Дозвіллєва діяльність

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
238Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є  розширення знань та формування практичних умінь та навичок майбутніх соціальних педагогів з питань культурної організації дозвіллєвої діяльності дітей та юнацтва.

Завданням навчального курсу є ознайомлення студентів з такими поняттями, як «дозвілля», «культурно-дозвіллєва діяльність»; формування уявлення про реальні можливості вирішення актуальних проблем соціальної педагогіки за допомогою організації різноманітних форм та методів культурно-дозвіллєвої діяльності.

Курс сприяє осмисленню та засвоєнню студентами сутності, структури, рівнів, функцій, закономірностей та принципів дозвілля; допомагає сформувати у майбутніх фахівців цілісну систему організації дозвіллєвої діяльності дітей та молоді; забезпечує студентів спеціальними знаннями теорії  практики дозвілля вміннями та навичками у сфері організації дозвіллєвої діяльності.

 

Після закінчення курсу студент повинен знати:

– основні поняття, принципи дозвільної діяльності;

– функції та закономірності дозвілля;

– загальну структуру та рівні дозвілля;

– основи вітчизняної та зарубіжної історії педагогіки дозвілля;

– особливості державного сектору управління дозвіллєвою сферою;

– теоретичні основи різних організаційних форм дозвіллєвої діяльності як складової соціально-педагогічної роботи;

– поняття, класифікацію, особливості та вимоги щодо організації різноманітних ігор;

– типологію, функції, структуру та особливості організації гурткової роботи;

– специфіку, принципи та методику організації дозвілля в таборі;

– поняття, значення, класифікацію і специфіку організації соціальним педагогом ігрової діяльності на вулиці;

– сутність та значення театралізованих дійств у роботі соціального педагога;

– методику організації індивідуальних, групових та масових форм дозвільної діяльності з дітьми, підлітками та молоддю.

Студент повинен уміти:

– вивчати та узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід організації різноманітних форм дозвіллєвої діяльності;

– провадити найбільш поширені організаційні форми дозвільної діяльності, а саме: бесіди, вікторини, дискусії, конкурси, усні журнали, тематичні вечори.

– організовувати різноманітні ігри з дітьми дошкільного, молодшого шкільного, підліткового віку та юнаками;

– складати календарний план роботи гуртка та план-конспект заняття гуртка;

– складати орієнтовну програму діяльності табору з урахуванням цілей, завдань, місця проведення табору та вікових особливостей дітей чи юнацтва.

– організовувати різні форми та методи  ігрової діяльності на вулиці;

– розробляти сценарій виховного заходу;

– організовувати і здійснювати індивідуальні і групові форми дозвільної діяльності з дітьми та молоддю;

– оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів.

 

Рекомендована література

Основна література

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332 с.

Карасьова К.В. Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372 с.

Яременко Н.В. Класному керівнику: як провести ігри / Ніна Яременко; упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.

Додаткова література

Горбов А.С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / Анатолій Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

Літо для дитини / Упоряд.: О.Главник – К.: Главник, 2006. – 352 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320с.

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога: учеб. Пособие для студентов пед.училищ и колледжей, обучающихся по специальности 0314 «Соц. педагогика» / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 399 с.

