Філософія (Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Шукалович А. М.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКМ-11Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення “людина – світ”

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

Програмні компетентності:

 1. Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 10. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 1. Фахові компетентності:

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

Програмні результати навчання:

ПРН 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі

ПРН 13. Розробляти наукові концепції експозицій та виставок для музеїв, заповідників, інших закладів музейного типу.

ПРН 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною та іноземною мовами.

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (30 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (14 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 6 = 30 балів);

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2).

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
 

Т

1

 

Т

2

 

Т

4

 

Т

5

 

МКР 1

 

Т 7

 

Т

8

 

Т

9

 

МКР 2

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 5 10 5 5 5 10 50 100

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Рекомендована література

Основна:

 1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А., Ярошовець В. Філософія: навч.посіб. Київ : Центр навч.літ-ри, 2019. 648 с.
 2. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Філософія : навч. посіб. для підгот. до заліку та іспиту. Харків : Право, 2021. 136 с.
 3. Запорожченко О.В. Навчальний посібник з філософії з завданнями та тестами. Ізмаїл : РВ ІДГУ, 2019. 256 с.
 4. Лозовий В., Требін М., Горлач М. та ін. Основи філософських знань: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр навч.літ-ри, 2020. 1028 с.

 Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ : Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 648 с.
 3. Губерський Л.В. Філософія: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Фоліо, 2017. 621 с.

4.Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ : Знання, 2009. 621 с.

 1. Петрушеноко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. 5-е вид., стереот. Львів : «Новий світ-2000», 2011. 504 с.
 2. Сандюк Л.О. Основи філософії: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 412 с.
 3. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
 4. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підручник. / за ред. В. Ярошовця. Київ : Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 5. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ : Знання України, 2005. 1200 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

*Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL : http://www.filosof.com.ua

*Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна». URL : www.pravoslavye.org.ua

*Офіційний сайт УГКЦ. URL : http://www.ugcc.org.ua/1.0.html)

*Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/

*Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL : http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/

*Філософія туризму. URL : http://tourlib.net/filosofia.htm

 1. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

URL :  www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування.
 2. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер.
 3. Дофілософські типи світогляду: міфологія та релігія. Філософський світогляд
 4. Філософія та наука.

5.Філософія в системі галузей наук.

 1. Проблема “Схід-Захід” у розвитку сучасної цивілізації. Особливості західного та східного філософського мислення.
 2. Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями.
 3. Провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство.
 4. Досократична філософія. Етичні принципи Сократа.

10.Філософські ідеї Платона та Аристотеля. Епікуреїзм.

 1. Патристика. Схоластика як особливий тип культури середньовіччя.
 2. Філософія епохи Відродження. Антропоцентризм, гуманізм та геліоцентризм (Дж.Бруно, Г.Галілей, М.Копернік, Леонардо да Вінчі).
 3. Класична німецька філософія. Іммануїл Кант.
 4. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля.
 5. Філософська думка Давньоруської держави.
 6. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок ХVІІ ст..)
 7. Філософська система Григорія Сковороди.
 8. Класична українська філософія.
 9. Філософія в радянській Україні.
 10. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.
 11. Українська історіософія.
 12. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.
 13. Філософія життя та її напрямки.
 14. Психоаналіз і неофрейдизм.
 15. Комунікативна філософія
 16. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.
 17. Категорія буття: її суть і специфіка. Основні форми буття.
 18. Формування науково-філософського поняття матерії. Матерія і рух.
 19. Простір і час як форми існування матерії.
 20. Основні філософські концепції свідомості.
 21. Структура свідомості. Свідомість і самосвідомість.
 22. Індивідуальна і суспільна свідомість. Структура суспільної свідомості.
 23. Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання.
 24. Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція.
 25. Поняття істини. Абсолютна і відносна істина.
 26. Наука і наукове пізнання. Структура наукового знання.
 27. Діалектика як теорія розвитку та метод пізнання.
 28. Основні філософські підходи до сутності людини. Біологічне, психічне і соціальне в людині.
 29. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість». Особистість як продукт і творець соціального середовища.
 30. Типи особистості. Свобода та відповідальність особистості.
 31. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. Проблема смерті.
 32. Основні підходи до розуміння суспільства у філософії. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.
 33. Співвідношення природи і суспільства. Матеріальні основи розвитку суспільства.
 34. Духовна сфера суспільства. Філософська культура. Аксіологія.
 35. Суспільна рівність і нерівність. Свобода та необхідність.
 36. Сучасне інформаційне суспільство.
 37. Поясніть поняття: антропоцентризм.
 38. Поясніть поняття: гносеологія.
 39. Поясніть поняття: гуманізм.
 40. Поясніть поняття: дедуктивний метод.
 41. Поясніть поняття: діалектика.
 42. Поясніть поняття: дуалізм.
 43. Поясніть поняття: індивід.
 44. Поясніть поняття: індивідуальність.
 45. Поясніть поняття: індуктивний метод.
 46. Поясніть поняття: істина.
 47. Поясніть поняття: інтуїція.
 48. Поясніть поняття: матерія.
 49. Поясніть поняття: наука.
 50. Поясніть поняття: онтологія.
 51. Поясніть поняття: особистість.
 52. Поясніть поняття: раціоналізм.
 53. Поясніть поняття: рефлексія.
 54. Поясніть поняття: свідомість.
 55. Поясніть поняття: сприйняття.
 56. Поясніть поняття: суспільство.
 57. Поясніть поняття: українська історіософія
 58. Поясніть поняття: уявлення.

69. Поясніть поняття: філософія.

Силабус: Філософія 027

Завантажити силабус