ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
428професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
436ШКМ-21професор Караманов О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення майбутніх фахівців з основами практичної діяльності екскурсовода (гіда-екскурсовода) у різних сферах суспільного життя,  особливостями розвитку екскурсійної справи у світі та історію розвитку екскурсійної діяльності в Україні; ресурсним потенціалом екскурсійної діяльності в Україні та світі; основними вимогами до екскурсовода та особливостями його контакту з групою; нормативно-правовою базою у сфері екскурсійної діяльності; методами, формами та можливостями проведення екскурсій.

Знайомство з основними поняттями екскурсійної справи, специфікою та динамікою знань, особливостями її методології допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності.

Заплановані результати навчання:

Знати:

–                     загальну та спеціальну методику екскурсійної діяльності;

–                     особливості розвитку екскурсійної справи у світі та історію розвитку екскурсійної діяльності в Україні;

–                     ресурсний потенціал екскурсійної діяльності в Україні та світі;

–                     сутність, функції і ознаки екскурсії, класифікацію екскурсій та диференціацію екскурсійного обслуговування;

–                     основні вимоги до екскурсовода та особливості його контакту з групою;

–                     нормативно-правову базу в сфері екскурсійної діяльності;

–                     методи, форми та можливості проведення екскурсій.

Вміти:

–                     володіти термінологічним апаратом дисципліни;

–                     розробляти туристично-екскурсійні маршрути;

–                     застосовувати маркетинговий інструментарій сфери екскурсійних послуг – теоретичні й практичні інструменти впливу, в основі яких лежить психологія середньостатистичного відвідувача музею;

–                     застосовувати базові та особливі методичні прийоми проведення екскурсій;

–                     складати та оформлювати екскурсійні тексти, схеми (карти) маршруту екскурсії, технологічні картки, “портфель екскурсовода”, картки (паспорти) екскурсійних об’єктів.

Рекомендована література

Основна:

1. Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посібник / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 462 с.

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / пер. з нім. В. Лозинський та ін. – Львів: Літопис, 2005.

3. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 178 с.

4. Енциклопедичний словник-довідник туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух; [за заг. ред. В. К. Федорченко]. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с

5. Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посібник / [В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко]. – К. : Кондор, 2004. – 166 с.

6. Основи екскурсознавства // Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол; за заг. ред. В. Ф. Орлова. – К. : Грамота, 2006. – С. 169–186.

7. Організація екскурсійної діяльності. Опорний конспект лекцій. Уклад. О. О. Каролоп. – Київ : Видавничий центр КНТЕУ. – 2002. – 45 с.

8. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.

9. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с.

10. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.

Допоміжна:

1. Грибанова С. Екскурсії як метод підвищення культурно-професійного рівня учительства в Україні на початку ХХ ст. / С. Грибанова // Краєзнавство. – 2012. – № 3. – С. 103–106.

2. Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, палаци… : путівник / А. С. Івченко, О. А. Пархоменко. – Київ : ДНВП Картографія, 2009. – 600 с.

3. Кнабе Г.С. Вещь как феномен культуры // Музееведение. Музеи мира. – М., 1991. – С. 94-101.

4. Пламеницька О.А. Фортеці й замки в Україні // Пам’ятки України. – 1996. – № 2. – С. 13-17.

5. Чагайда І. М. Екскурсознавство: навч. посібник / І. М. Чагайда, С. В. Грибакова. – Київ : Кондор, 2004. – 204 с.

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (1 бал х 18 = 20 балів);

-трьох модульних контрольних робіт (5 балів + 5 балів + 5 балів = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 10 балів = 15 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус