Співи та методика музичного виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326Каспрук І. М.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328ДШВ-21Каспрук І. М.
Каспрук І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Співи та методика музичного

виховання» є :

 • забезпечення теоретичної підготовки студентів з основ музичної грамоти, музичної літератури;
 • всебічна підготовка фахівців до роботи у закладах дошкільної освіти через прилучення їх до світу музичного мистецтва;
 • розвиток здатності відчувати і розуміти музику;
 • творчо застосовувати одержані знання і вміння, свій музичний досвід у повсякденному вихованні дітей.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання з теорії музики, музичної літератури та музичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Співи та методика музичного

виховання» є:

– ознайомлення студентів з основами теорії музики, з музичними творами різних жанрів;

–   оволодіння необхідними знаннями, вміннями і навичками хорового співу;

– формування у студентів відповідного теоретичного рівня розуміння  значення музики у системі всебічного розвитку дітей та методів роботи з музичного виховання дошкільників;

–  сприяння виробленню у студентів умінь і навичок у застосуванні теоретичних знань на практиці, організації та керівництві музичної діяльності дітей;

– розвиток творчих музично-пізнавальних здібностей студентів, формування світогляду,   морально-естетичного ставлення до життя.

Заплановані результати навчання: в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • основи теорії музики та музичні жанри;
 • соціальну цінність української музики та її єдність зі світовою музичною культурою;
 • основи хорового співу;
 • організацію та планування музично-виховної роботи у ЗДО та роль вихователя в цьому;
 • вікові можливості музичного розвитку дітей дошкільного віку;
 • методи і прийоми навчання дітей співу, музично-ритмічних рухів, гри на музичних інструментах, слухання музики;
 • методи залучення батьків до співпраці з питань музичного розвитку дітей;
 • відповідний обсяг необхідного музичного матеріалу для різних вікових груп дітей: пісні, ігри, хороводи, музично-ритмічні вправи.

Вміти:

– зацікавити дітей музикою, виявляти і розвивати музично-творчі здібності  дітей;

– залучати дошкільників до різних видів музичної діяльності і керувати нею;

– організовувати та проводити свята і розваги для дітей різних вікових груп;

– формувати у дошкільників художньо-естетичний смак;

– виразно співати, ритмічно рухатись під музику;

– використовувати науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних

педагогів з питань музично-естетичного виховання дітей.

Студент набуде компетентностей:

Загальних:

ЗК 1 Здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободлюдини і громадянина в Україні.

ЗК 3 Здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатності використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 6 Здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 8 Здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальних:

СК 1 Здатності до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 9 Здатності до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК 11 Здатності до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 12 Здатності до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатності до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН 7 Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної освіти.

РН 14 Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 16 Володіти методиками та технологіями зони актуального та ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку різного рівня розвитку.

РН 17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

РН 19 Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна

 1. Газіна І.О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник. К.- Подільський: Аксіома, 2012. 256 с.
 2. Гелунова А.М., Чиркіна В.В. У світі музики. Розробки занять для дітей 4-6 років: посібник. Харків: Основа, 2009. 332 с.
 3. Калашник М.О. Уроки елементарної теорії музики: навч. посібн. Харків: Фактор, 2011. 352с.
 4. Поплавська Ю. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навч.-метод. посіб. Вінниця: Нова книга, 2007. 128с.

5.Романюк І. А. Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2014.  280 с.

6.Степанова Т.М., Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку: монографія. Київ: Слово, 2012. 256с.

 1. Юцевич Ю. Є.Музика: словник-довідник. Тернопіль: Богдан, 2009. 352 с.

Допоміжна

 1. Андренко Н.В., Сорокопуд І.М., Щербак А.М. Музична діяльність майбутнього першокласника. Методичний аспект: посібн. Харків: Ранок, 2012. 144 с.
 2. Богуш А.М, Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч.посібн. Вид. 2-ге переробл. і доповнен. Київ: Вища школа, 2002. 407 с.
 3. Вільчковський Е.С., Денисенко О.І.., Шевченко Ю.М. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку: посібн. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 128 с.
 4. Вовк Т. І. Патріотичне виховання дошкільників на музичних заняттях. Музичний керівник. 2015. №3. С. 4.
 5. Вотаманюк Т.М. Роль родини в музичному вихованні дітей. Палітра педагога. 2009. №3. С. 26-31.
 6. Власова О.Б. Музичні розваги в днз як передумова організації музично-дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013.Випуск 110. С. 119-121. URL: http://nbuv.qov.ua/j-pdt/VchdpuP-201311037pd.
 7. 7. Горбенко Н. С. Музичні привітання як засіб розвитку дитячого голосу та творчих здібностей молодших школярів. Музичний керівник. №3. С. 35-37.
 8. Каспрук І.М. Свята і розваги в дошкільному навчальному закладі: метод. посібн. Львів: Растр-7, 2015. 100с.
 9. Катрук А.О. Формування творчих здібностей дітей за допомогою музично-ритмічних  рухів. Музичний керівник. 2015.  №4.  С. 4.
 10. Левчук Я.І. Українські народні дитячі інструменти: гра музикою чи музикування грою. Музичний керівник. 2013. № 3. С. 4.
 11. Музика: Дитяча енциклопедія / Автор-упорядник А. В. Кленов Київ: Школа, 2005. 367 с.
 12. Музика як вид мистецтва. – URL: studopedia. org/10 –165966.html .
 13. Науменко Т. І. Музичне виховання дошкільників засобами українського фольклору: конспект лекцій. АПН України, Інститут педагогіки. Київ, 2008. 115 с.
 14. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку „Радість творчості” / Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 72 с.
 15. Реброва Н.М. Пісні – забави на музичних заняттях з молодшими дошкільниками. Музичний керівник. 2012. №8. С. 18-21.
 16. Романюк І. А. Музичний куточок в дошкільному навчальному закладі. Музичний керівник. 2013. №7. С. 27-32.
 17. Самбор Л. В. Музично-дидактичні ігри на музичних заняттях. Музичний керівник. 2014. №11. С. 4-10.
 18. Суховерська О. Рухливі забави та ігри з мелодіями й примовками. Львів: Свічадо, 2011. 128 с.
 19. Шевчук О.М. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей: методичні рекомендації. Дошкільне виховання. 2000. №2, №3 С. 6-7.
 20. Шуть М.М. Музичне оформлення дитячого свята. Музичний керівник. 2013. №7. С. 4-9.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус