Художня праця

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ДШВ-11Васильків Т. В.
Васильків Т. В.

Опис курсу

 

Мета вивчення  нормативної дисципліни: набуття здобувачами освіти художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі.

Цілі курсу:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • формування у студентів необхідних практичних  умінь й навичок виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку;
 • виховання у здобувачів освіти  активності, самостійності, прагнення до творчості, художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.
 • Загальні компетентності (ЗК)
 • ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

  ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

  ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

  ЗК9  Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, поважати багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження.

  Спеціальні компетентності (СК)

  СК1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

  СК9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

  СК11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

  СК12 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

  Результати навчання (рн)

  РН1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини

  РН10 Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

  РН14 Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

  РН17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

  РН18 Організовувати та розділяти предметно-просторове розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна

 1. Матвієнко С. І. Художня праця та основи дизайну : навч. посіб. Ніжин : Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 201 с.
 2. Поліщук О.В., Воєдило О.В.. Підготовка здобувачів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 120с.
 3. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/ О.Білан,  Вид. 2-ге зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.

Допоміжна

 1. Альбом. Українські костюми для ляльок.  Київ: Ранок, 2012. 53с.
 2. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі. Тернопіль: Навчальна книга, 2002. 63с.
 3. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. Тернопіль: ОСО Мальва, 2004. 276 с.
 4. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. Київ: Томіріс, 2004. 35с.
 5. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі. Тернопіль: Мандрівець, 2008. 80с.
 6. Лапицька О.А. Орігамі. Київ: Країна мрій, 2008. 48с.
 7. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]. Київ:Вища школа, 2004. 335с.
 8. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей. Івано-Франківськ, 2006. 132с.
 9. Манько В. Українська народна писанка. Львів: Свічадо, 2006. 95с.
 10. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. 98с.

 

ЕЛЕКТРОННІ  РЕСУРСИ

1.Художня праця в ЗДО. URL:ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/…/index.htm;www.dnz-sonechko.net.ua/гурткова-робота

 1. Рекомендовані літературні джерела з художньої праці. URL:http://www.biblioteka.volyn.ua/catalog/dlya-najmenshyh-korystuvachiv/2908/https://sites.google.com/site/kompanbiblioteka/spiski-rekomendovanoie-literaturi
 1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Матеріали

Схема курчатко

Методи контролю та оцінювання результатів навчання

Питання на залік Художня праця

Презентація новорічні іграшки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус