Основи сценарної роботи соціального педагога

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШС-21

Опис курсу

Мета: підготовка  фахівців, які володіють методами та прийомами написання сценаріїв соціальних дійств та ознайомлення  студентів з етапами створення літературних  основ сценаріїв.

Завдання:

 • теоретичне оволодіння закономірностями побудови сценаріїв;
 • практичне опанування розмаїттям сценічних зображально-виражальних засобів;
 • виховання в студентів бажання до творчого пошуку, до експериментальнихметодів сценічного відтворення суспільних явищ різними видами мистецтва;
 • вправляти навички в організації індивідуальних, групових та масових соціальнопедагогічних дійств.

Заплановані результати навчання:

        знати:

 • особливості соціальних дійств;
 • основні поняття сценарної роботи;
 • принципи створення сценаріїв;
 • способи і критерії відбору матеріалу;
 • методику створення соціальних дійств.

вміти:

 • розробляти сценарії соціальних заходів;
 • спрямувати творчу діяльність людей різного віку;
 • поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види мистецтва;
 • організовувати групові і масові соціальні заходи;
 • оцінювати ефективність власної роботи та дієвість використаних методів;
 • успішно та ефективно проводити різноманітні дійства за певним сценарієм.

Студент набуде компетентностей:

Загальні компетентності:

 ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК8  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності:

СК3 Здатність вести документацію під час виявлення потенційних отримувачів соціальних послуг.

СК4 Здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК6   Здатність організовувати та контролювати надання соціальних послуг.

СК9 Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК11 Здатність аналізувати та оцінювати результати професійної діяльності.

 Програмові результати навчання:

РН1 Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН2 Володіти державною та іноземною мовами у професійному середовищі.

РН3 Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності.

РН4 Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів чи соціальних груп.

РН14 Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

Основи сценарної роботи соціального педагога

основи сценарної роботи соціального педагогіка

Рекомендована література

Основна:

1.Биченко Н. А. Стратегія роботи над інсценізацією драматичного твору. Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2019. № 1. С. 186-190.

2.Вайно М. Е. Сценарна майстерність: написання п’єси; написання кіносценарію: навч. посіб. Кн. 1 / М. Е. Вайно. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2018. 232 с.

3.Вайно М. Е. Сценарна майстерність. Написання сценарію естрадно-масового театралізованого видовища : навч. посіб. Кн. 2 / М. Е. Вайно, А. З. Житницький. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2018. 144с.

4.Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. 199 с.

Допоміжна:

1. Коленко А. В. Використання елементів сценічної мови як засобу формування комунікативної компетентності педагога. III міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання». Секція «Теоретико-методичні підходи до професійного розвитку майбутніх фахівців педагогічної освіти в контексті соціальної мобільності» : збірник тез. Львів : Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського університету імені Івана Франка, 2018. С. 27–29.

2. Косінова О. М. Сценарна майстерність театралізованих видовищ: підручник. Київ: НАККІМ, 2018.164 с.

3. Крипчук М. В. Тональний образ масового театралізованого видовища в контексті створення загальносценічного художнього образу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал. Київ, 2018. № 1. С. 187-191.

4. Пацунов В.П. Експериментальна режисура: курс лекцій для студентів спеціалізації «Сценічне мистецтво». Київ : КНУКіМ, 2017. 100 с.

5. Романчишин В. Г. Режисерська діяльність у структурі масового свята: досвід опрацювання проблеми. Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 119-124.

 6. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект : матеріали ХІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.) / редкол. О. Яковлев, Г. Овчаренко [та ін.]. Київ : КМАЕЦМ, 2021.123с.

Інтернет-ресурси:

 1. https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/kursu-lektsij-z-istoriyi-ukrayinskogo-teatru-ukrayinskyj-teatr-vid-kozy-do-postdramy
 2. https://studfile.net/preview/5196739/
 3. https://docplayer.net/72009519-Scenarna-robota-v-sistemi-vihovnoyi-diyalnosti-socialnogo-pedagoga.html

Силабус:

Завантажити силабус