Іноземна мова ДШЗ 1, 2 курс (Рівень А1)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит
33Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
122Гуляйгородська  О. М., Шалаєва О. З.
210Гуляйгородська  О. М., Шалаєва О. З.
38Шалаєва О. З., Гуляйгородська  О. М.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни – надати студентам систематизовані
знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою А1/A2.

Предмет: Іноземна мова.

Цілі дисципліни «Іноземна мова»:

– формувати та удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні.

– здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

– розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;

– читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

– здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;

– адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

– використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

– критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

– висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

– ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

– обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

– ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних темдисципліни);
 • визначення основних понять життєвої компетентності дошкільника за базовим компонентом дошкільної освіти;
 • значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету, дошкільної педагогіки, комунікації в мережі Інтернет);
 • граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень;непряма мова; граматичні емфатичні конструкції; граматичніособливості та синтаксичні функції інфінітива; функції герундія вреченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичніфункції);
 уміти:
 • вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні;
  • формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»;
  • інтерпретувати аутентичні фахові тексти дошкільного спрямування та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми;
  • писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками; демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми.
володіти:
• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
• правилами монологічного і діалогічного мовлення;
• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.

Цикл компетентностей

 Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова
Загальні компетентності (ЗК)

 

 

 

 

 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності  (СК)

 

СК5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

СК10 Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

СК14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання РН5 Виявляти та узагальнювати результати різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку з використанням педагогічних технологій

РН12 Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.

РН13 Знати нормативно-правові документи, законодавчі акти у сфері дошкільної освіти і використовувати їх у практичній діяльності

РН14 Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

РН19 Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Chris Sowton. Teaching in Challenging Circumstances. International English, March 2021.
 2. Markelova S., Yakhontova T. Academic English. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 3. Bruce, Tina. Early Childhood Education: 5th Edition, Hodder Education, 2016, pp.60-102
 4. Redston R., Cunningham G., Face2Face. A1/A2 English Profile. Cambridge University Press, 2016. 199 p.

 Допоміжна:

 1. L.V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O. Hrynya. Phrasal Verbs. ТзОВ «Колір ПРО», Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 2. Anne Burns, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language. Cambridge University Press, 2017.
 3. Arthur Hughes, Jake Hughes. Testing for Language Teachers 3rd Edition, 2020.
 4. Cyril J Weir, Sathena Chan. Research and Practice in Assessing Academic Reading, 2019.
 5. Brammer.   Social Work Law:  5th edition  Pearson, 2020, 664 pp.
 6. MacleanR. Harrison. Theory and Practice: A Straightforward Guide for Social Work Students Spiral-bound:  3rd edition Kirwin Maclean Associates,  2015, 263 pp.
 7. Parrish B. Teaching Adult English Language Learners: A Practical Introduction. Cambridge University Press, 2019, 388 p.
 8. Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Cambridge University Press, 2019
 9. Redman S. English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate with Answers. Cambridge University Press, 2017, 264 p.

Інтернет ресурси:

 1. https://advice.writing.utoronto.ca/
 2. https://opentalk.org.ua/
 3. https://www.csu.edu.au/current-students/learning-resources/build-your-skills/academic-skills-help/academic-writing-essays
 4. https://learnenglish.britishcouncil.org/
 5. https://engvid.com/
 6. https://englishtips.org/
 7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус