МУЗЕЙНИЙ ТУРИЗМ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
240ШКМ-11професор Караманов О. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців з головними аспектами туристичної діяльності у просторі музею у контексті вивчення їх фахової дисципліни.

Завдання вивчення дисципліни полягає у ознайомленні майбутніх фахівців з основами музейного туризму – міждисциплінарної галузі знань, яка вивчає управління і структуру музеїв (інституціональний підхід), ринок збуту музейної продукції (інтелектуальної, інформативної, поліграфічної, сувенірної, книжкової та ін.), музейну аудиторію у системі взаємодії менеджменту і маркетингу, соціології, психології, педагогіки, а також культурного, спортивного та регіонального туризму.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності, методи, форми організації музейного туризму, спрямованої на оволодіння студентами системи знань,   умінь  і навичок, загальнолюдських цінностей.

Рекомендована література

Основна:

1.         Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

2.         Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи. -К., 1994.

3.         Закон України “Про туризм” (15 вересня 1995р.). – К., 1995.

4.         Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002.

5.         Музей: менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с.

6.         Рутинський М. Музеєзнавство: Навчальний посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. :Знання, 2008. – 428 с.

7.         Сокол Т.Г. Основи туризмознавства. – К., 1995.

8.         Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – К.: Дніпро, 2000.

Допоміжна:

1.    Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11.

2.    Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування (Законодавство, стандартизація, класифікація, сертифікація): Нормативні документи. – Львів, 1999.

3.    Скирда М. Музейне просвітництво : проблеми сьогодення і перспективи на майбутнє / М. Скирда // Сучасний музей : між скарбницею та підприємством. – Львів, 2008. – С. 123-125.

4.   Школа І.М., Григорків В.С, Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. – Чернівці, 1997.

 

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 бали х 13 = 25 балів);

-трьох модульних контрольних робіт (5 балів + 5 балів + 5 балів = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус