Основи економічної теорії (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Сенич Г. Б.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ДШВ-11Сенич Г. Б.
Сенич Г. Б.

Опис курсу

Курс стає  орієнтиром  в розумінні   сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної   України.

Метою вивчення  нормативної дисципліни: формування системи економічних знань у майбутніх фахівців.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:  здобувачі в результаті вивчення зможуть оперувати  основними  економічними  поняттями  та  термінами; виконувати практичні  завдання  в ході  навчальної авдиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий тематичний матеріал, приймати  практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

У  результаті   вивчення  курсу  здобувачі  повинні  знати:

 • предмет, методи пізнання, функції   економічної  науки, поняття  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;
 • основні етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;
 • суть економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;
 • сутність економічних  явищ  і  процесів;
 • економічний зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;
 • поняття світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

У  результаті  вивчення  курсу  здобувачі  повинні  вміти:

 • оперувати основними  економічними  поняттями  та  термінами;
 • виконувати практичні завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;
 • приймати практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

 

Набудуть компетентності:

Загальні компетентності

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності

СК 7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

СК 9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

РН 7. Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної освіти

РН 8. Визначати концептуальні засади, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку

РН 12.Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії

РН 13. Знати нормативно-правові документи, законодавчі акти у сфері дошкільної освіти і використовувати їх у практичній діяльності

РН 19. Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку

Рекомендована література

Основна:

1.      Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів. Львів: Наш Формат Мова Українська, 2021. 416с

2.      Горлач М., Гущенко В., Соколов В та інші. Економічна теорія: підручник для вищої школи/Заг. ред Соколов В.  Київ:  Центр навчальної літератури, 2017. 532с

3.      Основи економічної теорії: навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.

4.      Сірко А. Економічна теорія. Політекономія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 448с.

Допоміжна:

1.      Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. Київ:КНТ, 2008. 479с.

2.      Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  324 с.

3.      Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна.  Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.  608 с.

4.      .Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Видавничий центр «Академія». 2015. С. 504.

5.       Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика : навч. посібник /З. Галушка, О.Лусте. – Чернівці : Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с

6.       Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної теорії: навч. посіб. – 2-ше вид. перероб. і доп. Київ. Алерта. 2012. 312с.

7.       Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2018.  480с.

8.       Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018.  604с.

Інформаційний ресурс:

Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За.ред. З. Г. Ватаманюка. URL:    https://buklib.net/books/22035/

Економіка: вікіпедія.  URL      http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

Економічна теорія: вікіпедія. URL:   http://surl.li/aezin

Економічна теорія Політекономія/ за ред Базилевича В.Д. URL:     https://vpu7.com.ua/documents/e-library/economy/ekonomichna_teoriia_bazylevych.pdf

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну успішність становить 100 балів.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за такими видами робіт:

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар, практичне заняття – до 5 балів(макс.10 б.)

Самостійна робота  (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал Студенти можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінар – по 5 балів (макс.20)
 2. Самостійна робота (макс. 10 балів);

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

Студенти можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату – 10 балів.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус