Філософія 231 Соціальна робота

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Шукалович А. М.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШС-21Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення “людина – світ”

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.

 

студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

 

Програмні компетентності:

 1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-лювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 1. Спеціальні компетентності:

СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи.

СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної діяльності.

 

Результати навчання:

РН 11. Визначати зміст співпраці та залучати ресурси для задоволення потреб осіб та розв’язання їх проблем.

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

 • Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних (семінарських) занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.Результат роботи студента впродовж семестру – 50 балів – складається з таких видів робіт:- семінарські заняття. За виконання завдань семінарських заняттях студент впродовж семестру може отримати 15 балів. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5+2,5+2,5+5+2,5+2,5 = 15 балів);- самостійна робота. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення семінарських занять і внесено в суму балів;

  – модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за першу модульну контрольну роботу може максимально отримати 17 балів, за другу – 18 балів (17 балів + 18 балів = 35 балів);

  Під час складання іспиту студент може максимально отримати 50 балів. Іспит студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

  Під час складання іспиту на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за екзамен – 50.

  Бали набрані впродовж семестру додаються до балів, які студент отримає  на іспиті,  в сумі може отримати 100 балів.

   

  Поточне тестування та самостійна робота  

  Сума

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
   

  Т 2

   

  Т 3

   

   

  Т 4

   

  МКР

  1

   

  Т 6

   

   

  Т 8

   

  МКР

  2

  Підсумковий тест

  (екзамен)

  5 2,5 2,5 17 2,5 2,5 18 50 100

   

  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

  Оцінка

  ЄКТС

  Оцінка в

  балах

  Оцінка за національною шкалою
  Екзамен,

  диференційований залік

  Залік
  А 90-100 5 відмінно зараховано
  В 81-89 4 дуже добре
  C 71-80 добре
  D 61-70 3 задовільно
  Е 51-60 достатньо
  FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано
  F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Рекомендована література

Основна:

 1. Бичко І., Табачковський В., Бичко А., Ярошовець В. Філософія: навч.посіб. Київ : Центр навч.літ-ри, 2019. 648 с.
 2. Губерський Л.В. Філософія: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Фоліо, 2017. 621 с.
 3. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Філософія : навч. посіб. для підгот. до заліку та іспиту. Харків : Право, 2021. 136 с.
 4. Запорожченко О.В. Навчальний посібник з філософії з завданнями та тестами. Ізмаїл : РВ ІДГУ, 2019. 256 с.
 5. Лозовий В., Требін М., Горлач М. та ін. Основи філософських знань: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник. Київ : Центр навч.літ-ри, 2020. 1028 с.

Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ : Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 648 с.
 3. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ : Знання, 2009. 621 с.
 4. Петрушеноко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. 5-е вид., стереот. Львів : «Новий світ-2000», 2011. 504 с.
 5. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посіб. Львів: Новий світ, 2012. 647 с.
 6. Сандюк Л.О. Основи філософії: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 412 с.
 7. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
 8. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підручник. / за ред. В. Ярошовця. Київ : Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 9. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ : Знання України, 2005. 1200 с.

 Інформаційні ресурси:

 1. Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua
 2. Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна».  URL: www.pravoslavye.org.ua
 3. Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.htm
 4. Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/
 5. Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/
 6. Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm
 7. URL: www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

URL:  www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування.
 2. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер.
 3. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.
 4. Філософський світогляд. Характерні риси філософського мислення.

5.Філософія в системі галузей наук.

 1. Проблема “Схід-Захід” у розвитку сучасної цивілізації. Особливості західного та східного філософського мислення.
 2. Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями.
 3. Провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство.
 4. Основні риси античної філософії.
 5. 10. Західноєвропейська філософія середньовіччя (XIII – XV ст.).
 6. Людина і суспільство у філософській думці епохи Відродження.
 7. Емпіризм та раціоналізм у філософії Нового часу (XVII – XVIII ст.).
 8. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст.
 9. Класична німецька філософія. Іммануїл Кант.
 10. Філософська думка Давньоруської держави.
 11. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок ХVІІ ст..)
 12. Філософська система Григорія Сковороди.
 13. Класична українська філософія.
 14. Філософія в радянській Україні.
 15. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.
 16. Українська історіософія.
 17. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.
 18. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, тейярдизм, персоналізм).
 19. Філософія життя та її напрямки.
 20. Психоаналіз і неофрейдизм.
 21. Феноменологічний напрям у філософії.
 22. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.
 23. Філософський сенс проблеми буття. її історичне усвідомлення.
 24. Категорія буття: її суть і специфіка.
 25. Основні форми буття.
 26. Формування науково-філософського поняття матерії. Матерія і рух.
 27. Простір і час як форми існування матерії.
 28. Проблема свідомості у філософії.
 29. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість
 30. Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання.
 31. Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція.
 32. Поняття істини. Абсолютна і відносна істина.
 33. Наука і наукове пізнання. Структура наукового знання.
 34. Діалектика як теорія і метод.
 35. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення
 36. Філософська антропологія як розділ філософського знання. Предмет філософської антропології.
 37. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. Проблема смерті.
 38. Основні філософські підходи до сутності людини
 39. Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства.
 40. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.
 41. Співвідношення природи і суспільства Матеріальні основи розвитку суспільства.
 42. Політична система суспільства.
 43. Духовна сфера суспільства.
 44. Суспільна рівність і нерівність. Свобода та необхідність
 45. Людина в суспільній системі: індивід, індивідуальність, особистість у суспільстві.
 46. Філософія історії. Основні теорії історико-культурного процесу.
 47. Сучасне інформаційне суспільство.
 48. Поясніть поняття: антропоцентризм.
 49. Поясніть поняття: відчуття.
 50. Поясніть поняття: гносеологія.
 51. Поясніть поняття: гуманізм.
 52. Поясніть поняття: дедуктивний метод.
 53. Поясніть поняття: діалектика.
 54. Поясніть поняття: дуалізм.
 55. Поясніть поняття: емпіризм.
 56. Поясніть поняття: індивід.
 57. Поясніть поняття: індивідуальність.
 58. Поясніть поняття: індуктивний метод.
 59. Поясніть поняття: істина.
 60. Поясніть поняття: інтуїція.
 61. Поясніть поняття: матерія.
 62. Поясніть поняття: наука.
 63. Поясніть поняття: онтологія.
 64. Поясніть поняття: особистість.
 65. Поясніть поняття: поняття.
 66. Поясніть поняття: раціоналізм.
 67. Поясніть поняття: рефлексія.
 68. Поясніть поняття: свідомість.
 69. Поясніть поняття: сприйняття.
 70. Поясніть поняття: суспільство.
 71. Поясніть поняття: українська історіософія.
 72. Поясніть поняття: уявлення.

78. Поясніть поняття: філософія.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус