Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Нестер М. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Нестер М. В.
ДШВ-12Нестер М. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основна мата вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” – сформувати у студентів цілісне уявлення про заклад вищої освіти, знання про організаційно-управлінські аспекти їхньої фахової підготовки до майбутньої професійної діяльності. Розкрити перед студентами перспективи і шляхи оволодіння професійною діяльністю вихователя дітей дошкільного віку.

Предметом курсу є розкриття особливостей організації педагогічного процесу в закладі вищої освіти; розуміння особливостей діяльності педагога зі спеціальності 012 — дошкільна освіта.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • сформувати знання про державні та нормативні документи відповідно до програми навчального курсу;
  • допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;
  • розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;
  • надати уявлення про самостійну роботу студентів, сформувати вміння працювати з науковою та науково-методичною літературою;
  • подати дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;
  • привернути увагу студентів до значення самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;
  • ознайомити з нормативними документами, що визначають, діяльність дошкільного закладу освіти;
  • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

Студент набуде компетентності:

  1. Загальні:

агально – культурна ерудиція, широке коло інтересів;

-розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.

береження національних духовних традицій;

датність до реалізації прав і обов’язків громадянина України;

датність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури мовлення;

датність до міжособистісного спілкування;

датність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності;

здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання;

датність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку;

спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізації;

-прагнення до особистісного професійного успіху.

  1. Фахові:

здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів.

-володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати.

-застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей.

-здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку.

-здатність і готовність організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти.

-забезпечувати гармонійні умови для самоцінних видів дитячої діяльності;

-здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, фахові уміння і навички у професійній діяльності;

-здатність створювати розвивальне середовище виховання,навчання і розвитку дитини.

-впроваджувати інноваційні технології, що відповідають запитам суспільства, потребам та інтересам дітей з метою формування дошкільної зрілості.

Програмні результати навчання:

– розуміння значущості обраної професії;

– сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості;

– здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес дошкільного навчального закладу;

– володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності;

– володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та сім’ї;

– готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань;

– уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань;

– здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу “Вступ до спеціальності” / Укладач О.В.Більська. – Вінниця : ТД “Эдельвейс и К”, 2012.-296 с.-С. 16-18

2. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посібник / Д.С.Мазоха. – К.: Центр навч. літ.,2005. – 168 с. – С. 11-26, 26-36.

3. Мешко Г.М. Курс “Вступ до педагогічної професії” в системі підготовки майбутніх учителівдо здоров’язбережувальної діяльності / Г.М.Мешко // Педагогічний альманах. – 2014.- Вип.21.-С.80-85.

4. Щербакова К. Вступ до спеціальності. Навчально-методичний посібник / Катерина Щербакова, Лілія Макаренко. – 3-є вид., оновлене, доповнене. – Львів: Видавництво “Новий Світ — 2000”.-2019.-215 с.

Допоміжна:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / науковий керівник: А.Богуш. / Спецвипуск журналу «Вихователь методист дошкільного закладу», 2012.

2. Білан О. та ін. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.Білан та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 264 с.

3. Державна національна програма ,,Освіта (Україна ХХІ сторіття) (1993р.).

4. Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. //ДВ, 2011, № 9, ст.12-19.

5. Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник. / упоряд. Лохвицька Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 208 с.

6. Духовність педагога – майбутнє України: колективна монографія, упорядник Бородій Д. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005.

7. Загородня Л, Тітаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2010. – 319 с.

8. Закон України ,,Про дошкільну освіту.

9. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя. //Дошкільне виховання. – 2005. – № 2. – С. 9-10.

10. Лисенко Н., Кирста Н. Педагогіка українського дошкілля: у 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 2006. – Ч. 1. – 302 с.

11. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка: Довідник / за ред. Д.І.Бородій – Львів: Модерн, 2010. – 196 ст.

12. Стельмахович М. Плекаймо наше українське дошкілля. //Дошкільне виховання. – 1996. – №1. – С. 4 – 5.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. https://osvita.ua/legislation/law/2235/ (про вищу освіту)

2. http://pedcollege.lnu.edu.ua/ (сайт коледжу)

3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti (державні стандарти та їх функції)

4. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci (щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти)

Матеріали

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

Питання  до заліку з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І-го курсу спеціальності  «Дошкільна  освіта»

1. Предмет, мета, задачі вивчення курсу “Втуп до спеціальності”.
2. Вища освіта в Україні та принципи її організації.
3. Структура закладу вищої освіти.
4. Управління закладом вищої освіти.
5. Типи та форми організації самостійної роботи в ЗВО.
6. Шляхи пошуку інформації.
7. Загальна характеристика педагогічної професії. ЇЇ становлення і розвиток.
8. Особливості педагогічної професії.
9. Види педагогічної діяльності. Суть кожного з них.
10. Структура педагогічної діяльності. Подати структуру схематично, розкрити суть основних компонентів.
11. Стилі педагогічної діяльності. Найважливіші чинники, що впливають на формування стилю.
12. Вибір професії – важливий етап у становленні особистості.
13. Педагогічна культура як вищий вияв професіоналізму педагога. Її основні компоненти.
14. Професійна компетентність педагога в системі дошкільної освіти.
15. Особистісні якості вихователя.
16. Педагогічні здібності, які необхідні для успішного здійснення педагогічної діяльності.
17. Якості особистості педагога.
18. Педагогічна майстерність – результат педагогічного досвіду і творчого саморозвитку.складова особистості педагога.
19. Педагогічні здібності як невід’ємна складова особистості педагога.
20. Професійно значимі якості педагога, професійні протипоказання.
21. Вимоги до вихователя закладу дошкільної освіти на сучасному етапі.
22. Система підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні.
23. Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.
24. Форми організації навчання у ВНЗ (форми навчального процесу, форми контролю та оцінювання знань, умінь та навичок).
25. Навчальний план. Основні цикли дисциплін, їх значення.
26. Професійне самовиховання у системі підготовки майбутнього педагога.
27. Етапи самовиховання. Методи та прийоми самовиховання.
28. Спілкування як основа педагогічної професії. Вимоги до педагогічного спілкування.
29. Структура педагогічного спілкування. Суть кожного етапу спілкування.
30. Функції педагогічного спілкування, їх реалізація вихователем закладу дошкільної освіти.
31. Стилі педагогічного спілкування. Поняття індивідуального стилю.
32. Педагогічний конфлікт і причини його виникнення.
33. Поведінка педагога в конфліктній ситуації.
34. Вікова періодизація дошкільного дитинства. Загальна характеристика кожного вікового періоду.
35. Заклад дошкільної освіти, його повноваження. Типи закладів дошкільної освіти.
36. Типізування груп у ЗДО, їх характеристика.
37. Нормативні документи, що визначають діяльність ЗДО.
38. Закон України «Про дошкільну освіту». Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі.
39. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
40. Програми навчання і виховання дітей у сучасних закладах дошкільної освіти.
41. Програми навчання і виховання дітей у сучасних закладах дошкільної освіти (регіональні освітні програми, програма «Українське довкілля»).
42. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
43. Проблеми дитинства на сучасному етапі.
44. Основні завдання створення зони європейської вищої освіти (цілі Болонського процесу).
45. Суть та види лекцій у вищому навчальному закладі.
46. Суть та основні завдання педагогічної практики в процесі підготовки фахівців.
47. Семінарські та практичні заняття у вищому навчальному закладі.
48. Права та обовязки студента вищого навчального закладу.
49. Демократичний стиль педагогічного спілкування.
50. Авторитарний стиль педагогічного спілкування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму