Іноземна мова ДШВ -21,22 (рівень А-2)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

Мета навчальної дисципліни “Іноземна мова”  надати студентам систематизовані знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою A2.

Завдання дисципліни «Іноземна мова»  полягає у формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних темдисципліни);
 • визначення основних понять життєвої компетентності дошкільника за базовим компонентом дошкільної освіти;
 • значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету, дошкільної педагогіки, комунікації в мережі Інтернет);
 • граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень;непряма мова; граматичні емфатичні конструкції; граматичніособливості та синтаксичні функції інфінітива; функції герундія вреченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичніфункції);

 уміти:

 • вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні;
  • формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»;
  • інтерпретувати аутентичні фахові тексти дошкільного спрямування та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми;
  • писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками; демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми.

володіти:

• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
• правилами монологічного і діалогічного мовлення;
• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.

Програмні компетентності

 

Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова

Інтегральна компетентність ·       Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності (ЗК)

 

 

 

 

 

·       Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

·       Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

·       Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

·       Здатність спілкуватися іноземною мовою.

·       Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності  (СК)

 

·       Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

·       Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

·       Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

·       Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

·       Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу

Результати навчання ·       Виявляти та узагальнювати результати різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку з використанням педагогічних технологій

·       Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії

·       Знати нормативно-правові документи, законодавчі акти у сфері дошкільної освіти і використовувати їх у практичній діяльності

·       Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

·       Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку

 

Рекомендована література

Література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус