Загальна педагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Михайлишин Р. Р.ДШС-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни є: оволодіння здобувачами освіти – майбутніми соціальними педагогами базовими знаннями, уміннями та способами діяльності в галузі теорії та практики виховання і навчання.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • ознайомити здобувачів освіти зі становленням і досягненнями педагогіки, напрямами сучасної педагогічної діяльності, провідними педагогічними теоріями;
 • розкрити суть основних педагогічних понять, процесів та явищ;
 • формувати систему педагогічних знань про цілісний педагогічний процес, побудований на суб’єкт-суб’єктній взаємодії педагогів і вихованців;
 • набуття студентами умінь планувати педагогічний процес, моделювати різні форми його реалізації;
 • використовувати інновації, перспективні технології навчання та виховання;
 • виробляти уміння науково-дослідницької діяльності в сфері педагогіки
 • сприяти формуванню педагогічної свідомості майбутніх фахівців.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:

 • базові педагогічні поняття, категорії, принципи: виховання, освіта, навчання, розвиток і формування особистості, закономірності, принципи, правила виховання і навчання;
 • психолого-педагогічні основи теорії виховання та навчання, їх гуманістичної спрямованості та особистісно-зорієнтованого підходу.
 • сучасні педагогічні теорії та системи: історію розвитку педагогічних теорій; вітчизняні та зарубіжні педагогічні системи; педагогіку співробітництва; розвиваюче, проблемне навчання.

вміти:

 • здійснювати порівняльний аналіз різних педагогічних систем, їх принципів, змісту, технологій;
 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання, освіти та навчання;
 • планувати і здійснювати педагогічну діяльність; знаходити відповіді на дискусійні питання;
 • застосовувати знання і уміння при моделюванні педагогічної діяльності, в реальній педагогічній практиці;
 • розробляти фрагменти занять, тематичний план занять, уроків, виховних заходів;
 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання і навчання для розвитку особистості;
 • стимулювати інтерес, ініціативу та творчість дітей; організовувати їх продуктивну діяльність;
 • організовувати індивідуальну, групову та колективну діяльність учнів;
 • будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати педагогічний процес з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей вихованців;
 • виявляти витримку та впевненість у своїх діях в складних і конфліктних ситуаціях;
 • встановлювати контакти з дітьми, керувати собою в ситуації педагогічної взаємодії;
 • здійснювати педагогічну взаємодію з батьками вихованців, колегами;
 • проводити обговорення та аналіз занять і виховних заходів;
 • пояснювати, доводити, переконувати, розв’язувати конфлікти у ході педагогічної діяльності;
 • виступати з доповідями, проводити бесіди, дискусії;
 • вивчати інтереси, здібності учнів, їх позитивні якості та недоліки;
 • здійснювати діагностику особливостей колективу учнів;
 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;
 • діагностувати, контролювати і оцінювати знання, уміння; давати якісну характеристику діяльності учнів і всього дитячого колективу;
 • виявляти та формулювати педагогічні проблеми;
 • обирати та застосовувати методи педагогічного дослідження;
 • вивчати та узагальнювати досвід роботи педагогів;
 • працювати з педагогічною літературою;
 • проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми;
 • оформлювати результати досліджень у вигляді творчих, курсових робіт.

Здобувачі освіти набудуть компетентності:

Загальні :

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 ЗК 5.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

  ЗК 6.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

  ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

   ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні:

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів ( психологічного, соціально-педагогічного, економічного, медичного).

СК 2. Розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

СК 4.  Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів і стандартів соціальної роботи.

РН 1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи соціальної роботи для вирішення  задач.

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів соціальної роботи.

РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Кодлюк Я.П. Дидактика початкової школи: практичний курс: навч.-метод. посіб. Тернопіль:Астон, 2013. 160 с.
 2. Козловський Ю.М. Педагогіка: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 372 с.
 3. Концепція «Нова українська школа». Київ, 2016. 34 с.
 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. Kиїв: Знання, 2008. 447 с.
 5. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. Kиїв: Видавничий Дім «Слово», 2015. 632с.
 6. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання: підручник. Київ: ЦП «Компринг», 2019. 376 с.
 7. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг.ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с
 8. Пащенко М., Красноштан І. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 228 с.

Додаткова

 1. Аненкова І.П., Байдан М.А., Горчакова A., Руссол В.М. Педагогіка: модульний курс [текст]: навчальний посібник. Львів: «Новий Світ –2000», 2011. 567 с.
 2. Васянович Г.П. Педагогічна естетика : навч. посіб. Львів: Норма, 2021. 464 с.
 3. Замашкіна О.Д. Педагогіка сімейного виховання: навч. посіб. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. 400 с.
 4. Ковальчук Л.О. Моделювання науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с.
 5. Кузьмінський А.І., Омелянєнко B.JI. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч.посіб. Kиїв: Знання, 2006. 311с.
 6. Мельничук С.Г. Педагогіка (теорія виховання): навч.посіб. Kиїв: Видавничий Дім «Слово», 2012. 288 с.
 7. Омеляненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навч. посіб. Kиїв: Знання, 2008. 391 с.
 8. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: навч. посіб. Рівне: Волинські обереги, 2013. 168 с.
 9. Пащенко М.І. Педагогіка: навч. посіб. Kиїв: «Центр навчальної літератури», 2014. 228 с.
 10. Сімейна педагогіка. Тематика практичних занять та завдань самостійної роботи для студентів спеціальності 013 Початкова освівта / Укл. Скорик Т.В. Чернігів : НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2019. 80 с.
 11. Типові освітні програми для закладів загальної освіти: 1-2 та 3-4 класи. Київ: Видавництво «Світоч», 2019. 336 с.
 12. Фізеші О.Й. Педагіка: навч. посіб. Київ: Кондор- Видавництво, 2015. 390 с.
 13. Швай Р.І. Педагогіка творчості: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 200 с.

Інформаційні ресурси

http://www.pedagogika/etnopedagogika_narodna_pedagogika

http://www.edagogika/vstup_sutnist_narodnoji_pedagogiki_ta_etnopedagogiki/6-1-0-133

http://www.novapedahohika.com/noloms-1503-1.html

http://pidruchniki.com/13121009/pedagogika/obyekt_predmet_funktsiyi_zavdannya_pedagogiki

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Загальна педагогіка 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус