Іноземна мова ДШВ -21 (рівень А-1)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШВ-21Сорока Г. М.
ДШВ-21Поляник О. І.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

Мета навчальної дисципліни “Іноземна мова”  надати студентам систематизовані знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою А1/A2.

Завдання дисципліни «Іноземна мова»  полягає у формуванні, поглибленні та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних темдисципліни);
 • визначення основних понять життєвої компетентності дошкільника за базовим компонентом дошкільної освіти;
 • значення термінологічної лексики та реплік-кліше наукового етикету, дошкільної педагогіки, комунікації в мережі Інтернет);
 • граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень;непряма мова; граматичні емфатичні конструкції; граматичніособливості та синтаксичні функції інфінітива; функції герундія вреченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та синтаксичніфункції);

 уміти:

 • вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні;
  • формулювати чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»;
  • інтерпретувати аутентичні фахові тексти дошкільного спрямування та розуміти на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми;
  • писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками; демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; робити українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми.

володіти:

• уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів; навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
• правилами монологічного і діалогічного мовлення;
• низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.

Програмні компетентності

 

Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

 

 

 

·       Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

·       Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

·       Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

·       Здатність спілкуватися іноземною мовою.

·       Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності  (СК)

 

·       Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

·       Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

·       Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

·       Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

·       Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу

Результати навчання ·       Виявляти та узагальнювати результати різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку з використанням педагогічних технологій

·       Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії

·       Знати нормативно-правові документи, законодавчі акти у сфері дошкільної освіти і використовувати їх у практичній діяльності

·       Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

·       Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку

 

Рекомендована література

 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА   ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

 

 1. Redston R., Cunningham G., Face2Face. A1/A2 English Profile. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 199 p.
 2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. Львів: ПАІС, 2007. 272 с.

 

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА:

 

 1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 2003.
 2. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. Cambridge University Press, 1999.
 3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003.
 4. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. Львів: ПАІС, 2010.
 5. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
 6. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 7. Falk, Randee. Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University Press, 1993.
 8. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 1993.
 9. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.

Інтернет ресурси

 1. cambridge.org,
 2. www.com
 3. oup.com/elt
 4. http://www.britishcouncil.org.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус