Історія матеріальної культури і побуту

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
722Івах О. С.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ШКМ-21Івах О. С.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб сформувати у здобувачів цілісне уявлення про особливості формування та еволюцію матеріальної культури і побуту в різні історичні періоди. Зміст дисципліни покликаний сформувати вміння студентів використовувати набуті знання в професійній сфері.

Рекомендована література

Основна:

 1. Історія української культури. Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання / проф. Ю. С. Сабадаш, доц. Ю. М. Нікольченко, доц. Л. Г. Дабло; За заг. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. Київ: Видавництво Ліра, 2021. 230 с.
 2. Сучасна культурологія / За ред. К. Кислюка. Київ: Кондор, 2018. 382 с.
 3. Культурологія: Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 392 c.
 4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. Київ: Центр учбової літератури, 2016.  584 с.

Допоміжна:

 1. Балух В. О., Коцур В. П. Культура Античності. Київ: Наші книги, 2016. 632 с.
 2. Балух В. О., Коцур В. П. Культура ранньомодерної Європи. Харків: Фоліо, 2017. 496 с.
 3. Вільшанська О. Повсякденне життя міст України кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Європейські впливи та українські національні особливості : монографія. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. 172 с.
 4. Греченко В.А., Чорний І.В. Світова та українська культура: довідник для школярів та студентів /. Київ: Літера ЛТД, 2009. 416 с.
 5. Дещинський Л.Є., Денісов Я.Я., Скалецький М.П., Цубов Л.В., Бароновська Н.М., Макакрчук О.Г. Українська та зарубіжна культура. Видання 4-те, перероблене і доповнене: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. 304 с.
 6. Дротенко В.І., Муляр Н. М. Основи матеріальної культури / В.І. Дротенко, Н.М. Муляр / Підручник Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..Івана Франка, 2015. 254 с.
 7. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С. А. Макарчука. Львів: Видавництво «Світ», 2004. 518 с.
 8. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. Київ: Центр учбової літератури, 2019.  368 с.
 9. Історія світової культури : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко та ін. Київ: Центр учбової літ., 2010. 400 с.

URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf

 1. Культурологія: Навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 392 c.
 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів, 2005.
 3. Множинська Р. В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк. Київ: КНУТД, 2018. 396 с.
 4. Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В. Історія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти / Н. О. Рижева, К. В. Горбенко, В.В. Кузовков. Миколаїв, 2019. 247 с.
 5. Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. Київ: НДІУ, 2017. 156 с.
 6. Українська культура XX – XXI ст. : соціоантропологічний аспект: зб. наук. праць / [наук. ред. М. Гримич] Київ : Дуліби, 2015. 236 с

Інформаційні ресурси

 1. Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. Київ, 2010: http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf
 2. nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
 3. https://elib.nlu.org.ua/
 4. http://irbis-nbuv.gov.ua/
 5. Віртуальний тур українськими музеями. – https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
 6. Динамічний музей. – http://www.museums.org.ua/
 7. Офіційний сайт ЮНЕСКО. – https://en.unesco.org/
 8. База даних ЮНЕСКО. – http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/public ations/unesdoc- database/
 9. http://izbornyk.org.ua/ – бібліотека текстів з історії української культури, першоджерела з історії української літератури та мови, історії України
 10. http://elib.nplu.org/  – бібліотека «Культура України»
 11. http://mari.kiev.ua/ – Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
 12. http://etnolog.org.ua/ – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ
 13. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека
 14. http://www.history.vn.ua/ – електронна бібліотека з історії України та всесвітньої історії
 15. Пергамський музей. Берлін, Німеччина. URL: https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tsm?hl=en

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (13 х 2 бали = 26 балів).

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (26 балів) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (2 х 5 балів = 10 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2);

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 14  балів):

презентації – ( 2 х 4 бали= 8 балів), повідомлення, есе,  (3+3= 6 балів) .

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус