Історія музейної та архівної справи

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224доцент Сурмач О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224ШКМ-11доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Мета: навчити студентів класифікувати музеї за типами та профілями, здійснювати пошук архівних джерел, виявити розуміння головних тенденцій розвитку музейної та архівної справи в Україні та світі від найдавніших часів до сучасності; вмінь та навиків щодо опрацювання, наукової експертизи, опису, зберігання музейних та архівних фондів, а також використання музейної та архівної інформації.

Завдання:

навчити студентів розуміти поняття фондів музею, їх місце в системі історичного і культурного спадку; здійснювати наукову організацію фондів; знати їх структуру, організацію роботи з комплектування; розкрити специфіку науки архівознавство у системі прикладних історичних дисциплін; визначати  роль архівознавства у відтворенні історичного минулого; методиці проведення архівознавчого дослідження здійснюючи наукову музейну експертизу, організувати музейну справу у середньому навчальному закладі; аналізувати різноманітну історичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні уявлення про ту чи іншу епохи й історичний розвиток.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основи музейного та архівного права, головні етапи історії музейної та архівної справи, музейних та архівних установ України, біографічні дані видатних представників української музеології та архівознавства;
 • основні сучасні культурологічні школи, напрями й теорії архівознавства;
 • основи використання архівної справи;
 • зміст понять: музейний фонд України, музейний предмет, типовий і унікальний музейний предмет, музейна справа, музей, музейна експозиція, архівний документ, документ Національного архівного фонду, Національний архівний фонд, експертиза цінності документів, унікальний документ, архівна справа, діловодство, архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ, державна архівна установа, приватне архівне зібрання, таємний архів, користувач архівними документами, довідковий апарат, номенклатура справ, архівна довідка

вміти:

 • визначати та класифікувати музейні та архівні фонди;
 • проводити експертизу цінності документів;
 • опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;
 • демонструвати розуміння загальних тенденцій розвитку музейної справи в Україні та світі.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 1. Інтегральна:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

 1. Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

 

 

Програмні результати навчання:

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.

ПР 17. Здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з метою визначення його відповідності міжнародним зобов’язанням України у сфері охорони пам’яток, музейної діяльності; визначати основні засади щодо ввезення, вивезення, передачі права власності на культурні цінності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій ЮНЕСКО.

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною та іноземною мовами.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Аартс Г., Мазурик Г. Музей: менеджмент і освітня діяльність. Львів: Літопис, 2009. 250 с.
 2. Архівознавство: навчально-методичний посібник зі схемами та додатками для самостійної роботи студентів. / Укладач: І.Г. Передерій. Полтава: ПолтНТУ, 2016. 196 с.
 3. Архівознавство: Підручник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Я. Калакури, І. Матяш; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2002. 250 с.
 4. Архівознавство: Посібник до вивчення дисциплін спеціальності / А.Г. Болебрух, В.І. Воронов, Ю.А. Святець, Є.А. Чернов. – Дніпропетровськ, 2007. 170 с.
 5. Вайдахер Ф. Загальна музеологія : навч. посібн. / Переклад з німецької Х. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. Львів: Літопис, 2005. 203 с.
 6. Виноградова О. В., Дарчук В. Г. Основи музеєзнавства : навч. посібник. Львів : Магнолія 2006, 2017. 185 с.
 7. Власюк Г. М., Зосимович О. Ю., Хададова М. В. Музеєзнавство та архівна справа / Г. М. Власюк, О. Ю. Зосимович, М. В.Хададова // Навч.– метод. посіб. – Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2006. – 75с.
 8. Дрогобицька О., Шологон Л. Архівно-музейна практика. – ІваноФранківськ, 2015. – 52 с.
 9. Нариси історії архівної справи в Україні: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів вузів / За заг. ред. І.Б. Матяш та К.І. Климової; Державний комітет архівів України, Український науководослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2002.
 10. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Бєлікова, В. Зайцева. – Запоріжжя, 2015. – 180 с.
 11. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 428 с.
 12. Сурмач О.І. Музейна справа: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І.Сурмач. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2014. – 272 с.
 13. Якубовський В.I. Музеєзнавство. Підручник / В.I. Якубовський. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. – 352 с.

                                                         Допоміжна:

 1. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України. – К., 2000.
 2. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво / Л.П. Велика; Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 160 с.
 3. Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. – Дніпропетровськ, 1999. – 176 с.
 4. Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів. Короткий довідник / Держкомархів України. – К., 2002.
 5. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: навч. посіб. / П.Горішевський, М.Ковалів, В.Мельник, С.Оришко. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 64 с.
 6. Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. – К., 2004.
 7. Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. – К., 2004.
 8. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студіст. спец. вищнавч. закл. /Упоряд.: Г.В. Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Архівний сектор Уманської районної державної адміністрації/ https://umanrda.gov.ua/arhivnijsektor-08-53-01-29-11-2017
 2. Перелік сайтів музеїв світу [http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm]
 3. Музейний простір України [http://www.ukrmuseum.org.ua/]
 4. Національний архіваудіо- і відеозаписів (National Archive of Recorded
 5. The National Archives of the United Kingdom [http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm]
 6. National Media Museum [http://www.nationalmediamuseum.org.uk/]
 7. Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників, оглядів фондів, колекцій //http: //www.scarch.kiev.ua/Archives/Bibliogr
 8. Видання архівних установ України. 1925-2001: Хронологічний покажчик // http: //www.scarch.kiev.ua/References/HronolPok.ua. html#Chrono (2001)
 9. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1935

 

Матеріали

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру становить 100 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  5 балів (5х2 = 10).

За усне опитування студент впродовж семестру накопичує 30 балів. Програмою передбачено 10 практичних занять. За одне практичне заняття  – 3 балів, залежно від складності завдання. Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 10 балів.

Поточне тестування та самостійна робота СРС Іспит Всього
Змістовий модуль №1

Музейна справа як навчальна дисципліна

Змістовий модуль № 2

Архівна система в Україні.

Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Мкр.№1 Т. 8 Т.10 Т.12 Т.14 Т.15 Мкр № 2  

10

 

50

 

100

3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5

 

         Іспит, що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді. Перші і друге питання оцінюється в 20 балів (20 балів х 2 = 40 балів), а третє питання – 10 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано

Незараховано

81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно

Силабус: Історія музейної та архівної справи

Завантажити силабус