Українська мова за професійним спрямуванням (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Соболевська О. Б.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу             ” Українська мова за професійним спрямуванням”

Спеціальність           Соціальна робота

Кваліфікація             Соціальний педагог

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                        1

Метою вивчення дисципліни є:  формування умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

До завдань курсу входить:

 • розширення знань про українську літературну мову і мову професійного спрямування;
 • оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення;
 • засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;
 • набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів;
 • розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні.

Студенти повинні знати:

 • особливості офіційно-ділового стилю;
 • жанри наукового мовлення та особливості їх оформлення;
 • норми сучасної української літературної мови;
 • особливості фахової термінології;
 • правила та основні вимоги щодо оформлення професійних текстів і документів;
 • основи редагування документів;
 • основні правила словозміни та правопису різних частин мови;
 • систему розділових знаків;
 • особливості професійного спілкування;
 • етикет ділового спілкування.

Студенти повинні вміти:

 • володіти орфографічними та пунктуаційними нормами літературної мови;
 • давати визначення основних понять;
 • стилістично правильно оформлювати свою думку;
 • розташовувати реквізити у документах;
 • складати і редагувати тексти;
 • грамотно оформляти ділові папери: щодо особового складу, інформаційні документи, документи з господарсько-договірної та освітньої діяльності;
 • вести діалог, дискусію, грамотно і лаконічно висловлювати свої судження;
 • застосовувати фахову термінологію у різноманітних комунікативних процесах;
 • дотримуватись етикету спілкування.

Організація курсу: навчальний курс «Українська мова за професійним спрямуванням»  триває один семестр (1-й) і складається з лекційних, практичних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 72 аудиторні години, з них: 48 годин лекційні та 24 практичні заняття. Підсумковий контроль знань – іспит.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обґрунтуванням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються у журнал. Набрані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються у процесі накопичення підсумкових балів із даної навчальної дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру ( 50 балів) складається з наступних компонентів:

 1. Результатів роботи під час виконання практичних та семінарських занять (30 б).

Програмою передбачено 9 практичних занять та 1 семінарське заняття. За одне практичне  заняття студент отримує 3  бали та за семінарське – 3 бали (10х3=30).

 1. Модульний контроль (20 б).

Максимальна кількість балів за одну контрольну роботу – 10 балів. Усього з дисципліни передбачено дві модульні контрольні роботи. Загальна кількість балів – 20.

Підсумковий контроль (50 балів).

Підсумковим контролем знань студентів  є іспит.  Усний іспит з української мови за професійним спрямуванням  складається із трьох питань.

Перше питання  – теоретичне, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу, який вивчався, вимагає від студента теоретичних знань з  української мови за професійним спрямуванням.

Друге питання – передбачає розкриття студентами понять, що вимагає глибоких знань з української мови за професійним спрямуванням.

Третє питання – практичне, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу. Студенти повинні виконати практичне завдання.

Студент під час іспиту може отримати максимальну кількість балів – 50.

1 питання -15 балів;  2 питання -15 балів; 3 питання -20 балів.

Бали набрані впродовж семестру додаються до балів за іспит і в сумі студент може отримати 100 балів.

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т2 Т4-Т6 Т9 мкр Т12-Т13 Т18 Т24

 

Т27 мкр 50 100
3 по 3 3 10 по 3 3 3 3 10

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Національна шкала

90-100 A Відмінно
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

Рекомендована література

 • Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2003.
 • Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Академія, 2007.
 • Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К. : Алерта, 2012.
 • Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006.

 

Допоміжна:

 • Бабич Н.Д. Основи культури мовлення, Львів, 1990.
 • Ботвина Н.В. Ділове українське мовлення. – К.: АртЕк, 2001. – 280с.
 • Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови – К., 1999.
 • Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ : Ті повіт, 2004.
 • Галузинська Л.І. та ін.. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч.посіб. \ Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К.:Знання, 2008.
 • Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – К., 2003.
 • Діденко А.Н. Сучасне діловодство: посібник \ А.Н. Діденко. – 6-те вид.. – К.:Либідь, 2010.
 • Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування: навч.-метод.посібник для студентів Педагогічного коледжу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 • Культура фахового мовлення: Навч.посібник \ За ред.. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2006.
 • Молданов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К. 1992.
 • Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.
 • Паламар Л.М., Кацавець Г.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. 4-те вид. – К.: Либідь, 2000. – 296.
 • Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 • Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 240с.
 • Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод.посібник. – К.: Знання, 2008.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Класифікація нормативних документів України. — http://document.org.ua/docs/class.php
 • Мова ділових паперів. — http://bpapers.iatp.org.ua/7chapter—Style
 • Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Пономарів. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 240 с. – Режим доступу : http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
 • Словник української мови [Електронний ресурс] : в 11 т. / редкол.: I. К. Бiлодiд (голова) та iншi ; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – Режим доступу : http://sum.in.ua/
 • Словники он-лайн: орфографічний, тлумачний, синонімів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rozum.org.ua/
 • Урядовий портал: Узагальнені форми і зразки документів, інструкції з діловодства відповідних установ. — http://www.kmu.gov.ua/con-trol/uk/publish/category
 • Чак Є. Чи правильно ми говоримо? [Електронний ресурс] / Є. Чак. –К. : Освіта, 1997. – 240 с.– Режим доступу : http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму