Еколого-морфологічна лабораторія

  • Про лабораторію

Навчальна лабораторія Природничого коледжу забезпечує якісну практичну підготовку студентів освітнього рівня молодший спеціаліст, які слухають курси лекцій з дисциплін: „Мінералогія“, „Кристалографія“, „Загальна геологія“, „Екологія видобутку та переробки корисних копалин“, „Основи гідрогеології та інженерної геології“, .

На лабораторних заняттях з курсу „Мінералогія“ студенти вивчають особливості будови мінералів різних класів, їх характеристику, вчаться діагностувати та описувати мінерали за низкою характерних діагностичних ознак, закріплюючи теоретичні знання з лекційного курсу про взаємозв’язок між складом, будовою, властивостями і морфологією мінералів; про генетичні особливості мінералів та їх практичне застосування.

На лабораторних заняттях з курсу „Кристалографія“ студенти вчаться визначати елементи симетрії кристалів мінералів, прості кристалографічні форми та їх комбінації на моделях природних кристалів; записувати формули симетрії; будувати стереографічні проекції кристалів; описувати моделі природних багатогранників; виконують різноманітні задачі на застосування теорем про взаємодію елементів симетрії. Ознайомлюються з прикладами природних кристалів деяких мінералів з навчальної колекції. Закріплюють отриманні на лекціях теоретичні знання.

На лабораторних заняттях курсу „Загальна геологія“студенти ознайомлюються з колекцією взірців мінералів і порід, засвоюють прийоми макроскопічної діагностики мінералів і гірських порід, закріплюють знання про різноманітні геологічні процеси та їх вплив на формування гірських порід та мінералів, різноманітних геологічних тіл, отримані на лекціях.

На лабораторних заняттях курсу „Геологія з основами геоморфології“студенти ознайомлюються з колекцією взірців мінералів і порід, опановують головні методи їх діагностики, закріплюють теоретичні знання про геологічні процеси та їх зв’язок з формами рельєфу; еволюцiю рельєфу в результатi взаємодiї ендогенних та екзогенних процесiв; сучасний розвитку структурних форм та їх вiдображення у рельєфi; засвоюються початкові знання з геології корисних копалин.

На лабораторних та практичних заняттях відповідно до обсягу курсу з „Гідрогеології та інженерної геології“студенти вчаться визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів та підземних вод, знайомляться з формами існування мінералів та їх поєднань у природі, опановують методи встановлення твердості мінералів, діагностики їхнього складу, набувають практичних навичок, необхідних для розв’язання прикладних задач тощо.

Протягом практичних занять використовується мінералогічна колекція, яка містить зразки порід різного генезису та складу:осадових, вулканічних, метаморфічних, інтрузивних та ефузивних, зразки мінералів: окисів та гідроокисів; карбонатів; галогенних сполук, сульфатів, фосфатів; сульфідів та ін.

Рисунок1

Рисунок3

Рисунок4