Фізичне виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Немає
3Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ШКВ-11Думич О. М.
Думич О. М.
ШКМ-11Банковський К. Й.
ДШВ-11Банковський К. Й.
Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
268ШКВ-11Думич О. М.
Думич О. М.
ШКМ-11Банковський К. Й.
ДШВ-11Банковський К. Й.
Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
336ШКВ-21Думич О. М.
Думич О. М.
ДШВ-21Банковський К. Й.
Банковський К. Й.
ДШС-21Банковський К. Й.

Опис курсу

Назва курсу              Фізичне виховання

Спеціальність           «Початкова освіта»

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Освітній рівень        «фаховий молодший бакалавр»

Рік навчання              І, ІІ

Семестр                      І, ІІ, ІІІ

Кількість годин   –    176

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни: збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню та всебічному розвитку організму, а також формуванню фізичної культури особистості молодого фахівця і здатність реалізувати її в соціально-професійній, фізкультурно- оздоровчій діяльності та в сім’ї.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:
– правила техніки безпеки при проведенні занять з фізичного виховання;
– основні вихідні положення рук, ніг, тулуба.
– основи техніки виконання вправ основної гімнастики;
– основи техніки виконання прийомів спортивних ігор;
– основи техніки виконання різних стилів плавання;
– класифікацію видів плавання, організацію та правила змагань;
– класифікацію видів легкої атлетики, організацію та правила змагань;
– класифікацію видів гімнастики;
– основні правила змагань із спортивних ігор, що вивчалися;
– історію становлення й розвитку фізичної культури і спорту України;
– основні фізкультурні терміни і поняття, назви фізичних вправ, що вивчалися, їх вплив на організм;
– методику самостійних занять фізичними вправами;
– основні правила надання першої допомоги при спортивних травмах;
– основні правила і прийоми самоконтролю, під час занять фізичними вправами;
– основні способи загартування організму;
– правила гігієни занять фізичними вправами.
вміти:
– самостійно виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики;
– виконувати загартовуючі процедури, фізкультхвилинки, фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань;
– використовувати рухливі ігри та вивчені вправи для зміцнення здоров’я;
– застосовувати прийоми страхування і самострахування під час виконання фізичних вправ;
– змагатися з різних видів спорту;
– виконувати техніку бігу на короткі, середні та довгі дистанції ;
– стрибати у довжину з місця, з розбігу способом “зігнувши ноги”,
– метати малий м’яч вивченими способами в цілі і на дальність;
– розвивати фізичні якості;
– виконувати вправи основної гімнастики, передбачені програмою;
– виконувати основні технічні прийоми спортивних ігор: баскетболу, волейболу, настільного тенісу;
– оволодіти технікою плавання обраним стилем;
– виконувати підвідні і підготовчі вправи для навчання плавання.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Гімнастика: навчальний посібник / І.Й. Малинський, С.В. Крупеня, Ю.П. Сергієнко, О.М. Лаврентьєв. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 226 с.
 2. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок.  Суми : Університетська книга, 2019. 467 с.
 3. Тулайдан В.Г., Тулайдан Ю.Т. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. – Львів, «Фест-Прінт». 2017. 179 с.
 4. Фізичне виховання у закладах вищої освіти : навч. посіб. / [кол. авт.: А.А. Степанович, О.П. Безгребельна, О.З. Блавт та ін.] ; за ред. В.М. Корягіна.  Львів : Львівська політехніка, 2018. 496 с.

Допоміжна

 1. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 1клас: Посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2010. 184с.
 2. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 3клас: Посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2014. 168 с.
 3. Ванджура В. Я., Бірюков О. В., Основи здоровя і фізична культура 3 клас. Тернопіль: Астон, 2004. 336 с.
 4. Гнетецька Т.В., Овчаренко Т. Г. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання: навч.закл.фіз вих. і спорт. Луцьк: Волин.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2010.  184с.
 5. Карпинчук С.Г. Теорія і методика фізичного виховання: Навч. посіб.- 2-ге вид., доповнене і перероблене.  Київ: вища школа, 2005. 343с.
 6. Кругляк О. Я., Кругляк Н. П. Вiд гри до здоров’я нації: Рухливi iгри та естафети на уроках фiзичної культури.  Тернопіль: Пiдручники i посiбники, 2000. 209 с.
 7. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія. Київ: ВД «Стилос», 2006. 543с.
 8. Сергієчко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Харків: «ОВС», 2009. 271с.
 9. Шиян Б. М., Папуша В. Г. Теорiя фiзичного виховання.  Тернопiль: Збруч, 2000.  183 с.

Інформаційні ресурси

 1. ВІЛЬЧКОВСЬКИЙ Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного…[Електронний ресурс ] : Режим доступу: lib.mdpu.org.ua/2011/03/01/vlchkovs
 2. Дослідження ринку фітнес-послуг України 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fitnessconnect.com.ua/vkhid
 3. Пасічник В. Теорія і методика викладання баскетболу 2015. – [Електронний ресурс ] : Режим доступу: https://cutt.ly/LTPJaFv
 4. Офіційні волейбольні правила 2017 – 2020 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://advu.com.ua/sites/default/files/oficiyni_pravyla_vol eybolu.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Завантажити силабус

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Завантажити силабус