Іноземна мова ДШС

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Залік
3Немає
4Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Поляник О. І.
268ДШС-11Поляник О. І.
336ДШС-21Поляник О. І.
440ДШС-21Поляник О. І.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – надати студентам систематизовані
знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Здатність  комунікувати іноземною мовою .Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою А1/A2.

Предмет: Іноземна мова.

Цілі дисципліни «Іноземна мова»:

– формувати, поглиблювати та удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку соціальної роботи в Україні.

– здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

– розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;

– читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

– здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;

– адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

– використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

– критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

– висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

– ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

– обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

– ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних тем дисципліни);
 • визначення основних понять життєвої компетентності працівника соціальної сфери за базовим компонентом соціальної системи освіти;
 • значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету, соціальної роботи, комунікації в мережі Інтернет;
 • граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень; непряма мова; граматичні емфатичні конструкції; граматичні особливості та синтаксичні функції інфінітива; функції герундія в реченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичні функції);
 • уміти:
  формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»;
  інтерпретувати аутентичні фахові тексти соціального спрямування та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми;
  писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками;
 • демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування;
 • робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми.
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення до трагічних подій в Україні.

володіти:
• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядово-пошукового читання фахових текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
• правилами монологічного і діалогічного мовлення;
• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.

 1. Програмні компетентності
Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова
Інтегральна компетентність Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері, або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватись певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль осіб у визначених ситуаціях.
Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

 

Спеціальні компетентності  (СК)

 

СК 10. Здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері.
Результати навчання РН 2. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності.

РН 4. Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп.

РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 • Chris Sowton. Teaching in Challenging Circumstances. International English, March 2021.
 • Markelova S., Yakhontova T. Academic English. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 • Redston R., Cunningham G., Face2Face. A1/A2 English Profile. Cambridge University Press, 2016. 199 p.
 • Thompson. Anti-Discriminatory Practice: Equality, Diversity and Social Justice: 28 (Practical Social Work Series): ‎ 7th edition Red Globe Press, 2020, 252 pp.

 

Допоміжна:

 • V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O. Hrynya. Phrasal Verbs. ТзОВ «Колір ПРО», Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 • Anne Burns, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language. Cambridge University Press, 2017.
 • Arthur Hughes & Jake Hughes. Testing for Language Teachers 3rd Edition, 2020.
 • Cyril J Weir, Sathena Chan. Research and Practice in Assessing Academic Reading, 2019.
 • Brammer.   Social Work Law:  5th edition  Pearson, 2020, 664 pp.
 • MacleanR. Harrison.  Theory and Practice: A Straightforward Guide for Social Work Students Spiral-bound: 3rd edition Kirwin Maclean Associates,  2015, 263 pp.
 • Parrish B. Teaching Adult English Language Learners: A Practical Introduction. Cambridge University Press, 2019, 388 p.
 • Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Cambridge University Press, 2019
 • Redman S. English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate with Answers. Cambridge University Press, 2017, 264 p.

 

                                               Інтернет ресурси:

 1. https://advice.writing.utoronto.ca/
 2. https://opentalk.org.ua/
 3. https://www.csu.edu.au/current-students/learning-resources/build-your-skills/academic-skills-help/academic-writing-essays
 4. https://learnenglish.britishcouncil.org/
 5. https://engvid.com/
 6. https://englishtips.org/
 7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Іноземна мова А-2

Завантажити силабус