Матеріали

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

І Блок питань: теоретичний

 1. Поняття про дозвілля. Соціальна сутність дозвілля. Дозвіллєзнавство. Ознаки та класифікація дозвілля.
 2. Характеристика структури дозвілля. Рівні дозвілля, їх характеристика.
 3. Функції дозвілля. Основні закономірності дозвілля.
 4. Характеристика основних принципів дозвілля.
 5. Характеристика дозвілля Стародавньої Греції.
 6. Дозвілля Стародавнього Риму.
 7. Особливості дозвілля епохи Середньовіччя.
 8. Дозвілля епохи Відродження.
 9. Вітчизняна історія дозвілля.
 10. Основні напрямки діяльності державних органів влади у сфері дозвілля. Основні загальні тенденції розвитку дозвіллєвої сфери.
 11. Положення про культурно-дозвіллєвий комплекс.
 12. Положення про районну координаційну раду по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів.
 13. План роботи культурно-дозвіллєвого комплексу.
 14. Гра як форма організації дозвілля. Структурні компоненти гри. Функції ігрової діяльності.
 15. Класифікація ігор.
 16. Педагогічні вимоги до організації та проведення ігор. Принципи організації ігрової діяльності.
 17. Методика організації ігрової діяльності з дітьми раннього і дошкільного віку.
 18. Методика організації ігрової діяльності з молодшими школярами.
 19. Методика організації ігрової діяльності з підлітками та молоддю.
 20. Значення ігрової діяльності у дорослому віці. Дозвіллєва робота з сім’ями.
 21. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку.
 22. Специфіка дозвіллєвого обслуговування осіб з обмеженими можливостями.
 23. Специфічні ознаки організаційних форм роботи соціального педагога. Поняття про проект організаційної форми. Загальні вимоги до проектів організаційних форм.
 24. Класифікація організаційних форм дозвіллєвої роботи соціального педагога
 25. Бесіда як організаційна форма дозвільної діяльності соціального педагога. Рекомендації до організації та проведення бесіди.
 26. Вікторина як організаційна форма дозвільної діяльності соціального педагога. Види вікторин. Рекомендації щодо підготовки та проведення вікторини.
 27. Дискусія та диспут як організаційні форми дозвільної діяльності соціального педагога. Складові елементи підготовки до диспуту. Вимоги до дискусії. Правила проведення дискусії.
 28. Конкурс як організаційна форма дозвільної діяльності соціального педагога. Структурні елементи конкурсної програми. Проектування конкурсної програми
 29. Усний журнал як організаційна форма дозвільної діяльності соціального педагога, його складові частини. Розробка проекту усного журналу.
 30. Тематичний вечір як організаційна форма дозвільної діяльності соціального педагога. Види тематичних вечорів. Алгоритм розробки проекту тематичного вечора.
 31. Типологія та функції гуртків. Структура заняття гуртка.
 32. Характеристика навчально-виховних завдань діяльності гуртка. Обов’язки керівника гуртка.
 33. Програма гуртка. Календарний план роботи гуртка. План-конспект заняття гуртка. Особливості оцінювання гуртківців.
 34. Методичні особливості організації гуртків художньо-творчої діяльності. Види груп художньої діяльності.
 35. Поняття, значення та класифікація ігрових технік в соціальній вуличній роботі.
 36. Вимоги до соціального педагога як організатора ігрової діяльності в умовах відкритих майданчиків. Психолого-педагогічні умови застосування гри.
 37. Специфіка організації соціальним педагогом ігрової діяльності на лоні природи. Психолого-педагогічні умови організації гри.
 38. Характеристика та особливості проведення ігрових технік в соціальній вуличній роботі.
 39. Поняття та значення театралізованих дійств у роботі соціального педагога. Вимоги до педагога-організатора.
 40. Поняття театралізованого дійства і свята. Драматургія театралізованого дійства. Характеристика основних етапів організації театралізованого дійства.
 41. Сценарій масового театралізованого дійства. Характеристика прийомів в практиці сценарної роботи.
 42. Складові сценарію театралізованого виховного заходу. Особливості театралізованих виховних заходів.
 43. Особливості та цінності життя в таборі.
 44. Принципи організації дитячого дозвілля в таборі.
 45. Етапи складання програм табору. Види програм.
 46. Методика організації дозвілля в таборі. Вимоги до дозвіллєвого заходу в таборі.
 47. Робота парку як дозвіллєвого центру.
 48. Дозвіллєва діяльність в клубах.
 49. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях.
 50. Музей як дозвіллєвий центр.

ІІ Блок: практичні завдання

 1. Складіть календарний план роботи гуртка (за вибором) на місяць.
 2. Складіть план-конспект заняття гуртка (за вибором).
 3. Складіть перелік та опишіть особливості гуртків, які можуть функціонувати у загальноосвітній школі.
 4. Складіть перелік та опишіть особливості гуртків, які можуть функціонувати у літньому таборі відпочинку.
 5. Складіть програму діяльності та функціонування табору (за вибором).
 6. Підготуйте цикл бесід для дітей молодшого шкільного віку.
 7. Підготуйте цикл бесід для дітей підліткового віку.
 8. Підготуйте цикл бесід для дітей юнацького віку.
 9. Складіть тематику вікторини для дітей молодшого шкільного віку.
 10. Складіть тематику вікторини для дітей підліткового віку.
 11. Складіть тематику вікторини для дітей юнацького віку.
 12. Складіть тематику дискусій для дітей молодшого шкільного віку.
 13. Складіть тематику дискусій для дітей підліткового віку.
 14. Складіть тематику дискусій для дітей юнацького віку.
 15. Розробіть проект конкурсної програми (за власним вибором) для дітей старшого дошкільного віку.
 16. Розробіть проект конкурсної програми (за власним вибором) для дітей молодшого дошкільного віку.
 17. Розробіть проект конкурсної програми (за власним вибором) для дітей підліткового віку.
 18. Розробіть проект конкурсної програми (за власним вибором) для дітей юнацького віку.
 19. Розробіть проект усного журналу (за власним вибором).
 20. Розробіть проект тематичного вечора (за власним вибором).
 21. Опишіть методику організації та проведення однієї змагальної гри для дітей раннього віку за власним вибором. Відповіді оформіть в таблицю.
Назва гри Вид гри Правила

проведення

гри

Хід

проведення

гри

Час

проведення гри

Підсумки

проведення гри

           
             

 

 1. Опишіть методику організації та проведення однієї змагальної гри для дітей дошкільного віку за власним вибором. Відповіді оформіть в таблицю.
Назва гри Вид гри Правила

проведення

гри

Хід

проведення

гри

Час

проведення гри

Підсумки

проведення гри

           
             
 1. Опишіть методику організації та проведення однієї змагальної гри для дітей молодшого шкільного віку за власним вибором. Відповіді оформіть в таблицю.
Назва гри Вид гри Правила

проведення

гри

Хід

проведення

гри

Час

проведення гри

Підсумки

проведення гри

           
 1. Опишіть методику організації та проведення однієї змагальної гри для підлітків за власним вибором. Відповіді оформіть в таблицю.
Назва гри Вид гри Правила

проведення

гри

Хід

проведення

гри

Час

проведення гри

Підсумки

проведення гри

           
 1. Опишіть методику організації та проведення однієї змагальної гри для учнів старшої школи за власним вибором. Відповіді оформіть в таблицю.
Назва гри Вид гри Правила

проведення

гри

Хід

проведення

гри

Час

проведення гри

Підсумки

проведення гри

           

Програма навчальної дисципліни

Модуль № 1.

Загальні положення про дозвілля.

Тема 1. ДОЗВІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ.

 1. Поняття про дозвілля. Соціальна сутність дозвілля.
 2. Ознаки та класифікація дозвілля.
 3. Структура та рівні дозвілля.

Тема 2. ФУНКЦІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЛЯ.

СУТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ

 1. Функції дозвілля.
 2. Основні закономірності та принципи дозвілля.
 3. Функції соціального педагога як організатора дозвілля.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ УСТАНОВ

 

На практичному занятті студенти розповідають про особливості та специфіку функціонування обраної ними дозвіллєвої установи.

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР УПРАВЛІННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЮ СФЕРОЮ

 1. Основні напрямки діяльності державних органів влади у сфері дозвілля.
 2. Основні загальні тенденції розвитку дозвіллєвої сфери.

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з нормативними документами

Положення про культурно-дозвіллєвий комплекс.

Положення про районну координаційну раду по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів.

 

Тема 4. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ

 

 1. Генезис педагогіки дозвілля:

1.1. Характеристика дозвілля  Стародавньої Греції.

1.2. Дозвілля Стародавнього Риму.

1.3. Особливості дозвілля епохи Середньовіччя.

1.4. Дозвілля епохи Відродження.

 1. Вітчизняна історія дозвілля.

Тема 5. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності на прикінці ХІХ – 90-ті роки ХХ ст.
 2. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в нашій країні і за кордоном.

Тема 6. ДОЗВІЛЛЯ НАРОДІВ СВІТУ

 

Кожному студенту пропонується підготувати фактичний матеріал про особливості організації та культуру дозвілля певного народу (за власним вибором). На практичному занятті студенти обмінюються отриманими знаннями та враженнями.

 

 

Модуль № 2.

Гра як форма соціально-педагогічної роботи в сфері дозвілля.

Тема 7. ГРА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ІГОР

 1. Поняття та особливості ігрового виду діяльності. Структурні компоненти гри.
 2. Функції ігрової діяльності.
 3. Класифікація та вимоги до ігор.

Тема 8. УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Педагогічні вимоги до організації та проведення ігор.
 2. Принципи організації ігрової діяльності.

Тема 9. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Психофізичні особливості розвитку дітей раннього та дошкільного віку.
 2. Сутність та специфіка ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку.
 3. Психолого-педагогічні основи організації ігрової діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку.

Тема 10. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

 1. Психофізичні особливості розвитку молодших школярів.
 2. Сутність та специфіка ігрової діяльності молодшого школяра.
 3. Психолого-педагогічні основи організації ігрової діяльності з дітьми молодшого шкільного віку.

Тема 11. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДЛІТКАМИ ТА МОЛОДДЮ

 1. Психофізичні особливості розвитку підлітків та юнаків.
 2. Сутність та специфіка ігрової діяльності дітей підліткового віку та юнацтва.
 3. Психолого-педагогічні основи організації ігрової діяльності з підлітками та юнаками.

Тема 12. ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ. ДОЗВІЛЛЄВА РОБОТА З СІМ’ЯМИ

 1. Сила та цінність гри у дорослому віці.
 2. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими.
 3. Організація родинного дозвілля.

Тема 13. ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

 1. Роль та функції дозвілля в житті літньої людини.
 2. Фактори, що визначають ефективність організації культурно-дозвіллєвої діяльності з особами похилого віку.
 3. Сучасний стан організації дозвілля людей похилого віку в Україні та за рубежем

Тема 14. СПЕЦИФІКА ДОЗВІЛЛЄВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 1. Правові основи та особливості організації дозвіллєвого обслуговування осіб з обмеженими можливостями в Україні.
 2. Сучасний стан організації дозвілля людей з особливими потребами в Україні та за рубежем.

Модуль № 3.

Організаційні форми як компонент технологій соціально-педагогічної діяльності та інститути дозвіллєвої сфери.

 

Тема 15. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 1. Ознаки та класифікація організаційних форм роботи соціального педагога.
 2. Особливості організації та здійснення найбільш поширених організаційних форм дозвільної діяльності:
  • Бесіда.
  • Вікторина.
  • Диспут.
  • Конкурс.
  • Усний журнал.
  • Тематичний вечір.

Тема 16. ГУРТОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ

 1. Типологія та функції гуртків.
 2. Структура заняття гуртка.
 3. Педагогічний процес у гуртку як соціалізація особистості.
 4. Методичні особливості організації гуртків художньо-творчої діяльності.

Тема 17. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ ІГРОВИХ ТЕХНІК В УМОВАХ ВУЛИЦІ

 1. Поняття, значення та класифікація ігрових технік в соціальній вуличній роботі.
 2. Вимоги до соціального педагога як організатора ігрової діяльності в умовах вулиці. Психолого-педагогічні умови застосування гри.
 3. Психолого-педагогічні умови організації гри. Специфіка організації соціальним педагогом ігрової діяльності на вулиці.
 4. Характеристика та особливості проведення окремих ігрових технік в соціальній вуличній роботі.

Тема 18. ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ДІЙСТВА ЯК ЗАСІБ АКТИВНОЇ

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. ОСНОВИ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 1. Поняття та значення театралізованих дійств у роботі соціального педагога.
 2. Фактори, які повинен враховувати соціальний педагог на етапі підготовки до свята. Вимоги до педагога організатора.
 3. Характеристика основних етапів організації театралізованого дійства.
 4. Поняття театралізованого дійства і свята. Драматургія театралізованого дійства.
 5. Сценарій масового театралізованого дійства. Характеристика прийомів в практиці сценарної роботи.
 6. Складові сценарію театралізованого виховного заходу. Особливості театралізованих виховних заходів.

Тема 19. ЛІТНІ ТАБОРИ ВІДПОЧИНКУ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 1. Особливості та цінності життя в таборі.
 2. Принципи організації дитячого дозвілля в таборі. Основні етапи складання програм табору.
 3. Методика організації дозвілля в таборі.

Тема 20. РОБОТА ПАРКУ ЯК ДОЗВІЛЛЄВОГО ЦЕНТРУ

 1. Сутність та класифікація парків за різними ознаками.
 2. Характеристика та особливості різних видів парків, їх призначення.
 3. Реалізація функцій парку в різних видах та формах дозвіллєвої діяльності.

Тема 21. ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ В КЛУБАХ

 1. Сутність поняття клуб, різні підходи до нього в різні епохи.
 2. Типологія клубів і закладів клубного типу, їх характеристика.

Тема 22. ДОЗВІЛЛЯ В ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ТА ГОТЕЛЯХ

 1. Соціальна сутність туристичного дозвілля.
 2. Анімаційна служба туристичного комплексу. Класифікація відвідувачів туристичного комплексу.
 3. Види та етапи розробки і підготовки дозвіллєвих програм.
 4. Поняття курортного клубу. Організаційні правила дозвіллєвої концепції клубу.

Тема 23. МУЗЕЙ ЯК ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР

 1. Значення та функції музеїв. Форми інтеграції музеїв у дозвіллєву сферу.
 2. Методи активізації участі населення в культурно-дозвіллєвих заходах музеїв.
 3. Значення комерційної діяльності музеїв.
 4. Основні тенденції музейної діяльності.