Філософія 013 Початкова освіта

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Шукалович А. М.ШКВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Шукалович А. М.
Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення «людина – світ»

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.

студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

 Програмні компетентності:

 Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 Спеціальні компетентності

СК 10. Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

СК 12. Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.

СК 13. Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Результати навчання:

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН 11. Створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього процесу, використовувати прийоми попередження та протидії булінгу, надавати домедичну допомогу.

РН 13. Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване на особистісний розвиток молодших школярів.

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Поточний контроль знань здобувачів освіти відбувається  під час проведення практичних (семінарських) занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з нормативної навчальної дисципліни. Оцінювання знань відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Результат роботи студента впродовж семестру (50 балів) складається з таких видів робіт:

– семінарські заняття. За виконання завдань семінарських заняттях студент впродовж семестру може отримати 15 балів. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5+2,5+2,5+5+2,5+2,5 = 15 балів);

– самостійна робота. Оцінювання самостійної роботи здобувача освіти здійснюється під час проведення семінарських занять і внесено в суму балів;

– модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за першу модульну контрольну роботу може максимально отримати 17 балів, за другу – 18 балів (17 балів + 18 балів = 35 балів);

Під час складання екзамену здобувач освіти може максимально отримати 50 балів. Іспит студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за екзамен – 50.

Очікується, що письмові роботи здобувачів освіти  будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
 

Т 2

 

Т 3

 

 

Т 4

 

МКР

1

 

Т 6

 

 

Т 8

 

МКР

2

Підсумковий тест

(екзамен)

5 2,5 2,5 17 2,5 2,5 18 50 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Рекомендована література

Основна:

 1. Баранік М.В. Лекції з філософії : навч.посіб. Київ : ліра До, 2022. 166 с.
 2. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Філософія : навч. посіб. для підгот. до заліку та іспиту. Харків : Право, 2021. 136 с.
 3. Коваль Р. Філософія сили. Київ : Markobook, 2023. 144 с.
 4. Лузан А. Вступ до філософії : навч.посіб. Київ: Центр учбової літерари, 2023. 136 с.
 5. Лозовий В., Требін М., Горлач М. та ін. Основи філософських знань: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр навч.літ-ри, 2020. 1028 с.

 Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ : Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бичко І., Табачковський В., Бичко А., Ярошовець В. Філософія: навч.посіб. Київ : Центр навч.літ-ри, 2019. 648 с
 3. Губерський Л.В. Філософія: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Фоліо, 2017. 621 с.
 4. Найчук А.В., Ганаба С.О. Філософія історії: навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2020.  204 с.
 5. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посіб. Львів: Новий світ, 2012. 647 с.
 6. Сандюк Л.О. Основи філософії: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 412 с.
 7. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
 8. Шукалович А.М. Філософія: навч.-метод. посіб. Львів : Растр-7, 2022. 194 с.
 9. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ : Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 10. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ : Знання України, 2005. 1200 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1.Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL : http://www.filosof.com.ua

2.Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна». URL: www.pravoslavye.org.ua

3.Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html)

4.Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/

5.Філософія [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, Л. В. Северин, Мрачковська, О. Б. Гаєвська та ін. Київ : КНЕУ, 2019. 368 с.  URL : https://shron1.chtyvo.org.ua/Vilchynskyi_Yurii/Filosofiia.pdf

6.Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/

7.Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm

8.URL:  www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабу Філософія 013 2023 Шукалович

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус