ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРНИХ СТИЛІВ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
226

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
238ШКМ-11

Опис курсу

Мета дисципліни – забезпечити здобуття теоретичних знань про закономірності становлення й розвитку архітектурних стилів; сформувати у здобувачів освіти цілісне розуміння особливостей та закономірностей розвитку архітектурних стилів; використовуючи нові методологічні підходи та здобутки історіографії поглибити знання студентів з історії архітектурних стилів та мистецтва.

 

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:

−   засвоїти теоретичні аспекти знань про, мистецтво, його види і жанри.Поняття про архітектуру, архітектурний стиль.

−     виявити особливості, типові риси світової архітектури різних епох;

−     виявити регіональну специфіку архітектурних стилів;

−     поглибити знання про образотворче мистецтво, живопис, графіку, скульптуру.

Рекомендована література

Основна:

Базова

1. Асєєва Н.А. Українське мистецтво кінця ХІХ-початку ХХ століть і західноєвропейські художні центри. – К., 1989.

2. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Т.1,2,3. – Львів, 2003-2008.

3. Савченко В.В. Археологія кольору //Артанія. – 2007. – Книга 8. – С.70 – 73.

4. Сауленко Л.Л. Вступ до культури ХХ століття. – Одеса, 2002.

Допоміжна:

1. Вдовицька О. В. Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник / О. В. Вдовицька. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 135 с.

2. Лобановський Б.Б. На скелях та в глибині печер: Бесіди про походження мистецтва і пам’ятки кам’яного віку / Б.Б. Лобановський. – К.: Радянська школа, 1971. – 144 с.

3. Тимофісико В. І. Історія архітектури Стародавнього світу / В. І. Тимофісико. – К.: Наук. думка, 2007. – 512 с..

4. Ходж А. Н. Історія мистецтва. Живопис від Джотто до наших днів: [пер. з англ.] / А. Н. Ходж. – Х.: Фактор: Pelican, 2012. – 208 с

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

3. Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

4. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

5. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (3 бали х 18 = 55 балів);

– двох модульних контрольних робіт (10 балів + 15 балів = 25 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2, змістового модуля 3 та  змістового модуля 4). Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох індивідуальних завдань (10 балів + 10 балів = 20 балів), що виконуються упродовж семестру.

Залік, що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час поточної роботи.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

 

Силабус:

Завантажити силабус