Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Нестер М. В.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Нестер М. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

       Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є засвоєння здобувачами освіти знань про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомлення з основними компетенціями вихователя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного процесу у ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи здобувачів, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя

     Предметом курсу є розкриття особливостей організації педагогічного процесу в закладі вищої освіти; розуміння особливостей діяльності педагога зі спеціальності 012 — дошкільна освіта.

     Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • сформувати знання про державні та нормативні документи відповідно до програми навчального курсу;
 • допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;
 • розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;
 • надати уявлення про самостійну роботу студентів, сформувати вміння працювати з науковою та науково-методичною літературою;
 • подати дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;
 • привернути увагу студентів до значення  самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;
 • ознайомити з нормативними документами, що визначають, діяльність дошкільного закладу освіти;
 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

Студент набуде компетентності

      Загальні компетентності:

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

     Спеціальні компетентності:

СК 1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК 8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

СК 13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

     Результати навчання:

РН 2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН 4 Окреслювати завдання, форми взаємодії «родина – заклад дошкільної освіти – початкова школа» та їх реалізації в умовах закладу дошкільної освіти.

РН 7 Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної освіти.

РН 13 Знати нормативно-правові документи, законодавчі акти у сфері дошкільної освіти і використовувати їх у практичній діяльності.

РН 16 Володіти методиками та технологіями зони актуального та ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку різного рівня розвитку.

РН 19Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Бути вчителем: навч. посіб. з курсу «Вступ до спеціальності»: за ред.: О.В.Більська. Вінниця : ТД «Эдельвейс и К», 2012. 296 с.
 2. Мешко Г.М. Курс «Вступ до педагогічної професії» в системі підготовки майбутніх учителівдо здоров’язбережувальної діяльності: Педагогічний альманах. 2014. Вип. 21. 80-85 с.
 3. Щербакова К. Вступ до спеціальності: навч.-метод. посіб. 3-є вид., оновлене, доповнене. Львів: Видавництво «Новий Світ», 2019. 215 с.

Допоміжна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: за ред; А.Богуш. Спецвипуск журналу «Вихователь методист дошкільного закладу», 2012.
 2. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»: Тернопіль: Мандрівець, 2017. 264 с.
 3. Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. Дошкільне Виховання. 2011. № 9. С. 12-19.
 4. Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довід. / упоряд. Лохвицька Л. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 208 с.
 5. Загородня Л, Тітаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2010. 319 с.
 6. Закон України «Про дошкільну освіту».
 7. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка: довідник / за ред.: Д.І.Бородій. Львів: Модерн, 2010. 196 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Про вищу освіту: https://osvita.ua/legislation/law/2235/
 2. Сайт коледжу:https://pedcollege.lnu.edu.ua/
 3. Державні стандарти та їх функції: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

      4. Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci

Матеріали

Питання  до заліку з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І-го курсу спеціальності  «Дошкільна  освіта»

1. Предмет, мета, задачі вивчення курсу “Втуп до спеціальності”.
2. Вища освіта в Україні та принципи її організації.
3. Структура закладу вищої освіти.
4. Управління закладом вищої освіти.
5. Типи та форми організації самостійної роботи в ЗВО.
6. Шляхи пошуку інформації.
7. Загальна характеристика педагогічної професії. ЇЇ становлення і розвиток.
8. Особливості педагогічної професії.
9. Види педагогічної діяльності. Суть кожного з них.
10. Структура педагогічної діяльності. Подати структуру схематично, розкрити суть основних компонентів.
11. Стилі педагогічної діяльності. Найважливіші чинники, що впливають на формування стилю.
12. Вибір професії – важливий етап у становленні особистості.
13. Педагогічна культура як вищий вияв професіоналізму педагога. Її основні компоненти.
14. Професійна компетентність педагога в системі дошкільної освіти.
15. Особистісні якості вихователя.
16. Педагогічні здібності, які необхідні для успішного здійснення педагогічної діяльності.
17. Якості особистості педагога.
18. Педагогічна майстерність – результат педагогічного досвіду і творчого саморозвитку.складова особистості педагога.
19. Педагогічні здібності як невід’ємна складова особистості педагога.
20. Професійно значимі якості педагога, професійні протипоказання.
21. Вимоги до вихователя закладу дошкільної освіти на сучасному етапі.
22. Система підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні.
23. Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.
24. Форми організації навчання у ВНЗ (форми навчального процесу, форми контролю та оцінювання знань, умінь та навичок).
25. Навчальний план. Основні цикли дисциплін, їх значення.
26. Професійне самовиховання у системі підготовки майбутнього педагога.
27. Етапи самовиховання. Методи та прийоми самовиховання.
28. Спілкування як основа педагогічної професії. Вимоги до педагогічного спілкування.
29. Структура педагогічного спілкування. Суть кожного етапу спілкування.
30. Функції педагогічного спілкування, їх реалізація вихователем закладу дошкільної освіти.
31. Стилі педагогічного спілкування. Поняття індивідуального стилю.
32. Педагогічний конфлікт і причини його виникнення.
33. Поведінка педагога в конфліктній ситуації.
34. Вікова періодизація дошкільного дитинства. Загальна характеристика кожного вікового періоду.
35. Заклад дошкільної освіти, його повноваження. Типи закладів дошкільної освіти.
36. Типізування груп у ЗДО, їх характеристика.
37. Нормативні документи, що визначають діяльність ЗДО.
38. Закон України «Про дошкільну освіту». Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі.
39. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
40. Програми навчання і виховання дітей у сучасних закладах дошкільної освіти.
41. Програми навчання і виховання дітей у сучасних закладах дошкільної освіти (регіональні освітні програми, програма «Українське довкілля»).
42. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
43. Проблеми дитинства на сучасному етапі.
44. Основні завдання створення зони європейської вищої освіти (цілі Болонського процесу).
45. Суть та види лекцій у вищому навчальному закладі.
46. Суть та основні завдання педагогічної практики в процесі підготовки фахівців.
47. Семінарські та практичні заняття у вищому навчальному закладі.
48. Права та обовязки студента вищого навчального закладу.
49. Демократичний стиль педагогічного спілкування.
50. Авторитарний стиль педагогічного спілкування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни Вступ до спеціальності

Завантажити силабус