Основи креативного мислення (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848Проц М. О.ШКМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ШКМ-41Проц М. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи креативного мислення» формування у студентів знань про креативний процес, оволодіння креативним мисленням та функціональною моделлю критичного мислення використання його для вирішення проблем або реалізації можливостей у будь-якій галузі навчання, особистого життя чи кар’єрного шляху.

Завдання: формування спеціальних знань, що визначають загальні теоретичні уявлення про творчість і креативність на базі засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни; формування знань щодо ролі та місця творчої діяльності, модель критичного мислення суб’єкта; формування умінь, необхідних для організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта чи групи.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Глотова І. В. Розвиток креативності в системі сучасної освіти. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 144(2). С. 7-9
 2. Гріффітс К., Кості М. Посібник із креативного мислення. К.: Фабула, 2020. 288 с.
 3. Козира В.М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі: навчально-методичний посібник для вчителів. Тернопіль: ТОКІППО, 2017. 60 с.
 4. Конверський А.Є. Критичне мислення. Підручник для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх спеціальностей. К.: Центр учбової літератури, 2018.  344 с.

Додаткова

 1. Глазкова І.Я. Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2008. №4. С.57-62.
 2. Дем’янюк А., Гупаловська М., Савчук С. Креативна компонента розвитку освіти в епоху глобалізації. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16 – 17 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 153 – 155.
 3. О’Конор Дж, Макдермотт І. Система мислення. Пошук неординарних творчих рішень / переклад Н. Сисюк. Київ: Наш формат. 2018. 240 с.
 4. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць. Вип. 2 / за ред. доц. В.В. Павленко. Житомир : ФО-П Левковець Н.М., 2020. 188 с.
 5. Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. Зб. наук. праць полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». Вип. 3 (50). Полтава, 2006. С.215-219.
 6. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів: навч.-метод. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 120 с.

Інформаційні ресурси

 1. Іванова В., Хорощак К. Курс з креативності. URL: https://drive.google.com/file/d/ 1NI7GAN3x8YmUrJmyAPElgCKAD9-78k-p/view
 2. Іванова Н.Ю. Креативна освіта як фактор інноваційного розвитку. URL: https://www.researchgate.net/publication/317279370_Ivanova_NU_Kreativna_osvita_ak_faktor_innovacijnogo_rozvitku
 3. Креативна країна. URL: http://creativecountry.org/book/
 4. Мілашовська О.І. Розвиток творчих здібностей студентів у навчальному процесі. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2512
 5. Особов І. П. Теоретичні аспекти дослідження креативності.URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8522&chapter=1.

Силабус:

Завантажити силабус