Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Соболевська О. Б.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ШКВ-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у майбутніх фахівців професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Завдання курсу – сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців, що містить знання і практичне оволодіння нормами літературної професійної мови; навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; вміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; стійкі навички усного й писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку; навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових текстів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • основи фахового спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності;
 • норми літературної мови у професійній сфері;
 • ознаки культури мови і засоби, що забезпечують їхню реалізацію;
 • термінологію майбутньої спеціальності;
 • відомості про призначення і структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю;
 • правила оформлення ділових паперів і основні принципи їхньої класифікації.

уміти:

 • вільно послуговуватися усім багатством лексичних засобів з фаху;
 • будувати усне і писемне мовлення з дотриманням норм сучасної української ділової мови;
 • дотримуватися правил ділової етики на мовному рівні;
 • знати основні фахові терміни, специфічні найменування відповідної професійної сфери;
 • використовувати усі ці знання на практиці, доречно поєднуючи вербальні й невербальні засоби спілкування;
 • складати найуживаніші ділові папери.

 

Рекомендована література

Основна:

1.    Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 324 с.

2.    Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 624 с.

3.    Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. Київ : Алерта, 2019. 640 с.

4.    Гдакович М.С. Синтаксичні норми у діловому мовленні: навчально-методичний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 60с.

Допоміжна:

1.      Васенко Л.А. Фахова українська мова.  Київ : Ліра-К, 2017.272 с.

2.      Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С. З. Українська мова (за професійним спрямуванням. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 324 с.

3.      Гіндзбург М.Д. Українська мова і фахова мова. Київ : Ліра-К, 2017. 272 с.

4.      Гдакович М.С. Клак О.С., Козловський В.І., Сковронська І.Ю. Методичні рекомендації із застосування Українського правопису в новій редакції. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 76 с.

5.      Дедухно А.В., Сизоненко П.М. Українська мова за професійним спрямуванням. К : Ліра-К, 2018. 180 с.

6.      Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я.Українська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. 102 c.

7.      Коцюбовська  Г.А., Баракатова Н.А. Основи культури фахової мови. Дніпро : НМетАУ, 2018. 36с.

8.      Український науковий термін: діахронний контекст (колективна монографія) / З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019. 226 с.

Інтернет-ресурси:

1.      http://bpapers.iatp.org.ua/7chapter—Style

2.      http://www.kmu.gov.ua/con-trol/uk/publish/category

3.      http://document.org.ua/docs/class.php

4.      https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php

Силабус:

Завантажити силабус