Сучасні інформаційні технології (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Сенич Г. Б.

Опис курсу

Мета: викладання навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні технології” є формування у студентів знань про суть нових інформаційних технологій, основні тенденцій процесу інформатизації, умінь та навичок використання інформаційних технологій у соціально-педагогічній сфері.

 

Предмет: нові інформаційні технології, як суспільний продукт, який забезпечує

інтенсифікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу, розвиток педагогічної науки, демократизацію суспільства.

 

Завдання: засвоєння основних понять про сучаснi iнформацiйнi технологiї, апаратнi i програмнi засоби персональних ЕОМ; вироблення та закріплення уміння працювати з прикладним програмним забезпеченням, яке призначене для обробки:

– табличних даних (табличні процесори);

– інформаційних масивів (системи управління базами даних);

– здійснювати статистичну обробку результатів наукових досліджень з

використанням засобів інформаційних технологій.

 

      

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Буйницька О. Інформаційні технології та технічні засоби навчання Київ:Центр навчальної літератури, 240с.
 2. Бульба, С. С. Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник/ С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. ДДалека ; НТУ “ХПІ”. Харків : НТУ “ХПІ”,  2021.116 с.
 3. Глібко, О. А. Комп’ютерна графіка. Створення та редагування растрових зображень : навч. посібник / О. А. Глібко, К. С. Голотенко ; НТУ “ХПІ”. Харків : Планета-Прінт, 2020. 294 с.
 4. Основи інформаційних технологій і систем: Підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 620 с.

Допоміжна:

 1. Осадча К.П., Осадчий В.В., Круглик В.С., Наумук І.М. Змішане навчання як форма сучасної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка, 2021. № 193.2020. 2(71). С. 187-192. (Дата звернення 07 серпня 2021р).
 2. Фоменко О., ПрокопенкоД. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі /Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення», Харків, 23-24.03.2021.(дата звернення: 15.08.2021р).
 3. Технологія Ethernet : лабораторний практикум / М. О. Білова [та ін.] ; дар. М. О. Білова ; НТУ “ХПІ”. — Львів ; Харків : Новий світ — 2000, 2020.
 4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.].  3-тє вид. – Київ : Каравела, 2011.592 с
 5. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник. 3-тє вид., доп. Київ: Академвидав, 2011. 464 с.
 6. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2011. 220 с.
 7. Козловський, А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів: рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
 8. Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник : рек. МОНУ / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2012. – 319 с.
 9. Навчально-методичні матеріали проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”. К.: IREX в Україні, 2019-2020.
 10. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / за загал. Ред. В.Ф.Іванова. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2019.  100 с
 11. Свістельник І. Інформаціна культура студента. Київ: Кондор,182с.

Інформаційні ресурси

 1. Закон України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650)із змінами 2020 р. –

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

 1. Сайт Міністерства цифрової трансформації https://thedigital.gov.ua/
 2. Інформаційні технології. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki
 3. Морзе Н. В. Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентості в умовах неперервної освіти. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/901/1/N_Morze_O_Kuzminska_4.pdf
 4. Омельченко Т. Г. Використання соціальних сервісів ВЕБ 2.0 для проектування інформаційних систем.

URL:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN /em12/content/09otgsio.htm

 1. «П’ятихвилинка медіаграмотності».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=tMQudmwJUf8

 

 

Матеріали

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 1. Результат роботи під час практичних занять – 7по 4б., 5 по 3, 4 по 2 б.(макс. 50)
 2. Двох модульних контрольних робіт (2×15=30 балів);
 3. Самостійної роботи студентів (макс.20 балів)
 • опрацювання наукової літератури 3-5 б.;
 • пошук матеріалів в. Інтернеті -5 б.;
 • отримання сертифікату проходження онлайн-курсу відповідної тематики-10-15 б.

При  вивченні дисципліни студентам рекомендується використовувати основну та додаткову літературу,  інтернет-ресурс.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Силабус:

Завантажити силабус