Основи економічної теорії (Соціальна педагогіка)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Сенич Г. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШС-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

Сучасний етап розвитку  незалежної суверенної української держави характеризується активним пошуком шляхів удосконалення  суспільно-політичної системи, розвитком ринкових відносин, оптимізацією соціальних зв’язків  на всіх її рівнях.

Економічним знанням у цьому процесі надається чинне місце. Вивчення курсу має на меті формування системи економічних знань у майбутніх фахівців.

Курс стає  орієнтиром  в розумінні   сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної   України.

Студент набуде такі  компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

СК 2. Розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної діяльності.

 

Прогнозовані програмні результати:

РН  1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи соціальної роботи для вирішення професійних задач.

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту та соціальної безпеки громадян.

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

Рекомендована література

Основна:

 1. Банерджі А., Дюфло Е. Дієва економіка для важких часів. Львів: Наш Формат Мова Українська, 2021. 416с
 2. Горлач М., Гущенко В., Соколов В та інші. Економічна теорія: підручник для вищої школи/Заг. ред Соколов В. Київ:  Центр навчальної літератури, 2017. 532с
 3. Основи економічної теорії: навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.
 4. Сірко А. Економічна теорія. Політекономія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 448с.

Допоміжна

 1. Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. Київ:КНТ, 2008. 479с.
 2. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  324 с.
 3. Галушка З., Лусте О. Стратегії розвитку бізнесу: теоріяі практика : навч. посібник . Чернівці : Чернівец. над. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с
 4. В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова [та ін.] Економічна теорія : підручник /; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.608с.
 5. .Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Видавничий центр «Академія». 2015. С. 504.
 6. Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної теорії: навч. посіб. – 2-ше вид. перероб. і доп. Київ. Алерта. 2012. 312с..
 7. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2018.  480с.
 8. Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018.  604с.

Інформаційний ресурс

Ватаманюка З. Г. [та ін.]  Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. URL:     https://buklib.net/books/22035/

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

Економічна теорія:вікіпедія URL:     http://surl.li/aezin

Економічна теорія.Політекономія/ за ред Базилевича В.Д. URL:    https://vpu7.com.ua/documents/e-library/economy/ekonomichna_teoriia_bazylevych.pdf

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  100  балів.

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів.

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар, практичне заняття – по 5 б. (10 балів загалом)
 2. Самостійна робота (макс.20 балів): тематичні завдання – до 3 балів;творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів, повідомлення   –   1 бал .Здобувачі можуть самостійно опрацювати онлайн- курс відповідної тематики . У разі отримання сертифікату –10 балів
 3. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Робота на семінарських заняттях – по 5 бали (макс 15 балів)
 2. Самостійна робота(макс. 15 балів);

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал.

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Очікується, що письмові роботи здобувачів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус