Патопсихологія

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Гриньо Л. Я.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Патопсихологія» є формування теоретичних уявлень про механізми виникнення, функціонування та розвитку патологічних станів психіки; формування навичок застосування методів патопсихологічного дослідження, проведення патопсихологічного експерименту, складання патопсихологічного висновку, диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів; розширення наукових уявлень про принципи та основні напрями патопсихологічних досліджень.

   Предмет: теорія і практика  розвитку патологічних станів психіки

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення особливостей виникнення та протікання відхилень у психічному розвитку людини.
 • оволодіннянавичками планування патопсихологічного дослідження, обробки й інтерпретації результатів;
 • ознайомлення з формами та механізмами порушень окремих психічних процесів, свідомості та самосвідомості;
 • розробка заходів зпсихотерапії з урахуванням особливостей реабілітації особистості

Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 знати:

 • основні категорії патопсихології;
 • історичних передумов та перспектив розвитку патопсихології;
 • види порушень психіки;
 • вікові особливості порушень психіки;
 • основні методи психологічної допомоги.

Вміти:

 • аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу;
 • надавати фахову допомогу особам з відхиленнями у психічному розвитку.
 • Володіти практичними навичками та вміннями  при застосуванні патопсихологічних діагностичних методик, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Герасименко Л.О., Скрипніков А.М., Ісаков Р.І.. Психогенні психічні розлади: навчально-методичний посібник. Київ: Медицина, 2021. 364с.
 2. Ільїна Н.М. Клінічна психологія: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2020. 163с.
 3. Мартнюк А.І. Патопсихологія: навчальний посібник.Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 208с.

 Допоміжна:

 1. Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальнох поведінки: навчальний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2016. 44с.
 2. Войтко В. Професійна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки: збірник корекційних програм. КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2017.140с.
 3. Долинська Л.В., Скрипченко О.В., Огороднійчук З.В. Загальна психологія. Харків: Каровела, 2019. 464с.
 4. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 388с.
 5. Закалик Г.М., Терлецька Ю.М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник. Львів: Видавництво львівської політехніки, 2016. 156с.
 6. Молчанова О. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою: методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2016. 64с.
 7. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 8. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с.
 9. Чеборенко В.Ф. , Снітко І.Ю. Психоогічний супровід дітей старшого дошкільного віку. Кропивницький: КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2019. 44с.
 10. Чеборенко В.Ф. , Мирська А.А. Психосоціальна підтримка дітей у кризовий ситуаціях: методичні рекомендації. Кропивницький: КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2019. 44с.

Інтернет ресурси:

 https://abzats-bookshop.com.ua/psihogenni-psihichni-rozladi-navchalno-metodichnij-posibnik-lo-gerasimenko-am-skripnikov-ri-isakov-2021.

https://www.yakaboo.ua/ua/patopsihologija.html?gclid=CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYVmvmPMYyHsuWDYmjfmEBiRrgWpz4-L3HFU9gSpstEqaQEiVW_vcmhoCmskQAvD_BwE

https://www.yakaboo.ua/ua/zagal-na-psihologija-teoretichnij-kurs.html?gclid=CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYULOEwGwO0SWcloJTdLWfKr6sAYdxaDsNWnVWnmYIsaOgMXZn5_Z5BoCbFAQAvD_BwE

https://mybook.biz.ua/obschaya-psihologiya/zagalna-psihologiya-153415/

Матеріали

Самостійна робота

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

К-сть

Год.

1. Психічне захворювання: поняття, причини та рівні. 4
2. Проективні методи в патопсихології. 4
3. Рекомендації до складання  висновку патопсихологічного дослідження. 4
4. Методи дослідження розладів уваги. 4
5. Кількісні і якісні порушення пам’яті. 4
6. Види мовлення. 4
7. Патопсихологічні прояви порушень особистості. 4
8. Неврози, реактивні стани, психосоматози. 4
9. Воля та її порушення. 4
10. Розлади настрою. 4
11. Мета і завдання спеціальних навчальних закладів. 4
12. Делінквентна поведінка. 4

Питання, які виносяться на залік:

 1. Поясніть предмет вивчення патопсихології, її завдання та значення.
 2. Розкрийте суть психічної патології.
 3. Поясніть зв’язок патопсихології з іншими науками.
 4. Назвіть принципи патопсихологічних досліджень.
 5. Вкажіть, яким фахівцям потрібні знання патопсихології.
 6. Опишіть коротко історію розвитку поглядів на патологію та її лікування.
 7. Коротко опишіть історію розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та Росії.
 8. Коротко опишіть найбільш поширені психічні захворювання.
 9. Охарактеризуйте розлади відчуттів.
 10. Охарактеризуйте розлади сприймання.
 11. Охарактеризуйте розлади уваги.
 12. Охарактеризуйте розлади мислення.
 13. Охарактеризуйте розлади інтелекту.
 14. Охарактеризуйте розлади мовлення.
 15. Охарактеризуйте розлади емоційної сфери.
 16. Охарактеризуйте розлади волі.
 17. Охарактеризуйте розлади пам’яті.
 18. Дайте загальну характеристику свідомості, ознак порушень свідомості та самосвідомості.
 19. Дайте порівняльну характеристику основних розладів свідомості.
 20. Охарактеризуйте основні розлади самосвідомості.
 21. Поясніть суть порушення опосередкованості та ієрархії мотивів особистості.
 22. Поясніть суть розладу особистості: порушення смислоутворення та підконтрольності поведінки.
 23. Розкрийте суть девіантної поведінки та назвіть її основні види.
 24. Розкрийте суть делінквентної поведінки.
 25. Розкрийте суть адиктивної поведінки.
 26. Розкрийте суть патохарактерологічного типу девіантної поведінки.
 27. Розкрийте суть психопатологічного типу девіантної поведінки.
 28. Розкрийте суть девіацій, обумовлених гіперздібностями людини.
 29. Назвіть основні форми вияву девіантної поведінки.
 30. Поясніть суть таких форм вияву девіантної поведінки: агресія, аутоагресія (суїцидальна поведінка).

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 15 балів (15х2=30);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 56 балів. Програмою передбачено 14 практичних занять. За одне заняття студент отримує 4   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій) впродовж семестру студент набирає 14 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 231 Соціальна робота

Завантажити силабус