Соціальна психологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Михайлишин Р. Р.ДШС-11
326Михайлишин Р. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Михайлишин Р. Р.
328ДШС-21Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни: отримання студентами системи знань з психологічних закономірностей соціальної поведінки окремої особистості та групи, психологічних механізмів спілкування й взаємодії людей у соціумі, формування уявлень щодо психології соціальних явищ і процесів.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • розуміння предмету, методів і завдань соціальної психології як науки, специфіка соціально-психологічного знання, складності його будови, зв’язку між різними предметними сферами соціальної психології;
 • знання основних соціально-педагогічних закономірностей спілкування та взаємодії людей у соціумі;
 • розуміння психологічних закономірностей формування та функціонування соціальних груп;
 • усвідомлення необхідності комплексного підходу до вивчення людини, важливості вивчення її соціально-психологічних особливостей;
 • розвиток практичних умінь вивчення особливостей взаємозв’язку особистості та суспільства, соціально-психологічних особливостей особистості, закономірностей соціального розвитку особистості, становлення та функціонування великих і малих соціальних груп.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

 • методологічні основи сучасної вітчизняної та зарубіжної соціальної психології;
 • етапи розвитку соціальної психології;
 • основні напрями, підходи, теорії в соціальній психології;
 • сучасні тенденції розвитку соціально-психологічних знань;
 • методи вивчення особистості, соціальної поведінки,соціальних впливів;
 • механізми групоутворення та групової динаміки;
 • психологію спілкування та міжособистісної взаємодії в групі;методи соціально-психологічного дослідження.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:

 • пояснити місце соціальної психології у системі наук;
 • володіти системою теоретичних знань з основних розділів соціальної психології;
 • використовувати методи соціальної психології на практиці;
 • виявляти механізми соціальної взаємодії;
 • аналізувати психологічну структуру групи: лідерство, відповідальність, перспектива, активність;
 • виявляти соціальні ролі в групі та їх розподіл між членами групи, визначати лідерську структуру групи;
 • діагностувати та корегувати психологічний клімат у колективі, аналізуючи конфліктні ситуації;
 • виявляти фактори та механізми впливу на соціалізацію особистості;
 • застосовувати засоби психологічного впливу у міжособистісному спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких

компетентностей:

Інтегральна компитентність:

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

Загальні:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні:

СК 1. Здатність розуміти сутність, напрямки та види соціальної роботи.

СК 4.  Здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 8. Здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним групам клієнтів.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК.12. Здатність дотримуватися етики професійного спілкування і стандартів соціальної роботи.

    Результати навчання:

РН 1.Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 3.Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності.

РН 4. Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп.

РН 5.Застосовувати етичні принцип  і стандарти соціальної роботи у професійній діяльності.

РН 11. Аргументувати шляхи подолання проблем та обирати методи їх розв’язання.

Рекомендована література

Основна

 1. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.-метод. посіб. Київ: Каравелла, 2009. 216 с.
 2. Закалюк Г.М. Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посі. Львів: Львів: Видавництво: Львівська політехніка, 2018. 132 с.
 3. Козлова О.А. Соціальна психологія особистості та спілкування : практикум: Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 172 с.
 4. Михайлишин Р. Спілкування як феномен соціальної психології. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми й перспективи: матеріали V міжвузівської наук.- практ. конф. Хмельницький, 2021. С. 110-113.
 5. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008.  688 с.
 6. Основи соціальної психології: підручник / за ред. М.М. Слюсаревського. Київ: Талком, 2018. 580 с.
 7. Поліщук В.М. Соціальна психологія: навч. посіб. Суми: ВТД Університетська книга», 2014. 217 с.
 8. Слюсаревський М.М., Хазратова Н.В. Соціальна психологія: навч. посіб. Львів: Видавництво: Львівська політехніка, 2019. 352 с.
 9. Соціальна психологія: навч.посіб для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко та ін. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с.
 10. Татенко В.О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктивно-вчинковий підхід: монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. 140 с.
 11. Шахова О.Т. Соціальна психологія особистості: навч. посіб. Харків: «Контраст», 2019. 116 с.

Додаткова

 1. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс. Київ: МАУП, 2003. 200 с.
 2. Бігун Н.І. Соціальна психологія: навч.-метод.комплекс дисципліни. Кам’янець-Подільсмький : Медобори, 2006. 108 с.
 3. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник для ст-в вузів. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 398 с.
 4. Волянська О.В. Соціальна психологія: навч. посіб. Київ: «Знання», 2008. 275 с.
 5. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та експериментальних умовах : навч. посіб. Київ : Ніка-Центр, 2009. 580 с.
 6. Лубнович І. Соціальна психологія масової комунікації : підручник. Львів: ПАІС, 2013. 252 с.
 7. Малкова Г.М. Соціальна психологія: план-конспект лекцій і семінарів. Київ, 2016. 133 с.
 8. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 446 с.
 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2005. 448 с.
 10. Основи соціальної психології: навч. посіб. / за ред. М.М. Слюсаревського. Київ: Міленіум, 2008. 130 с.
 11. Партика Н.В. Психологія конфліктів: навч.посіб. Львів: Видавництво: Львівська політехніка, 2019. 132 с.
 12. Слюсаревський М.М., Теоретичні напрями соціальної психології: навч. посіб. Львів: Видавництво: Львівська політехніка, 2020. 104 с.
 13. Циба В.Т. Соціальна психологія: навч. посіб. Полтава: Дивосвіт, 2009. 335 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180703&at=exc&n=0
 2. http://studentam.net.ua/content/view/3171/86/
 3. http://uadoc.zavantag.com/text/11928/index-1.html?page=7
 4. ukrweb.net– Навчально-пізнавальна бібліотека.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна психологія 1 курс 2024-2025 н.р

Завантажити силабус

Силабус: Соціальна психологія 2 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус