Музичне виховання з методикою

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Каспрук І. М.ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ШКВ-21Каспрук І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Музичне виховання з методикою” є підготовка студентів Педагогічного коледжу до роботи з музичного виховання   молодших школярів, позакласної музичної роботи з ними.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання музичного виховання школярів початкових класів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Музичне виховання з методикою” є:

– ознайомлення з теоретичними та практичними основами музичного виховання молодших школярів, видами музичної діяльності, формами її організації;

– оволодіння певними практичними уміннями і навичками музично-виховної роботи;

– розвиток творчої активності студентів в оволодінні основами педагогічної професії.

Заплановані результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • основи музичної грамоти;
 • вікові особливості музичного розвитку молодших школярів;
 • дидактичні принципи і методи музичного виховання і навчання;
 • основні форми організації музичної діяльності учнів початкових класів;
 • актуальність проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі;

вміти:

 • зацікавити учнів музикою, виявляти і розвивати їх творчі музичні здібності;
 • розширювати і збагачувати світ естетичних переживань учнів з метою поглибленого розуміння ними музичного мистецтва;
 • організовувати і проводити позакласні заходи;
 • залучати учнів початкових класів до різних видів музичної діяльності;
 • застосовувати новітні науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних педагогів з проблем музичного виховання у власній роботі.

Студент набуде компетентностей:

 Загальних:

ЗК 1 здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україн;

ЗК 2 здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

ЗК 3 здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

ЗК 5 здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК 7 здатності використовувати  інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальних:

СК 1 здатності до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти;

СК 2 здатності до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі;

СК 3 здатності до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;

СК 5 здатності до організації та проведення педагогічної діагностики учня;

СК 6 здатності визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.

Результати навчання:

РН 1 здатність використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи;

РН 5 здатність розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів;

РН 8 здатність забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;

РН 14 здатність враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів;

РН 15 здатність розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Андренко Н.В., Сорокопуд І.М., Щербак А.М. Музична діяльність майбутнього першокласника. Методичний аспект: посібн. Харків: Ранок, 2012. 144 с.
 2. Калашник М.О. Уроки елементарної теорії музики: навч. посібн. Харків: Фактор, 2011. 352с.
 3. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : навч. посібн. для ВНЗ. Вінниця: Нова книга, 2007. 216с.
 4. Поплавська Ю. А. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навч.-метод. посіб. Вінниця: Нова книга, 2007. 128с.
 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: навч.- метод. посібн. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001. 216 с.

 

 Допоміжна

 1. Бандус С.В. Використання ігор на уроках музичного мистецтва. Музичний керівник. 2011. №10. С. 25-30.
 2. Верховинець В. М. Весняночка: ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. Київ: Музична Україна, 1989. 343 с.
 3. Гавриленко Т. В. Про викладання музики в початковій школі на початку ХХ століття. Початкова школа. 2000. № 12. С. 48-49.
 4. Горбенко Н.І. Музичні привітання як засіб розвитку дитячого голосу та творчих здібностей молодших школярів. Музичний керівник. 2012. №3.       С. 35-37.
 5. Горожанкіна О.О. Сучасний підхід до розвитку духовності молодших школярів на уроках музики. Початкова школа. 2002. № 10. С. 4-5.
 6. Дорошенко Т. Я. Інтеграція на уроках музики. Початкова школа. 2003.  №4. С. 25-27.

7.Зміст музичного виховання в початкових класах. Методика музичного виховання в школі як наука. – URL:studopedia.org/index.php?vol=1&post=5517

Лобова О.В. Музично-творчий розвиток молодших школярів засобами музично-рухливої діяльност. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : Збірник наукових праць.  № 2. 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016.  С.109-113.

 1. Лобова О. В. уроки музики очима вчителя початкових класів. Початкова школа. 2010. № 5. С. 41-45.
 2. Музика: Дитяча енциклопедія / Автор-упорядник А. В. Кленов Київ: Школа, 2005. 367 с.
 3. Музика як вид мистецтва. – URL: studopedia. org/10 –165966.html .

11.Науменко С. І. Особливості сприйняття музики шестилітками першокласниками: методичні поради.  Початкова школа. 2001.  №12. С. 45-47.

 1. Печерська Е. П. Сім’я і музичне виховання дітей . Початкова школа. 2015. – №1. С. 52-55.
 2. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: навч.-метод. посібн. Київ: Либідь, 2011.272 с.
 3. Рижова Т.В. Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-их класів на уроках музики. Початкова школа. 2007. №8. С. 36-38.
 4. Тумакова Л.І. Микола Лисенко – творець прекрасного і величного. Початкова школа. 2000. №7. С. 25-28.

16.Тушева В. Творчі завдання на уроках музики. Методика і практика. Початкова школа. 2012.  №4. С. 51-53.

 1. Урок музики – основна форма навчально-виховного процесу. – URL: ua.textreferat.com/ referat – 12986 –1.html.

18.Юцевич Ю. Є.Музика: словник-довідник. Тернопіль: Богдан, 2009. 352 с.

                    

              

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус