Дозвіллєва діяльність

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: розширення знань і формування практичних умінь і навичок майбутніх соціальних педагогів з питань культурної організації дозвіллєвої діяльності дітей та юнацтва.
Предмет: дозвілля як самостійний і значний аспект духовної сфери людської діяльності; структура і внутрішній механізм дозвілля.
Завдання:
– ознайомлення студентів з такими поняттями, як «дозвілля», «культурнодозвіллєва діяльність»;
– осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, рівнів, функцій, закономірностей та принципів дозвілля;
– формування уявлення про реальні можливості вирішення актуальних проблем соціальної педагогіки за допомогою організації різноманітних форм та методів культурно-дозвіллєвої діяльності;
– забезпечення студентів спеціальними знаннями теорії і практики
дозвілля,вміннями та навичками у сфері організації дозвіллєвої діяльності;
– формування у майбутніх фахівців цілісної системи організації дозвіллєвої діяльності дітей та молоді.

Заплановані результати навчання:
Студент повинен знати:
– основні поняття, принципи дозвіллєвої діяльності;
– функції та закономірності дозвілля;
– загальну структуру та рівні дозвілля;
– основи вітчизняної та зарубіжної історії педагогіки дозвілля;
– особливості державного сектору управління дозвіллєвою сферою;
– теоретичні основи різних організаційних форм дозвіллєвої діяльності як складової соціально-педагогічної роботи;
– поняття, класифікацію, особливості та вимоги щодо організації
різноманітних ігор;
– типологію, функції, структуру та особливості організації гурткової
роботи;
– специфіку, принципи та методику організації дозвілля в таборі;
– поняття, значення, класифікацію і специфіку організації соціальним
педагогом ігрової діяльності на вулиці;
– сутність та значення театралізованих дійств у роботі соціального
педагога;
– методику організації індивідуальних, групових та масових форм
дозвіллєвоїдіяльності з дітьми, підлітками та молоддю.
Студент повинен вміти:
 вивчати та узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід організації різноманітних форм дозвіллєвої діяльності;
 провадити найбільш поширені організаційні форми дозвільної діяльності, а саме: бесіди, вікторини, дискусії, конкурси, усні журнали, тематичні вечори.
 організовувати різноманітні ігри з дітьми дошкільного, молодшого
шкільного, підліткового віку та юнаками;
 складати календарний план роботи гуртка та план-конспект заняття гуртка;
 складати орієнтовну програму діяльності табору з урахуванням цілей, завдань, місця проведення табору та вікових особливостей дітей чи юнацтва;
 організовувати різні форми та методи ігрової діяльності на вулиці;
 розробляти сценарій виховного заходу;
 організовувати і здійснювати індивідуальні і групові форми дозвільної діяльності з дітьми та молоддю;
 оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів.
Студент набуде компетентності:
1. Інтегральна компетентність:
 Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов;
 нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
2. Загальні компетентності:
 – здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
2. Спеціальні компетентності:
 здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення,
 розвитку та соціалізації особистості;
 здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним групам клієнтів;
 здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності;
 здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері;
 здатність аналізувати та оцінювати результати професійної діяльності.
2. Програмні результати навчання:
 здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань;
 застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп;
 використовувати технології соціальної діагностики, профілактики, корекції із застосуванням сучасних форм та методів професійної діяльності;
 знаходити рішення для покращення соціального добробуту і соціальної безпеки громадян;
 планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу і роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

  1. Бочелюк В.Й.Дозвіллєзнавство / Бочелюк В.Й.,Бочелюк В.В. :навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
  2. Воловик А. Педагогіка дозвілля /Воловик А., Воловик В. : підруч. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.
  3. Карасьова К.В. Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.
  4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах:підруч. / І. В. Петрова. – К. : Кондор,  2005. – 408 с.
  1. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. –  372 с.
  2. Яременко Н.В. Класному керівнику: як провести ігри / Ніна Яременко; уклад.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

 Допоміжна

 1. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.- мет. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан – К.: Видавничий Дім «Слово» , 2008 – 256 с.

2.Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; уклад. О. Колонькова. -К. : Шк. світ, 2010. – 128с.

3. Літо для дитини / уклад.: О.Главник- К.: Главник, 2006. – 352 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

4. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.: навч.-метод.посіб./ за ред. Г.С. Тарасенко. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с.

5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К.:  «Академвидав», 2004 – 456 с.

6.Тюптя Л. Т. Соціальна робота теорія і практика:  навч. посіб.  / Л.Т.Тюптя, І.Б. Іванова вид. 2-ге, випр. доповн. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

  1. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи: навч.посіб. / В.М.Шахрай. – К.: Центр навчальної літератури , 2006. – 464 с.
  2. Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. -128с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1.https://uk.wikiquote.org/wiki/Категорія:Культурно-дозвіллєва_діяльність

2.dovidnyk.in.ua/…/search=Організатор%20культурно-дозвіллєвої%20діяльності

3.217.77.210.22/…/cgiirbis_64.exe?…дозвіллєва%20діяльність

 

Матеріали

Питання до заліку 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус _ Дозвіллєва діяльність

Завантажити силабус

Силабус: Дозвіллєва діяльність 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус