Іноземна мова ШКМ-11 (Рівень А-2)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ШКМ-11Шалаєва О. З.
264ШКМ-11Шалаєва О. З.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

Мета навчальної дисципліни “Іноземна мова” – надати студентам систематизовані
знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою рівня A2.

Предметом курсу “Іноземна мова” є усне та письмове мовлення, фонетичні та граматичні особливості сучасної англійської мови, знання яких дає можливість формувати в студентів спеціалізовану комунікативну компетенцію.

Завдання дисципліни «Іноземна мова»  полягає у формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку музейної справи та охорони пам’яток, що потребують досліджень та інновацій.

Цикл загальних компетентностей

 

 Найменування навчальної дисципліни:  Іноземна мова

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї діяльності в освітньому процесі.

Програмні компетентності

 

Програмними компетентностями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є:

-володіння комунікативними навичками;

– володіння англійською мовою в рамках професійної сфери;

– знання граматичних, лексичних та стилістичних особливостей професійного стилю;

– володіння професійною англомовною термінологією;

– вміння сприймати на слух оригінальну професійну англійську

мову з максимальною повнотою розуміння змісту інформації;

– вміння спілкуватись у межах соціально-побутової тематики;

– брати участь у проведенні презентацій, дискусій з широкого кола питань;

– вміння перекладати оригінальну літературу професійного

спрямування;

– вміння викласти англійською мовою основні положення

матеріалу тощо.

Загальні компетентності (ЗК)

– Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

– Здатність спілкуватися іноземною мовою.

-Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.  – Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

– Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  – Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність працювати в команді.

Фахові компетентності:

1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності.

2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах.

3.Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння можливості використання історії для досягнення політичних цілей, в тому числі наслідків зловживання історією.

4. Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи.

5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.). 6. Здатність використовувати релевантні методи опрацювання історичних та археологічних джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, а також сучасні інформаційні технології для обробки історичних даних.

7. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини.

8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні соціальні події та явища.

9. Здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати результати наукових досліджень.

10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією. 11. Здатність здійснювати та організовувати археологічну діяльність.

12. Здатність робити відбір та прийняття на збереження артефактів і документів у відповідності до нормативів, організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з прийнятими правилами та нормами.

Результати навчання

 

–  Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.

–  Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, архівними та іншими історичними джерелами.

–  Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот.

–  Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та культурних цінностей.

–  Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та археології.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. Cambridge University Press, 2013. 199 p.
 2. Тучина Н.В., Меркулова Т.К. Англійська мова: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. ­Харків: Торсинг, 2007

 

Додаткові джерела:

 1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 2003.
 2. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. Cambridge University Press, 1999.
 3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003.
 4. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. Львів: ПАІС, 2010.
 5. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 6. Falk, Randee. Spotlight on the USA. Oxford University Press, 1993.
 7. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. Oxford University Press, 1993.
 8. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. Pearson Education Limited, 2003.

                                                             Інтернет ресурси:

 

 1. Duolingo
 2. LearnEnglish
 3. Situational English
 4. BBC Learning English
 5. Real-english.com

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус