Основи економічної теорії (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Сенич Г. Б.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ДШВ-11Сенич Г. Б.

Опис курсу

Курс стає  орієнтиром  в розумінні   сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної   України.

Метою вивчення  нормативної дисципліни: формування системи економічних знань у майбутніх фахівців.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:  здобувачі в результаті вивчення зможуть оперувати  основними  економічними  поняттями  та  термінами; виконувати практичні  завдання  в ході  навчальної авдиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий тематичний матеріал, приймати  практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

У  результаті   вивчення  курсу  здобувачі  повинні  знати:

 • предмет, методи пізнання, функції   економічної  науки, поняття  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;
 • основні етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;
 • суть економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;
 • сутність економічних  явищ  і  процесів;
 • економічний зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;
 • поняття світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

У  результаті  вивчення  курсу  здобувачі  повинні  вміти:

 • оперувати основними  економічними  поняттями  та  термінами;
 • виконувати практичні завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;
 • приймати практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

 

 

Рекомендована література

Основна:

1.      Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів. Львів: Наш Формат Мова Українська, 2021. 416с

2.      Горлач М., Гущенко В., Соколов В та інші. Економічна теорія: підручник для вищої школи/Заг. ред Соколов В.  Київ:  Центр навчальної літератури, 2017. 532с

3.      Основи економічної теорії: навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

4.      Сірко А. Економічна теорія. Політекономія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 448с.

Допоміжна:

1.      Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. Київ:КНТ, 2008. 479с.

2.      Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  324 с.

3.      Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна.  Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.  608 с.

4.      .Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Видавничий центр «Академія». 2015. С. 504.

5.       Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика : навч. посібник /З. Галушка, О.Лусте. – Чернівці : Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с

6.       Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної теорії: навч. посіб. – 2-ше вид. перероб. і доп. Київ. Алерта. 2012. 312с.

7.       Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2018.  480с.

8.       Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018.  604с.

Інформаційний ресурс:

Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За.ред. З. Г. Ватаманюка. URL:    https://buklib.net/books/22035/

Економіка: вікіпедія.  URL      http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

Економічна теорія: вікіпедія. URL:   http://surl.li/aezin

Економічна теорія Політекономія/ за ред Базилевича В.Д. URL:     https://vpu7.com.ua/documents/e-library/economy/ekonomichna_teoriia_bazylevych.pdf

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну успішність становить 100 балів.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за такими видами робіт:

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар, практичне заняття – до 5 балів(макс.10 б.)

Самостійна робота  (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал Студенти можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінар – по 5 балів (макс.20)
 2. Самостійна робота (макс. 10 балів);

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

Студенти можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус