Правове забезпечення професійної діяльності та інтелектуальна власність

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830Івах О. С.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ШКМ-21Івах О. С.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб сформувати у здобувачів комплекс знань, вмінь та навичок для аналізу нормативно-правових актів, основ інтелектуальної власності.

Зміст дисципліни покликаний сформувати вміння студентів використовувати набуті знання в професійній сфері.

Рекомендована література

Основна:

 1. Дуцяк І. Аналіз законодавчо закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. № 733. С. 183–187.
 2. Інтелектуальна власність. Підручник. Л.М. Попова., А.В. Хромов, І.В. Шуба: Харків, «Федорко», 2021, с. 262.
 3. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін. : за ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 374 с.
 4. Путівник по законодавству з інтелектуальної власності / О. Л. Копиленко та ін. ; Ін-т законодавства Верх. Ради України, Нац. офіс інтелект. власності. Київ: Людмила, 2018. 160 с.
 5. Шуба І.В. Інтелектуальна власність: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання. Електронне видання. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. 96 с

Допоміжна:

 1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник для студ. вищ. навч.закл. / За заг ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с
 2. Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства : навч. посіб. / за наук. ред. О. М. Гончарової, С. Ж. Пустовалова. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 490 с.
 3. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / авт.-уклад. Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. 372 с.
 4. Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти : навч.-метод. посіб. Кіровоград : Вид-во КОІППО, 2006
 5. Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет: монографія / Зеров К. О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. Київ : Інтерсервіс, 2018. 219 с.
 6. Калашнікова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей // Підручник. Київ: Знання, 2006. 479с.
 7. Коваленко О.В. Вітчизняні та зарубіжні підходи до контролю за охороною та збереженням культурних цінностей (спадщини) / О.В. Коваленко // Наука й економіка Науково-теоретичного журналу Хмельницького економічного університету. Тернопіль: ХЕУ, 2015. № 1(37). с. 49–55.
 8. Коваленко О.В. Сучасний стан обліку та контролю культурних цінностей в бюджетних установах (музеях) / О.В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: Київ: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. Вип. XIII. с. 169.
 9. Основи права України: /за редакцією проф..В.Л.Ортинського. Видання друге, доповнене і перероблене. Львів: Оріяна-Нова, 2005. 368 с.
 10. Основи інтелектуальної власності : підручник / П. М. Цибульов. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. 124 с.
 11. Пивовар І. В. Окремі аспекти дослідження поняття «Культурні цінності» / І. В. Пивовар // Право і суспільство. 2008.  № 6. С. 144–149
 12. Правознавство: Підручник / за ред. В.В.Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 703с.
 13. Сисоєв Ю.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Ю. О. Сисоєв, Ю. В. Широкий ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського, Харків. авіац. ін-т. Харків: ХАІ, 2020. 79с.
 14. Словник основних музеєзнавчих термінів. Громадські музеї Львівщини : довідник : у 2 т. / авт.-упоряд. Л. Перейма, Я. Огоновська та ін. ; Львів. іст. музей. Львів : Проман, 2007.

Інформаційні ресурси

 1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Брюсельська декларація про закони та звичаї війни. URL: http://te.zavantag.com/docs/238/index-23956-5.html.
 3. Конвенція про бомбардування морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція). URL:

http://zakony.com.ua/lawbase/ sedcontent.html?id=7243&p=1 

 1. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. URL: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778–VI. – Відомості Верховної Ради України. 2000. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
 3. Про музеї та музейну справу справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР, ред. від 04.11.2018.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр

 1. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III, ред. від 25.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
 2. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Закон України. URL:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1068-14
 3. Офіційний сайт ЮНЕСКО. – https://en.unesco.org/
 4. База даних ЮНЕСКО. URL:http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/public ations/unesdoc- database/
 5. http://portal.rada.gov.ua Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
 6. http://kmu.gov.ua  – Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 7. http://president.gov.ua – Офіційний веб-сайт Президента України.
 8. http://www.nau.ua – Інформаційна пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
 9. http://studrada.com.ua/libonline – Центральний юридичний портал України.
 10. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993. № 3792-XII URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3792-12
 11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Матеріали

поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (13 х 2 бали  = 26 балів).

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (26 балів) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (2 х 6 балів = 12 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2);

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 12  балів):

презентація – (4+4=8 балів), повідомлення, есе,  (4 бали).

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус