Дозвіллєва діяльність

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: розширення знань і формування практичних умінь і навичок майбутніх соціальних педагогів з питань культурної організації дозвіллєвої діяльності дітей та юнацтва.

Предмет:дозвілля як самостійний і значний аспект духовної сфери людської  діяльності; структура і внутрішній механізм дозвілля.

Завдання:

 • ознайомлення студентів з такими поняттями, як «дозвілля», «культурно-дозвіллєва діяльність»;
 • осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, рівнів, функцій, закономірностей та принципів дозвілля;
 • формування уявлення про реальні можливості вирішення актуальних проблем соціальної педагогіки за допомогою організації різноманітних форм та методів культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • забезпечення студентів спеціальними знаннями теорії і практики дозвілля,вміннями та навичками у сфері організації дозвіллєвої діяльності;
 • формування у майбутніх фахівців цілісної системи організації дозвіллєвої діяльності дітей та молоді.

 Заплановані результати навчання:

 Студент повинен знати:

– основні поняття, принципи дозвіллєвої діяльності;

– функції та закономірності дозвілля;

– загальну структуру та рівні дозвілля;

– основи вітчизняної та зарубіжної історії педагогіки дозвілля;

– особливості державного сектору управління дозвіллєвою сферою;

– теоретичні основи різних організаційних форм дозвіллєвої діяльності як

складової соціально-педагогічної роботи;

– поняття, класифікацію, особливості та вимоги щодо організації

різноманітних ігор;

– типологію, функції, структуру та особливості організації гурткової

роботи;

– специфіку, принципи та методику організації дозвілля в таборі;

– поняття, значення, класифікацію і специфіку організації соціальним

педагогом ігрової діяльності на вулиці;

– сутність та значення театралізованих дійств у роботі соціального

педагога;

– методику організації індивідуальних, групових та масових форм

дозвіллєвої діяльності з дітьми, підлітками та молоддю.

Студент повинен вміти:

– вивчати та узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід організації різноманітних форм дозвіллєвої діяльності;

– провадити найбільш поширені організаційні форми дозвільної

діяльності, а саме: бесіди, вікторини, дискусії, конкурси, усні журнали,  тематичні вечори.

– організовувати різноманітні ігри з дітьми дошкільного, молодшого  шкільного, підліткового віку та юнаками;

– складати календарний план роботи гуртка та план-конспект заняття гуртка;

– складати орієнтовну програму діяльності табору з урахуванням цілей, завдань, місця проведення табору та вікових особливостей дітей чи  юнацтва;

– організовувати різні форми та методи  ігрової діяльності на вулиці;

– розробляти сценарій виховного заходу;

– організовувати і здійснювати індивідуальні і групові форми дозвільної діяльності з дітьми та молоддю;

– оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних

методів.

Студент набуде компетентності:

 Загальні:

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність бути критичним і самокритичним.
 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності.
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

 Фахові:

1.Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів.

2.Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.

3.Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.

4.Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

 Програмні результати навчання:

 1. Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні проекти, курсові роботи.
 2. Обирати та застосовувати інноваційні методи у складних і непередбачуваних та/або спеціалізованих контекстах.
 3. Автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях.
 4. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.
 5. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
 6. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
 7. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

 1. Бочелюк В.Й.Дозвіллєзнавство / Бочелюк В.Й.,Бочелюк В.В. :навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 2. Воловик А. Педагогіка дозвілля /Воловик А., Воловик В. : підруч. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.
 3. Карасьова К.В. Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.
 4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах:підруч. / І. В. Петрова. – К. : Кондор,  2005. – 408 с.
 1. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. –  372 с.
 2. Яременко Н.В. Класному керівнику: як провести ігри / Ніна Яременко; уклад.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

 Допоміжна

 1. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.- мет. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан – К.: Видавничий Дім «Слово» , 2008 – 256 с.

2.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; уклад. О. Колонькова. -К. : Шк. світ, 2010. – 128с.

3. Літо для дитини / уклад.: О.Главник- К.: Главник, 2006. – 352 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

4. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.: навч.-метод.посіб./ за ред. Г.С. Тарасенко. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с.

5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К.:  «Академвидав», 2004 – 456 с.

6.Тюптя Л. Т. Соціальна робота теорія і практика:  навч. посіб.  / Л.Т.Тюптя, І.Б. Іванова вид. 2-ге, випр. доповн. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

 1. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи: навч.посіб. / В.М.Шахрай. – К.: Центр навчальної літератури , 2006. – 464 с.
 2. Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. -128с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1.https://uk.wikiquote.org/wiki/Категорія:Культурно-дозвіллєва_діяльність

2.dovidnyk.in.ua/…/search=Організатор%20культурно-дозвіллєвої%20діяльності

3.217.77.210.22/…/cgiirbis_64.exe?…дозвіллєва%20діяльність

 

Матеріали

Питання до заліку 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму