Історія української культури (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420доцент Сурмач О. І.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШВ-21доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб
сформувати у здобувачів цілісне уявлення про історикокультурний розвиток українського народу, розглянути у
загальноєвропейському контексті основні культурні та
соціальні процеси, що відбувалися на українських землях від
найдавніших часів до наших днів.

Метою вивчення нормативної дисципліни – формування
системи знань про закономірності виникнення та джерела
формування української культури, особливості її розвитку на
різних етапах історії України; з’ясувати сутнісні ознаки
духовної культури українського народу, її гуманістичну
спрямованість, відкритість перед культурами інших народів,
глибокий демократизм, творчий характер; набуття
студентами навичок історико-культурного аналізу; виховання
поваги до культурних цінностей Українського народу,
формування високого рівня культури, громадянської
відповідальності, національної гідності, патріотичних
почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії,
традицій і звичаїв українського народу зокрема в умовах
російської агресії на територію України.
Для досягнення мети виділяються такі цілі:
– ознайомити студентів з основними історичними
періодами становлення української культури,
закономірностями її функціонування і розвитку;
– формування у студентів розуміння фундаментальних
понять і категорій української культури;
– розкрити специфіку української культури, визначити її
місце і роль у світовому культурному просторі;
– розуміння тенденцій сучасних соціокультурних
трансформацій в українській культурі;
– формувати моральні та естетичні потреби та здатність
зберігати і охороняти культурні здобутки України;
– формування ціннісних орієнтирів і громадянської
самосвідомості у молоді на прикладах героїчної боротьби
Українського народу за самовизначення і творення власної
держави, ідеалів свободи, соборності та державності;
виховання і становлення самодостатнього громадянинапатріота України.

Рекомендована література

Основна:
1. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник,
М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред. проф. В.П.
Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 482 с.
2. Історія української культури: підручник / В.А. Качкан,
О.Б. Величко, Н.М. Божко та ін. 4-е видання.
Видавництво: Київ. ВСВ «Медицина». 2021. 368 с
3. Історія української культури. Курс лекцій для студентів
усіх спеціальностей ОС «Бакалавр» денної та заочної форм
навчання / проф. Ю. С. Сабадаш, доц. Ю. М. Нікольченко,
доц. Л. Г. Дабло; За заг. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. Київ:
Видавництво Ліра-К, 2021. 230 с.
4. Букач В. М., Бакланова Н. М. Історія української культури.
Словник- довідник: навчальний посібник для здобувачів
вищої освіти. Одеса: вид. Букаєв В. В., 2021. 216 с.
5. Історія української культури. Практикум для студентів
усіх спеціальностей ОС «Бакалавр» денної та заочної форм
навчання / Укл.: проф. Ю. С. Сабадаш, доц. Ю. М.
Нікольченко, доц. Л. Г. Дабло; За заг. ред. проф. Ю. С.
Сабадаш. Київ: Ліра-К., 2021. 138 с.
Допоміжна:
1. Греченко В.А., Чорний І.В. Світова та українська
культура: довідник для школярів та студентів /. Київ:
Літера ЛТД, 2009. 416 с.
2. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія
світової та української культури. Київ, 2000.
3. Дещинський Л.Є., Денісов Я.Я., Скалецький М.П., Цубов
Л.В., Бароновська Н.М., Макакрчук О.Г. Українська та
зарубіжна культура. Видання 4-те, перероблене і
доповнене: Навчальний посібник. Львів: Видавництво
«Бескид Біт», 2005. 304 с.
4. Закович, І.А. Культура: українська та зарубіжна культура:
Навч. посіб. / М.М. Зязюн, О.Л. Шевнюк та ін..; За ред..
М.М. Заковича. 5-те вид., стер. Київ: Знання, 2010. 589 с.
5. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова,
Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової.
Київ: Центр учбової літератури, 2019. 368 с.
6. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича.
Київ, 1994.
7. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура:
Підручник. 3-тє видання. Київ: Центр учбової літератури,
2016. 584 с.
8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред.
проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів, 2005.
9. Макарчук С.А. Український етнос: виникнення та
історичний розвиток / С.А.Макарчук. Київ, 1992.
10. Павлова О., Мельничук Т. Історія української культури:
навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ:
«Центр навчальної літератури», 2019. 340 с.
11. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посіб.;
[за ред. Черепанової С. О.] Львів: Світ, 1994.
12. Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української
культури: Навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 271 с.
13. Шейко В.М.Історія української культури: Навч. посібник.
Київ: Кондор, 2006. 264с.
14. Хома І.Я., Сова А.О.,. Мина Ж.В. Історія української
культури : навчальний посібник. Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. 356 с.
Інтернет ресурси
1. Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html
(дата звернення: 20.08.2019)
2. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І.
Вернадського
3. https://elib.nlu.org.ua/
4. http://irbis-nbuv.gov.ua/
5. ela.kpi.ua › bitstream › Pidruchnyk(Final12)-3
6. Віртуальний тур українськими музеями. –
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
7. Динамічний музей. – http://www.museums.org.ua/
8. Офіційний сайт ЮНЕСКО. – https://en.unesco.org/
9. База даних ЮНЕСКО. –
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/public
ations/unesdoc- database/
10.Комітет з питань культури і духовності (детальна
інформація про діяльність та законопроектну роботу
комітету ВРУ). – http://kompkd.rada.gov.ua/

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-
бальною шкалою. Максимальна кількість балів при
оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів,
на екзамен – 50 балів.
Результат роботи студента протягом семестру (50 балів)
складається з наступних компонентів:
– результатів роботи на семінарських заняттях (10 х
3б = 30 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на
семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих
за усні чи письмові відповіді студента;
– двох модульних контрольних робіт (7 балів х 2 = 14
балів), що проводиться за результатами вивчення частини
навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового
модуля 2);
– самостійна робота студентів упродовж семестру
(макс 6 балів):
презентація – (4 бали), повідомлення, есе, (2 бали) .
Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних
теоретичних положень курсу, студент складає під час
екзаменаційної сесії в усній формі.
Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які
вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 =
40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).
Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і
характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням
робити власні висновки. Відсутність посилань на використані
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу інших студентів становлять, але не обмежують,
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення
ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для незарахування викладачем,
незалежно від масштабу плагіату, обману.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти
самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх
цілях без права її передачі третім особам. Студент
заохочується до використання також й іншої літератури, якої
немає серед рекомендованих.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються

Силабус: Історія української культури_ 012 Дошкільна освіта

Завантажити силабус