Іноземна мова ДШС-21 (рівень А-1)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Сорока Г. М.
440ДШС-21Сорока Г. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – надати студентам систематизовані
знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою А1/A2.

Завдання дисципліни «Іноземна мова»  полягає у формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку соціальної роботи в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних темдисципліни);
 • визначення основних понять життєвої компетентності працівника соціальної сфери за базовим компонентом соціальної системи освіти;
 • значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету, соціальної роботи, комунікації в мережі Інтернет;
 • граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень;непряма мова; граматичні емфатичні конструкції; граматичніособливості та синтаксичні функції інфінітива; функції герундія вреченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичніфункції);

уміти:
• формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»;
• інтерпретувати аутентичні фахові тексти соціального спрямування та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми;
• писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками;

 • демонструвати ґрунтовні навички ділового таелектронного листування;
 • робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми.
  володіти:
  • уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
  • правилами монологічного і діалогічного мовлення;
  • низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.
 • Компетентності, якими повинен оволодіти студент Програмні результати навчання
  Загальні компетентності
  (ЗК)ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
  з різних джерел.
  ЗК7.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
  технології.
  ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.Спеціальні компетентності
  (СК)СК3. Здатність вести документацію під час виявлення
  потенційних отримувачів соціальних послуг.
  СК4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ,
  процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.
  СК8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із
  врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей,
  гендерних, етнічних та інших особливостей.
  СК9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи
  професійної діяльності.
  СК10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками
  різних професійних груп та громад.
  РН1. Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для
  розв’язання професійних завдань.
  РН2. Володіти державною та іноземною мовами у
  професійному середовищі.
  РН4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні
  технології та методи соціальної роботи для вирішення
  професійних задач.
  РН8. Вести документацію з організації соціального
  обслуговування та допомоги, обліку та звітності.
  РН14. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати
  власну роботу і роботу інших осіб у спеціалізованому
  контексті.

Рекомендована література

 Література для вивчення дисципліни
Основна:
1. Chris Sowton. Teaching in Challenging Circumstances. International English, March 2021.
2. Markelova S., Yakhontova T. Academic English. Львівський національний університет
імені Івана Франка. Львів, 2019.
3. Redston R., Cunningham G., Face2Face. A1/A2 English Profile. Cambridge University
Press, 2016. 199 p.
4. N. Thompson. Anti-Discriminatory Practice: Equality, Diversity and Social Justice: 28
(Practical Social Work Series): 7th edition Red Globe Press, 2020, 252 pp.
Допоміжна:
1. L.V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O. Hrynya. Phrasal Verbs. ТзОВ «Колір ПРО»,
Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
2. Anne Burns, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Learning English as a Second
Language. Cambridge University Press, 2017.
3. Arthur Hughes & Jake Hughes. Testing for Language Teachers 3rd Edition, 2020.
4. Cyril J Weir, Sathena Chan. Research and Practice in Assessing Academic Reading, 2019.
5. A. Brammer. Social Work Law: 5th edition Pearson, 2020, 664 pp.
6. S. Maclean, R. Harrison. Theory and Practice: A Straightforward Guide for Social Work
Students Spiral-bound: 3rd edition Kirwin Maclean Associates, 2015, 263 pp.
7. Parrish B. Teaching Adult English Language Learners: A Practical Introduction. Cambridge
University Press, 2019, 388 p.
8. Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Edition. Cambridge University Press, 2019
9. Redman S. English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate with Answers.
Cambridge University Press, 2017, 264 p.

Інтернет ресурси:

 1. cambridge.org,
 2. www.com
 3. oup.com/elt
 4. http://www.britishcouncilІ.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Іноземна мова А-1

Завантажити силабус