Основи економічної теорії (Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Сенич Г. Б.ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

Сучасний етап розвитку  незалежної суверенної української держави характеризується активним пошуком шляхів удосконалення  суспільно-політичної системи, розвитком ринкових відносин, оптимізацією соціальних зв’язків  на всіх її рівнях.

Економічним знанням у цьому процесі надається чинне місце. Вивчення курсу «Основи економічної теорії»  має на меті формування системи економічних знань у майбутніх фахівців.

Курс стає  орієнтиром  в розумінні   сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної   України.

Студенти набудуть таких компетентностей

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності  (СК)

СК 1. Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК 2. Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

 Прогнозовані результати навчання

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

РН 3. Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.

РН 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів. Львів: Наш Формат Мова Українська, 2021. 416с
 2. Горлач М., Гущенко В., Соколов В та інші. Економічна теорія: підручник для вищої школи/Заг. ред Соколов В. Київ:  Центр навчальної літератури, 2017. 532с
 3. Основи економічної теорії: навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.
 4. Сірко А. Економічна теорія. Політекономія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 448с.

Допоміжна

 1. Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. Київ:КНТ, 2018. 479с.
 2. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  324 с.
 3. Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.  608 с.
 4. .Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Видавничий центр «Академія». 2015. С. 504.
 5. Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика : навч. посібник /З. Галушка, О.Лусте. – Чернівці : Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с
 6. Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної теорії: навч. посіб. – 2-ше вид. перероб. і доп. Київ. Алерта. 2012. 312с..
 7. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2018.  480с.
 8. Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018.  604с.

Інформаційний ресурс

Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За.ред. З. Г. Ватаманюка. – https://buklib.net/books/22035/

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

Економічна теорія:вікіпедія   http://surl.li/aezin

Економічна теорія.Політекономія/ за ред Базилевича В.Д. https://vpu7.com.ua/documents/e-library/economy/ekonomichna_teoriia_bazylevych.pdf

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною шкалою.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за такими видами робіт:

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар –5 балів, практичне заняття-5 б.
 2. Самостійна робота (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал
 3. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінари – 5 бал (макс.10 балів), практичне-5 б.
 2. Самостійна робота -(макс. 15 балів);

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

Студенти можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Очікується, що письмові роботи здобувачів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

 

                             Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус