Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Нестер М. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Кос Л. В.
ДШВ-12Нестер М. В.

Опис курсу

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є: розкрити перед студентами перспективи і шляхи оволодіння професійною діяльністю вихователя дітей дошкільного віку, сприяти підготовці першокурсників до сприйняття навчального матеріалу кожної дисципліни та проходження педагогічної практики.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;
 • розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;
 • подати дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;
 • привернути увагу студентів до значення  самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;
 • ознайомити з нормативними документами, що визначають, діяльність дошкільного закладу освіти;
 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.
 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

 

знати:

 • основні форми організації навчально-виховного процесу у вузі, свої права та обов’язки;
 • структуру навчального плану, перспективу вивчення навчальних дисциплін;
 • особливості організації самостійної роботи;
 • функції педагога відносно дітей дошкільного віку, які виховуються в закладах дошкільної освіти різного типу;
 • форми, методи та шляхи роботи вихователя щодо вихованців та їх батьків.

вміти:

 • раціонально організовувати навчальний час відповідно до вимог навчально-виховного процесу;
 • конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до практичних і семінарських занять;
 • класифікувати заклади дошкільної освіти з урахуванням їх завдань;
 • вміти користуватися періодичними виданнями, знаходити необхідну літературу відповідно до теми;
 • адаптуватися до умов навчання у вузі, специфіки його організації;
 • формувати своє педагогічне мислення, професійне переконання.

Рекомендована література

Базова:

 1. Мазоха. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посіб. – К.: Центр навч. літ.,2005. – 168 с.
 2. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с.

Допоміжна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / науковий керівник: А.Богуш. / Спецвипуск журналу «Вихователь методист дошкільного закладу», 2012.
 2. Білан О. та ін. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.Білан та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
 3. Державна національна програма ,,Освіта“ (Україна ХХІ сторіття) (1993р.).
 4. Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. //ДВ, 2011, № 9, ст.12-19.
 5. Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник. / упоряд. Лохвицька Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 208 с.
 6. Духовність педагога – майбутнє України: колективна монографія, упорядник Бородій Д. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005.
 7. Загородня Л, Тітаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2010. – 319 с.
 8. Закон України ,,Про дошкільну освіту”.
 9. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя. //Дошкільне виховання. – 2005. – № 2. – С. 9-10.
 10. Лисенко Н., Кирста Н. Педагогіка українського дошкілля: у 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 2006. – Ч. 1. – 302 с.
 11. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка: Довідник / за ред. Д.І.Бородій – Львів: Модерн, 2010. – 196 ст. (176-181).
 12. Стельмахович М. Плекаймо наше українське дошкілля. //Дошкільне виховання. – 1996. – №1. – С. 4 – 5.

 

 

 

Матеріали

Питання  до іспиту

з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І-го курсу спеціальності  «Дошкільна  освіта»

 1. Загальна характеристика педагогічної професії. ЇЇ становлення і розвиток.
 2. Особливості педагогічної професії.
 3. Види педагогічної діяльності. Суть кожного з них.
 4. Структура педагогічної діяльності. Подати структуру схематично, розкрити суть основних компонентів.
 5. Стилі педагогічної діяльності. Найважливіші чинники, що впливають на формування стилю.
 6. Вибір професії – важливий етап у становленні особистості.
 7. Педагогічна культура як вищий вияв професіоналізму педагога. Її основні компоненти.
 8. Педагогічні здібності, які необхідні для успішного здійснення педагогічної діяльності.
 9. Педагогічна майстерність – результат педагогічного досвіду і творчого саморозвитку.
 10. Професійно значимі якості педагога, професійні протипоказання.
 11. Вимоги до вихователя дошкільного навчального закладу на сучасному етапі.
 12. Система підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні.
 13. Педагогічний коледж Львівського національного університету.
 14. Форми організації навчання у ВНЗ (форми навчального процесу, форми контролю та оцінювання знань, умінь та навичок).
 15. Навчальний план. Основні цикли дисциплін, їх значення.
 16. Професійне самовиховання у системі підготовки майбутнього педагога.
 17. Етапи самовиховання. Методи та прийоми самовиховання.
 18. Спілкування як основа педагогічної професії. Вимоги до педагогічного спілкування.
 19. Структура педагогічного спілкування. Суть кожного етапу спілкування.
 20. Функції педагогічного спілкування, їх реалізація вихователем дошкільного навчального закладу.
 21. Стилі педагогічного спілкування. Поняття індивідуального стилю.
 22. Педагогічний конфлікт і причини його виникнення.
 23. Поведінка педагога в конфліктній ситуації.
 24. Вікова періодизація дошкільного дитинства. Загальна характеристика кожного вікового періоду.
 25. Дошкільний навчальний заклад, його повноваження.
 26. Типи дошкільних навчальних закладів.
 27. ДНЗ, група з пріоритетним художньо-естетичним спрямуванням освітньо-виховного процесу.
 28. ДНЗ, група з пріоритетним фізкультурно-оздоровчим спрямуванням освітньо-виховного процесу.
 29. Типізування груп у ДНЗ, їх характеристика.
 30. Навчально-виховний комплекс: дитячий садок – початкова школа, його характеристика.
 31. Нормативні документи, що визначають діяльність ДНЗ.
 32. Закон України «Про дошкільну освіту». Державна політика в сфері дошкільної освіти.
 33. Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі (за Законом України «Про дошкільну освіту»).
 34. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
 35. Програми навчання і виховання дітей у сучасних дошкільних закладах .
 36. Програми навчання і виховання дітей у сучасних дошкільних закладах (регіональні освітні програми, програма «Українське довкілля»).
 37. Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі». Новизна програми.
 38. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
 39. Виробничі функції та типові задачі професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку (охорона життя та здоров’я дітей, освітньо-виховна).
 40. Виробничі функції та типові задачі професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку (організаційно-педагогічна, дослідницька).
 41. Виробничі функції та типові задачі професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку (прогностична, самовдосконалення).
 42. Проблеми дитинства на сучасному етапі.
 43. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця спеціальності «Дошкільна освіта».
 44. Основні завдання створення зони європейської вищої освіти (цілі Болонського процесу).
 45. Суть та види лекцій у вищому навчальному закладі.
 46. Суть та основні завдання педагогічної практики в процесі підготовки фахівців.
 47. Семінарські та практичні заняття у вищому навчальному закладі.
 48. Права та обов’язки студента вищого навчального закладу.
 49. Демократичний стиль педагогічного спілкування.
 50. Авторитарний стиль педагогічного спілкування.

 

Практичні завдання

 1. Який стиль педагогічного спілкування Ви оберете? Чому?
 2. Використовуючи навчальний план, назвіть предмети, які Ви будете вивчати у Педколеджі.
 3. Назвіть особливості навчання у вищому навчальному закладі.
 4. У чому відмінність між адаптацією у вищому навчальному закладі та адаптацією дитини у ДНЗ?
 5. Яких правил ведення конспекту Ви дотримуєтесь?
 6. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Який освітньо-кваліфікаційний рівень здобуваєте Ви?
 7. Як готуватися до іспитів та заліків?
 8. Чим зумовлена поява нових типів закладів дошкільної освіти в Україні?
 9. У чому принципова відмінність українського національного дошкілля і практики дошкільного виховання в Україні за радянських часів?
 10. У чому полягають особливості педагогічної професії?
 11. Які особистісні риси педагога сприяють ефективному педагогічному спілкуванню?
 12. Назвіть основні причини оновлення змісту дошкільної освіти.
 13. Прокоментуйте вислів Л.Толстого: “Учитель, який поєднує в собі любов до справи та учнів, є досконалим учителем”.
 14. Прокоментуйте вислів В.Сухомлинського: ”Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця людської мудрості”.
 15. Прокоментуйте вислів Г.Сковороди: ,,Довго вчись сам, якщо хочеш навчати інших”.
 16. Прокоментуйте вислів Софії Русової: ,,Учитель повинен бути не якимсь ремісником, а апостолом правди і науки, який має перед собою не лише матеріальну нагороду за працю, а велике гуманне завдання ”.
 17. Що означає володіти культурою навчальної праці?
 18. Як Ви розумієте поняття ,,педагогічний такт”?
 19. На які групи поділяються якості притаманні педагогові?
 20. Як ви думаєте, педагогами народжуються чи педагогами стають? Відповідь обґрунтуйте.
 21. Яке значення має самостійна робота студентів у структурі їх професійної підготовки?
 22. Які особистісні риси педагога сприяють ефективному педагогічному спілкуванню?
 23. Дайте визначення дошкільного навчального закладу, визначіть його повноваження (за Законом України ,,Про дошкільну освіту”).
 24. Дайте порівняльну психолого-педагогічну характеристику молодшого та старшого дошкільника.
 25. Як Ви розумієте поняття ,,педагогічна культура”?

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму