ІСТОРІЯ СВІТОВИХ МУЗЕЇВ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524ШКМ-31професор Караманов О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – розглянути етапи еволюції музею як специфічного соціокультурного інституту; визначити різні аспекти уявлень про призначення музею та його функції у різні епохи; прослідкувати становлення та динаміку основних напрямів та функцій музейної діяльності (збереження, експонування, просвітництво, виховання, навчання тощо); продемонструвати багатосторонні зв’язки музею з різними науковими дисциплінами і явищами культури.

Очікувані результати курсу – студенти повинні знати: закономірності становлення та еволюції музею як соціокультурного інституту з найдавніших часів до сьогодення; етапи формування та зміст колекцій найвизначніших музеїв світу; орієнтуватися у провідних тенденціях дослідницької та практичної діяльності сучасних музеїв та музейних центрів.

Рекомендована література

Основна:

1.         Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с.

2.         Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

3.         Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с.

4.         Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с.

5.         Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с.

Допоміжна:

1.  Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11.

2. Кобцев К. Інформаційні технології в музеї / К. Кобцев // Музей : менеджмент і освітня діяльність. – Львів : Літопис, 2009. – С. 132-135.

3. Pater R. Muzeum w prestrzeni edukacji otwartej / R. Pater // Biuletyn Programowy NIMOZ. – Warszawa, 2012. – № 5. – S. 18-24.

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 бали х 12 = 25 балів);

– двох модульних контрольних робіт (5 балів + 10 балів = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус