Культура мультимедіа

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Соболевська О. Б.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ШКМ-21Соболевська О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам уявлення про сучасні вимоги до мультимедійних технологій, тенденцій їх еволюції, культури мультимедіа.

Метою вивчення нормативної дисципліни є:  забезпечення  здобувачів знаннями, які необхідні для розуміння і визначення завдань, послідовність їх вирішення, які пов’язані з мультимедійними технологіями та їх використанням у професійній діяльності.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– розглянути сучасний стан розвитку мультимедійних технологій, тенденції розвитку, новітні дослідження.

– вивчити етапи історії розвитку мультимедіа, складові мультимедіа, культури мультимедіа.

– засвоїти поняття “звук”, “процесор”, “відео”, “тест”, “інтерактив”, “зображення” та інші.

– ознайомитись з відповідним програмним забезпеченням та роботою систем мультимедіа.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • сучасний стан розвитку мультимедійних технологій;
 • поняття про мультимедіа та їх роль у сучасному світі;
 • поняття про технології Вікі-Вікі;
 • призначення, склад та основні функції мультимедійних проектів;
 • технології використання тексту;
 • технології використання графіки;
 • технології використання звука;
 • технології використання відео;
 • систему законодавчо-правових актів у галузі мультимедіа;
 • культуру мультимедіа.

 

вміти:

 • орієнтуватися у складових сучасних мультимедіа;
 • розміщувати інформацію у різних форматах на Вікі-сайтах;
 • налаштовувати власне оточення на Вікі-сайтах;
 • спілкуватися з іншими користувачами Вікі-сайта;
 • використовувати інструменти оформлення тексту в документі та презентації;
 • використовувати засоби роботи з графічними файлами;
 • використовувати засоби роботи з звуковими файлами різних форматів;
 • використовувати засоби роботи з відео файлами;
 • планувати підготовку та реалізацію мультимедійних проектів;
 • розміщувати мультимедійні матеріали проекту в мережі інтернет;
 • користуватися сучасними веб-сервісами для розміщення мультимедіа;
 • визначати типи файлів, що захищені авторським правом;
 • добирати мультимедійні продукти з правової точки зору.

Набуде компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

ЗК 2. Здатність до розуміння структури, механізмів та напрямів діяльності музеїв, заповідників, пам’яткоохоронних установ.

ЗК 3. Здатність до організації міждисциплінарної педагогічної діяльності в музеї у взаємодії із закладами освіти..

ЗК 5. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

ЗК 6. Здатність до проведення краєзнавчої роботи в навчальному закладі у взаємодії з музеями.

ЗК 7. Здатність застосовувати знання, уміння та навички у сфері охорони і збереження музейних предметів та історикокультурних пам’яток.

ЗК  8. Здатність до експозиційної, науково-фондової , культурнопросвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

ЗК 9. Здатність до атрибуції музейних об’єктів.

ЗК 10. Здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів.

ЗК 11. Здатність до організації туристичної та екскурсійної діяльності.

Фахові компетентності:

ФК 1. Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

ФК 7. Здатність застосовувати знання, уміння та навички у сфері охорони і збереження музейних предметів та історикокультурних пам’яток.

ФК 8. Здатність до експозиційної, науково-фондової , культурнопросвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

ФК 10. Здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів.

ПР2. Планувати та організовувати міждисциплінарну педагогічну діяльність в музеї у взаємодії із закладами освіти.

ПР13. Використовувати основи менеджменту та маркетингу в музейній діяльності.

ПР14. Застосовувати сучасні інформаційні технології у професійній діяльності.

ПР 15. Здійснювати усні та письмові презентації рідною та іноземною мовами.

Рекомендована література

Основна:

 1. Коханович Г.Ф., Прогонов Д.О., Пузиренко О.Ю. Комп’ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних. Центр навчальної літератури, 2018. 560.
 2. Поліщук М.М., Ткач М.М. CAD-системи та мультимедіа. Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 3. Холод О.М. Комунікаційні технології. 2019. 211 с.

 

Допоміжна:

 1. Воронова Н.С. Мультимедійні засоби в освіті // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 65. Т. 2. 2019. С.21-25.
 2. Грабовський Є. М. Г 75 Мультимедійні технології : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа” / Є. М. Грабовський. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 92 с.
 3. Гонцова, В. В. Сучасні мультимедійні технології // Інформатика та інформаційні технології : студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р.Одеса, ОНЕУ. С. 76-79.
 4. Недза А.В. Методи забезпечення мультимедійними засобами комунікативної функції діяльності музейних структур. Київ, 2020.
 5. Пушкар О. І. П 91 Мультимедійне видавництво : навчальний посібник для студентів спеціальності “Технології електронних мультимедійних видань”. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 204 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Волинець В. Віртуальна реальність: поняття та сутність [Електронний ресурс] / В. Волинець. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/6.pdf.
 2. Гаврілова Л. Г. Використання освітнього веб-сайту «Мультимедійні технології в музичній освіті» у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики . Інформаційні технології і засоби навчання. [Електронний ресурс].

3. Літвінова K. Про компоненти цифрової культури [Електронний ресурс] / Київ Litvinova // Digital Blog. – Режим доступу: https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус