Методика організації образотворчої діяльності дітей

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Васильків Т. В.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Васильків Т. В.

Опис курсу

Мета: психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до здійснення художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і образотворчої діяльності.

Предмет:  процес розвитку та навчання образотворчої діяльності дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства.

Завдання:

 • усвідомлення студентами сутності образотворчого мистецтва та його ролі в духовному становленні особистості;
 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної методики ;
 • ознайомлення з надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • опанування теорією і практикою формування готовності дитини до образотворчої діяльності;
 • формування у студентів практичних умінь і навичок малювання, ліплення та аплікації;
 • визначення суттєвих особливостей творчої діяльності дітей та умов сприятливих для її активізації.

Студент набуде компетентності:

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні компетентності

СК1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

СК12 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

СК 18 Здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (далі ІКТ) та електронні освітні ресурси в професійній діяльності.

Результати навчання (рн)

РН3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН10 Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН14 Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

РН18 Організовувати та розділяти предметно-просторове розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН20 Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.

РН 24 Використовувати інформаційно-комунікаційні технології та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу, професійного спілкування.

Рекомендована література

 

Основна

 1. Поліщук О.В., Воєдило О.В.. Підготовка здобувачів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 120с.
 2. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/ О.Білан,  Вид. 2-ге зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.
 1. Сара Галл. Як розуміти мистецтво. Київ: Книголав,2020.48с.
 2. Дроботий О.Л., Кривонос М.Л.. Образотворча діяльність. Старший вік: посіб. Харків: Ранок, 2017.208с.

Допоміжна

 1. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навч. посібн. Київ :Кондор, 2009.
 2. Лихач Л. , Гончар П. Чисте мистецтво. Pure Art. Київ: Родовід, 2017. 304с.
 3. Марчак В.П. Про малярство: навч. посіб. Київ: Стебеляк О.М.,2018.264с.
 4. Павельчук Іва. На перехресті модерну: інспірації японізму у практиці українських колористів 1900-1930-х років. Вид. дім “Києво-Могилянська академія”,2019. 224с.
 5. Петренко Ю. М. Моя перша книжка з малювання : методика занять образотворчим мистецтвом з дитиною дошк. та мол. шк. віку. Київ : Аконіт, 2008. 6 с. : іл.
 6. Сухорукова Г.В., Дронова О.О, Голота Н.М. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб. Київ: Слово, 2010. 270
 7. Нежура Т. В. Розвиток креативності майбутніх вихователів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу. Психолого-педагогчіна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ: матеріали Всеукр. наук-практ конф., 06-07 грудня 2018р. Львів, 2018. С. 82-84

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 1. Сучасні форми організації дитячої образотворчої творчості.

URL: http://ditsad.com.ua/konsultac/konsultac2503.html.

 1. Інноваційні технології в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності. URL:http://vihovateli.com.ua/stati/6468-innovatsionnye-tekhnologii.html
 2. Образотворче мистецтво. Видавництво Ранок . URL:https://www.ranok.com.ua/subject/obrazotvorche-mistetstvo-701.html
 3. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Матеріали

Семестровий план 2022 3 сем

Семестровий план 2023 3 сем

Методика організації образотворчого мистецтва Критерії оцінювання

Питання для іспиту

Семестровий план 2021 3 сем

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус