Українська мова за професійним спрямуванням (заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою.

Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами в школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного й писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

Метою вивчення нормативної дисципліни є  формування умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • розширення знань про українську літературну мову і мову професійного спрямування;
 • оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення;
 • засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;
 • набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів;

розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • особливості офіційно-ділового стилю;
 • жанри наукового мовлення та особливості їх оформлення;
 • норми сучасної української літературної мови;
 • особливості фахової термінології;
 • правила та основні вимоги щодо оформлення професійних текстів і документів;
 • основи редагування документів;
 • основні правила словозміни та правопису різних частин мови;
 • систему розділових знаків;
 • особливості професійного спілкування;
 • етикет ділового спілкування.

Вміти:

 • володіти орфографічними та пунктуаційними нормами літературної мови;
 • давати визначення основних понять;
 • стилістично правильно оформлювати свою думку;
 • розташовувати реквізити у документах;
 • складати і редагувати тексти;
 • грамотно оформляти ділові папери: щодо особового складу, інформаційні документи, документи з господарсько-договірної та освітньої діяльності;
 • вести діалог, дискусію, грамотно і лаконічно висловлювати свої судження;
 • застосовувати фахову термінологію у різноманітних комунікативних процесах;
 • дотримуватись етикету спілкування.

Рекомендована література

Основна:

 1. Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник-практикум. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 158 с.
 2. Тетарчук І., Дяків Т. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібн. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 186 с.

3.Підгурська В.Ю., Голубовська І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022.  192 с.

 1. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2023. 536 с.

 

Допоміжна:

 1. Бабакова О.В., Митяй З.О. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Мелітопіль: ФОП Однорог Т.В., 2018. 151 с.
 2. Гінзбург М.Д. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 654 с.
 3. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посіб. Київ: Центр учбової літ., 2019. 622 с.
 4. Кацавець Р.С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування): навч.посібн. Київ: Алерта. 2020, 264 с.
 5. Линчак І.М., Матвєєва Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посібн. Херсон: Олді+, 2017. 330 с.
 6. Мовна освіти: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей Студентської мовної конференції./ Укладач Соболевська О.Б.Львів: ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка», 2021. 101 с.
 7. Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення: навч.посіб. Київ: Центр учбової літ., 2019. 220 с.
 8. Соболевська О.Б. Усне професійне мовлення: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,    155 с.
 9. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення: навч.посібн. Київ: Центр учбової літ., 2019. 243 с.
 10. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник 5-е вид. Київ: Алерта, 2019. 640 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Класифікація нормативних документів України. Режим доступу :http://document.org.ua/docs/class.php
 2. Мова ділових паперів. Режим доступу :http://bpapers.iatp.org.ua/7chapter—Style
 3. Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».
 4. Урядовий портал: Узагальнені форми і зразки документів, інструкції з діловодства відповідних установ. Режим доступу :http://www.kmu.gov.ua/con-trol/uk/publish/category