Аненкова І.П., Байдан М.А., Горчакова A., Руссол В.М. Педагогіка: модульний курс [текст]: навчальний посібник. Львів: «Новий Світ –2000», 2011. 567 с.
 2. Васянович Г.П. Педагогічна естетика : навч. посіб. Львів: Норма, 2021. 464 с.
 3. Замашкіна О.Д. Педагогіка сімейного виховання: навч. посіб. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. 400 с.
 4. Ковальчук Л.О. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
 5. Кузьмінський А.І., Омелянєнко B.JI. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч.посіб. Kиїв: Знання, 2006. 311с.
 6. Мельничук С.Г. Педагогіка (теорія виховання): навч.посіб. Kиїв: Видавничий Дім «Слово», 2012. 288 с.
 7. Омеляненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навч. посіб. Kиїв: Знання, 2008. 391 с.
 8. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2013. 168 с.
 9. Пащенко М.І. Педагогіка: навч. посіб. Kиїв: «Центр навчальної літератури», 2014. 228 с.
 10. Сімейна педагогіка. Тематика практичних занять та завдань самостійної роботи для студентів спеціальності 013 Початкова освівта / Укл. Скорик Т.В. Чернігів : НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2019. 80 с.
 11. Типові освітні програми для закладів загальної освіти: 1-2 та 3-4 класи. Київ: Видавництво «Світоч», 2019. 336 с.
 12. Фізеші О.Й. Педагіка: навч. посіб. Київ: Кондор- Видавництво, 2015. 390 с.
 13. Швай Р.І. Педагогіка творчості: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 200 с.

Інформаційні ресурси

http://www.pedagogika/etnopedagogika_narodna_pedagogika

http://www.edagogika/vstup_sutnist_narodnoji_pedagogiki_ta_etnopedagogiki/6-1-0-133

http://www.novapedahohika.com/noloms-1503-1.html

http://pidruchniki.com/13121009/pedagogika/obyekt_predmet_funktsiyi_zavdannya_pedagogiki

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Педагогіка 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус