Методика організації образотворчої діяльності дітей

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
210Нежура Т. В.ДШВ-11, ДШВ-12
318Нежура Т. В.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
27ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.
318ДШВ-21Нежура Т. В.
ДШВ-22Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета: психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до здійснення художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і образотворчої діяльності.

Предмет:  процес розвитку та навчання образотворчої діяльності дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства.

Завдання:

 • усвідомлення студентами сутності образотворчого мистецтва та його ролі в духовному становленні особистості;
 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної методики ;
 • ознайомлення з надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • опанування теорією і практикою формування готовності дитини до образотворчої діяльності;
 • формування у студентів практичних умінь і навичок малювання, ліплення та аплікації;
 • визначення суттєвих особливостей творчої діяльності дітей та умов сприятливих для її активізації.

 

Заплановані результати навчання:

 Студент повинен знати:

 • пріоритетні напрямки сучасної системи освіти;
 • особливості розвитку у дітей дошкільного віку образотворчих здібностей і шляхи формування їх творчості в різних видах образотворчої діяльності;
 • альтернативні підходи до планування образотворчої діяльності, напрямки інноваційно-пошукової діяльності педагога в галузі цієї методики;
 • сучасні методичні технології навчання дітей образотворчої діяльності.

 

вміти:

 • аналізувати психолого-педагогічну літературу з методики образотворчої діяльності, виходячи з сучасних вимог та досліджень;
 • діагностувати естетичний розвиток дітей, їх практичні навички та вміння ;
 • планувати роботу з образотворчої діяльності на заняттях та в повсякденному житті;
 • складати конспекти занять, тексти дидактичних ігор та вміти проводити їх;
 • використовувати різноманітний матеріал та цікаві техніки на заняттях ліплення, малювання та аплікації;
 • проводити роботу з обдарованими дітьми, та з дітьми з певними потребами.

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Волкова Ю. В. Уроки Малювання. Для дітей старшого дошкільного та молодшого віку/ Ю. В. Волкова. Харків., ВД «Школа»,2005р.
 2. Сухорукова Г.В., Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі/ Г.В. Сухорукова, О.О.Дронова., Н.М. Голота, Л.А. Янцур – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010.
 3. Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі./ Н.А. Горошко. Третій рік життя. – Х.:Вид.група «Основа», 2007.- 176с.
 4. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: Навчальний посібник./В.П.Котляр. –К.:Кондор, 2009.
 5. Ликова І.О. Образотворча діяльність у дитячому садку.:планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Середня група/ І.О. Ликова.
 6. Дронова О.О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності батьків //Вісн.Глухів. держ.пед.ун-ту. Серія:Педагогічні науки. Вип.2- Глухів: ГДПУ. 2003.
 7. Сухорукова Г.  В.  Образотворче  мистецтво  з  методикою  викладання  в дошкільному навчальному закладі: підручник /  Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур ; за заг. ред. Г. В. Сухорукової. ―К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. ―376 с.
 8. Федієнко Л.Б. Вчимось малювати без проблем. Для дітей дошкільного віку / Л.Б. Федієнко. – Видавничий дім «Школа», 2004р.
 9. Фесюкова Л.Б.Зустріч з великими педагогами та художниками. Комплексні заняття для дітей 4-8років /Л.Б. Фесюкова. -Х.: Веста:ТОВ Видавництво «Ранок»,2008.-144с. -Х.:Веста ТОВ Видавництво «Ранок»,2007.-114с.

10.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/О.І.Білан; за заг.ред. О.В. Низковської. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256с.

 

 

Допоміжна

 1. Бєлкіна Е. В. Чарівний світ живопису / Е. В. Бєлкіна. -К. : РМК, 1991. -64 с.
 2. ВыготскийЛ. С. Воображение и творчество в детском саду/ Л. С Выготский.

-СПБ.: СОЮЗ, 1997. -96 с.

 1. Величко Ю. В. Український живопис / Ю. В. Величко. ―К :Мистецтво, 1989.

-191 с.

 1. Воробьева І. Опішнянський розпис / І. Воробьева. –Х.: Ранок, 2008. -16с.
 2. Воробьева І. Петриківський розпис / І. Воробьева. -Х.: Ранок, 2008. -18с.
 3. Воробьева І. Косівський розпис / І. Воробьева. -Х.: Ранок, 2008. -16с.
 4. Воробьева І. Яворівська дерев’яна іграшка / І. Воробьева. -Х.: Ранок, 2008. -18 с.
 5. Дичковська І. Іноваційні педагогічні технології.: навчальний посібник /

І. Дичковська. -К., 2004. -352 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 2. Сучасні форми організації дитячого образотворчого творчості: – Режим доступу:

http://ditsad.com.ua/konsultac/konsultac2503.html.

 1. Інноваційні технології в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності: – Режим доступу: http://vihovateli.com.ua/stati/6468-innovatsionnye-tekhnologii.html

Матеріали

Критерії оцінювання іспиту

Питання для іспиту

Семестровий план 2 семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму