ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (Екологія)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1396ПКБ-11Гульченко С. Г.
ПКБ-12Гульченко С. Г.
ПКБ-21Гульченко С. Г.
2204ПКБ-11Гульченко С. Г.
ПКБ-12Гульченко С. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у вивченні фонетичних, лексичних, граматичних
та стилістичних особливостей англійської мови, її практичному застосуванні на
побутовому та професійних рівнях, передбачає подальше удосконалення набутих
студентами знань з теорії та практики мови, розвиток їхніх творчих здібностей,
розширення різнорівневої мовленнєвої компетенції, підвищення мовно
мовленнєвих компетенцій студентів до якісно вищого рівня.

Завданнями дисципліни

ознайомити студентів з граматикою, побутовою та професійною лексикою;
виробити навички усної та писемної комунікації

виробити вміння передавати науково інформацію зі свого фаху;

сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики

та граматики англійської мови;

розширити та активувати у студентів здобуті раніше знання, вміння та

навички;

ознайомити з ефективними способами розширення власного словникового

запасу та виробити навички користування різними типами словників;

розвинути у студентів навички граматично правильного мовлення в його

усній та письмовій формі, в тому числі вдосконалити граматичну компетент

ність з тем передбачених робочою програмою;

формувати і вдосконалити вміння та навики англійської нормативної

вимови;

навчити аналізувати та виконувати різні види письмових завдань, сформу

вавши базові уявлення про офіційний та розмовний стилі;

сформувати вміння сприймати автентичні аудіо та відео матеріали;

вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення студента, а також виробити

вміння висловлювати власну думку на запропоновану тему.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні вміти:

Володіти лексикою професійного спрямування в обсязі тематики,
передбаченої програмою.

Готувати презентації, доповіді та реферати на побутові теми та зі спеціальноті.

Робити лексикограматичний аналіз текстів.

Формувати власну думку на іноземній мові.

Аналізувати та перекладати тексти в обсязі тематики , передбаченої
програмою.

Розуміти на слух зміст фахових текстів.

Здійснювати спілкування в обсязі тематики, передбаченої програмою.

Висловловлювати свої думки, почуття та ставлення.

Обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до
різних потреб.

Використовувати досвід ,набутий у вивченні іноземної мови у професійній
сфері та повсякденному житті.

Ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного
вивчення іноземної мови.

Рекомендована література

1.Т. В. Барановська. Граматика англійської мови.Збірник вправ. ТОВ «ВП
Логос М» Київ, 2020328с.

2. Савка І.В. Особливості навчання усного перекладу студентів ЗВО./І.В.Савка,
Т.І.Яремко//
Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference
Barcelona
, Spain 13 November 2020. InterConf Scientific Publishing Center.
2020.
C. 279385.https://sciconf.com.ua/
3. Савка І.В. Інтегративний підхід до підготовки майбутніх
перекладачів//І.В.Савка, Т.І.Яремко, С.Г.Гульченко//
Proceedings of the
International
Scientific and Theoretical Conference The Process and Dynamics on
the
Scientific Path (Vol.2), April, 46, 2021. Washington, USA. C. 320323
4.
Stuart Redman. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2017.
Fourth
Edition 263c.
Додаткова література

1.
І. А. Веретіна. Англійська мова. Компютерні науки. Київ «Вища школа»,
2008.328с

2. Е.Г. Воронова. Legends of King Arthur. М., Айрис Пресс, 2010. 78с.
3. Ю.Голіцинський. Англійська мова. Граматика. Київ, Арій, 2008 542с.

4. Ісаєва Г.Т. Basic English: підручник / Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М.,
Сологуб Л.В., Шумська О.А. Львів : ПАІС, 2004 (1е вид.), 2005 (2ге вид.,
перероблене і доповнене), 350 с., 2007 (3тє вид., скорочене). 280 с.

5. Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., О. Я. Цукровський.
English for students of
Electronics
. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
6. Е.О. Мансі. Підручник з англійської мови для немовних факультетів. Київ,
Арій, 2008 425с.

7. Микитенко Н. О.
English for Students of Ecology: навч. посібник / Н.
Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха.
Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка,
ТМ «Вектор», 2011.
208 с. 13 друк. арк.
8.
О. Я. Письменная. Английский язык: Экология и охрана окружающей среди.
ООО Издательство «Айрис пресс», 2005.
Словники та довідники

1. Баранцев К.Т. Англоукраїнський фразеологічний словник.Київ: Знання,
2006

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англоукраїнський,
українськоанглійський словник.Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО» 2006

3. Зубков М., Мюллер В. сучасний англоукраїнський та українсько
англійський словник.Харків: ВД «Школа», 2005

4.
Longman Exam Dictionary. Longman, 2007
Інформаційні ресурси

1.
Rainn Wilson. Can climate change ever be funny?
https://www.ted.com/talks/rainn_wilson_can_climate_change_ever be

funny_17_comedians_try_to_answer

2. Aicha Evans. Your selfdriving robotaxi is almost here
https://www.ted.com/talks/aicha_evans_your_self_driving_robotaxi_is
almost_her

3. Lucas Majure. Nature’s fortress: How cacti keep water in and predators out
https://www.ted.com/talks/lucas_majure_nature`s_fortress_how_cacti
keep_water_in_and_predators_out

4. Jack Dangermond. An everevolving map of everything on Earth
https://www.ted.com/talks/jack_dangermond_an_everevolving_map_of
_everything_on_earth

5. CNN channel.
http://live.cnn.com/
6.
BBC radio http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус