Фізичне виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Залік
3Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ШКВ-11Думич О. М.
ШКВ-12Думич О. М.
ДШВ-11Банковський К. Й.
ДШВ-12Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
268ШКВ-11Думич О. М.
ШКВ-12Думич О. М.
Думич О. М.
ДШВ-11Банковський К. Й.
ДШВ-12Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
372ДШВ-21Думич О. М.
ШКВ-22Банковський К. Й.
ДШВ-22Банковський К. Й.
ШКВ-21Банковський К. Й.
ДШС-21Банковський К. Й.
372Банковський К. Й.
468Банковський К. Й.
572Думич О. М.

Опис курсу

Назва курсу              Фізичне виховання

Спеціальність           «Початкова освіта»

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І, ІІ

Семестр                      І, ІІ, ІІІ

Кількість годин   –    212

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:
Формування здорової, всебічно розвиненої особистості, яка би дбала про своє здоровя і здоровя своїх вихованців, впливала на нього засобами фізичної культури.
Використовувати на практиці отримані знання, вміння та навички.

Завдання:
• оволодіння студентами основами всебічної фізичної освіти, тобто спрямована дія зусиль до свідомості, розуму, а від них – до роботи з тілом;
• примножити у студентів знання, котрі допоможуть їм зрозуміти суть фізичної культури та фізичного виховання;
• механізм впливу та ефективність фізичних вправ;
• оволодіти знаннями, практичними вміннями у самостійному виконанні фізичних вправ;
• контролювати свій фізичний стан, використовувати природні і гігієнічні чинники;
• студенти повинні засвоїти фізичні вправи та методику їх проведення, запропоновані програмою з фізичного виховання;
• підвищення рівня фізичної підготовленості.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• правила техніки безпеки при проведенні занять з фізичного виховання;
• вихідні положення для рук, ніг і тулуба;
• основи техніки виконання вправ основної гімнастики;
• основи техніки виконання прийомів спортивних ігор;
• основи техніки виконання різних стилів плавання;
• класифікацію видів плавання, організацію та правила змагань;
• класифікацію видів легкої атлетики, організацію та правила змагань;
• класифікацію видів гімнастики;
• основні правила змагань із спортивних ігор, що вивчалися;
• історію становлення й розвитку фізичної культури і спорту України;
• фізкультурну і спортивну термінологію;
• назви фізичних вправ, що вивчалися, їх вплив на організм;
• методику самостійних занять фізичними вправами;
• основні правила надання першої допомоги при спортивних травмах;
• основні правила і прийоми самоконтролю, під час занять фізичними вправами;
• основні способи загартування організму;
• правила гігієни занять фізичними вправами.

вміти:
• самостійно виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики;
• виконувати загартовуючі процедури, фізкультхвилинки, фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань;
• використовувати рухливі ігри та вивчені вправи для зміцнення здоров’я;
• застосовувати прийоми страхування і самострахування під час виконання фізичних вправ;
• змагатися з різних видів спорту;
• виконувати техніку бігу на короткі, середні та довгі дистанції ;
• стрибати у довжину з місця, з розбігу способом “зігнувши ноги”,
• метати малий м’яч вивченими способами в цілі і на дальність;
• розвивати фізичні якості;
• виконувати вправи основної гімнастики, передбачені програмою;
• виконувати основні технічні прийоми спортивних ігор: баскетболу, волейболу, настільного тенісу;
• оволодіти технікою плавання обраним стилем;
• виконувати підвідні і підготовчі вправи для навчання плавання.

 

Рекомендована література

Базова

1. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 1клас: Посібник для вчителя.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2010.- 184с.
2. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 3клас: Посібник для вчителя.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2009.- 208с.
3. Вiльчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. Система фiзичного вихованкя молодших школярiв.—К:IЗМН, 1998.
4. Карпинчук С.Г. Теорія і методика фізичного виховання: Навч. посіб.- 2-ге вид., доповнене і перероблене.- К.: вища школа, 2005.- 343с.
5. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія.- К.: ВД «Стилос», 2006.- 543с.
6. Сергієчко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.- Харків: «ОВС», 2007.- 271с.
7. Шиян Б. М., Папуша В. Г. Теорiя фiзичного виховання. — Тернопiль: Збруч, 2000.

Допоміжна

1. Ванджура В. Я., Бірюков О. В., Основи здоровя і фізична культура 3 клас. – Тернопіль: Астон, 2004. – 336 с.
2. Гнетецька Т.В., Овчаренко Т. Г. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання: навч.закл.фіз вих. і спорту/ Т.В.Гнітецька, Т.Г.Овчаренко. – Луцьк: Волин.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184с.
3. Горохова cкриня: Українськi народнi iгри /Упорядник В. Пепа, — К., 1993.
Демчишин А. П., Артюх В. М. Рухливi i спортивi iгри в школi. — Київ; Освiта, 1992.
4. Кругляк О. Я., Кругляк Н. П. Вiд гри до здоров’я нації: Рухливi iгри та естафети на уроках фiзичної культури. — Тернопіль: Пiдручники i посiбники, 2000.
5. Приступа Е. Н., Пилат В. С. Традицiї української нацiональної фiзичної культури.—Львiв: Свiт, 1991.
Інформаційні ресурси

1. htt; p: // udnz 15. org \ metodika – provedennya
2. htt: p: // pfl.. ua \ aerticliec \ ? art = 1278487305

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму